Hopp til innhald

MGBPP550 Profesjonsrettet pedagogikk 2, emne 2 - Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven skal være profesjonsrettet og praksisorientert med solid teoretisk og vitenskapelig forankring i profesjonsrettet pedagogikk og fagdidaktikk. Problemstillingen for masterarbeidet skal være orientert mot arbeid i klasserommet og knyttes til undervisning og læring i fag. Temaet for oppgaven skal rettes inn mot profesjonsutøving, være tilknyttet didaktikk og samtidig være preget av pedagogikk. Oppgaven skal framstilles skriftlig, eventuelt kombinert med vedlagt digitalt lyd- og billedmateriale. Oppgaven kan eventuelt også være del av et større forskingsprosjekt ved institusjonen. 

 • pedagogikk og fagdidaktikk som forskningsområder
 • vitenskapsteori knyttet til pedagogisk forskning 
 • normativitet i pedagogisk forskning
 • kurs i bruk av bibliotektjenester og databaser som forskingsressurs
 • samhandling om pågående forskingsarbeid, innhold og form
 • "Key note"- presentasjoner om forsking som foregår i studentens forskingsmiljø, av fagpersonalet
 • det blir oppmuntret til konferansedeltakelse

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap og forståelse når det gjelder

 • hva det vil si å forske med hjelp av vitenskapsteori og forskningsmetode, spesifikt knyttet til pedagogiske handlinger, pedagogikk, pedagogikkvitenskap og fagdidaktikk.
 • innsikt i hvordan vitenskapelige perspektiver gir grunnlag for analyser av datamateriale, knyttet til egen studie, men også utover egen studie
 • god kjennskap til forskningslitteratur
 • innsikt i forskningsetiske problemområder og retningslinjer

Ferdigheter

Studenten kan anvende kunnskap med hensyn til

 • pedagogiske og forskningsmessige problemstillinger og/ eller hypoteser
 • beskrivelser og kritiske drøftinger av interessefeltet masteroppgaven undersøker
 • beskrivelser av den vitskapstradisjonen en har plassert seg i gjennom eget studie, og i kontrast til andre tradisjoner
 • argumentasjon for eget metodevalg
 • drøftinger av annet forskingsarbeid, også knyttet til forskningsetiske problemstillinger
 • tekstformuleringer om et didaktisk saksfelt, rettet mot praksisfeltet og forskermiljø
 • kritisk evaluering, analyse og bruk av ulike datakilder

Generell kompetanse

Studenten kan anvende kunnskap og ferdigheter i forhold til

 • pedagogisk tenkning som utgangspunkt for drøftinger av mulige sammenhenger mellom allmenndidaktikk og fagenes didaktikk
 • normativitet som forskningsetisk utfordring i pedagogisk forskning
 • å orientere seg i praksisfeltet og være orientert i forskningstradisjoner
 • å se potensiale for utviklingsarbeid og ny forsking
 • å kunne fremme forskningsbaserte diskusjoner og forskingssamarbeid i barnehage og skole 

Krav til forkunnskaper

MGBPP501: Metode og vitskapsteori i profesjonsretta pedagogikk

Anbefalte forkunnskaper

MGBPP101: Pedagogikk og pedagogiske handlingar

Undervisnings- og læringsformer

Bokmål

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidet med masteroppgaven blir knyttet til ansatsseminar. Disse er relatert til tema i de ulike oppgavene. Hver student skal gjennomføre en presentasjon på ca. 10 minutt av eget prosjekt. Det er og en forutsetning at studenten tar aktiv del i diskusjoner knyttet til presentasjoner gjort av medstudenter. Studenten deltar på alle ansatsseminar som blir arrangert.

En av de obligatoriske læringsaktivitene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen.

Vurderingsform

Masteroppgave.

Vurderingskriterium vil gis i form av egne retningslinjer for masteroppgava. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler