Hopp til innhald

MGUKR501 KRLE 3, emne 1 - Vitenskapsteori, metodelære og forskningsetikk

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

I syklus 2 skal studentene ta tre emner med fordypning i KRLE-fagets vitenskapelige, samfunnsmessige, og didaktiske forankring og særpreg. Gjennom disse styrkes den helhetlige fagforståelsen og kompetansen innen fagområdet. «Vitenskapsteori, metodelære og forskningsetikk» er det første av disse tre emnene. Emnet gir en innføring i generell vitenskapsteori, metodelære og forskningsetikk. Studenten skal få spesiell innsikt i vitenskapsteoretiske problemer, begreper og teorier med relevans for KRLE-faget, samt dets flerfaglige forskningsgrunnlag og utdanningsforskning generelt. Emnet gir videre en innføring i relevant metodelære for forskning relatert til KRLE-faget. Studenten skal få inngående kunnskap om hermeneutiske og samfunnsvitenskapelige metoder. Emnet omfatter også forskningsetiske spørsmål og normative føringer for forskning innen humaniora og samfunnsvitenskap. Studenten skal tilegne seg forskningsetisk kompetanse, med innsikt i regelverket knyttet til sensitive personopplysninger og forskning på sårbare grupper.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • inngående kunnskap om ulike kunnskapsbegreper og kunnskapsteoriens betydning for vitenskapsteorien
 • inngående kunnskap om vitenskapsteoriens egenart og sentrale begreper, problem og posisjoner innen vitenskapsteori generelt
 • spesialisert kunnskap om vitenskapsteoretiske problemer og posisjoner med direkte relevans for forskning innen religionsvitenskap, kristendomskunnskap, filosofi og etikk
 • inngående kunnskap om vitenskapsteoretiske problemer og posisjoner med direkte relevans for utdanningsforskning og forskning på praksis/klasseromforskning
 • spesialisert kunnskap om metodelære for humaniora og samfunnsvitenskap
 • inngående kunnskap om forskningsetiske retningslinjer og begrunnelser for disse
 • spesialisert kunnskap om etiske problemer og regelverk knyttet til sensitive personopplysninger og forskning på/med sårbare grupper  

Ferdigheter

Studenten kan

 • analysere og forholde seg kritisk til forskningsprosjekter-/publikasjoner innenfor KRLE-faget, dets vitenskapsdisipliner og praksisforskning/utdanningsforskning
 • kritisk vurdere forskningsprosjekter/-publikasjoner i lys av deres underliggende vitenskapsteoretiske og metodologiske forutsetninger
 • kritisk vurdere forskningsprosjekter/-publikasjoner og underliggende metodiske valg med henblikk på forskningens validitet og reliabilitet
 • kritisk vurdere forskningsprosjekter/-publikasjoner med henblikk på forskningsdesign og gjennomføring i lys forskningsetisk regelverk og krav til personvern
 • anvende innsikten i vitenskapsteori, metodelære og forskningsetikk i undervisning, forsknings- og utviklingsarbeid relatert til KRLE-faget

Generell kompetanse

Studenten kan

 • orientere seg i de delene av forskningslandskapet som er relevant for KRLE-faget og kritisk analysere, vurdere og anvende ny forskning
 • formidle ny forskningsbasert kunnskap på sakssvarende vis og perspektivere denne i relasjon til KRLE-faget
 • reflektere over mulige forskningsprosjekt med henblikk på vitenskapsteoretiske, metodiske og forskningsetiske avveininger og valg    

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KRLE (60 sp) i syklus 1, eller tilgrensende.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres som forelesninger, gruppearbeid og oppgaveseminar. Obligatorisk oppgaveseminar knyttet til arbeidskravet inngår som del av undervisningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk oppmøte i oppgaveseminar og annen undervisning som inkluderer øvingsoppgaver og arbeid i grupper. Informasjon om obligatoriske undervisningsøkter gis ved semesterstart. Fraværsgrense er 20%.

Oppgaveseminar innen forskningsetikk. Hver student skal gi en presentasjon for klassen og selv være respondent på en annen students presentasjon. Utdypende retningslinjer foreligger ved semesterstart. Studentene må være tilstede gjennom hele seminaret. Kravet er begrunnet i læringsutbytteformuleringen «kritisk vurdere forskningsprosjekter/-publikasjoner med henblikk på forskningsdesign og gjennomføring i lys forskningsetisk regelverk og krav til personvern».

Arbeidskrav vurderes som godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent innen fastsatte frister før en kan gå opp til eksamen i emnet.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler