Hopp til innhald

PL425 Rom og design

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Emnet gir en introduksjon til faget landskapsarkitektur. Landskapsarkitektur handler om design og utforming av ulike typer av uterom, og i dette emnet blir det lagt vekt på uterom av urban karakter. Gjennom kurset vil det gis en teoretisk innføring i grunnleggende metoder til analyse av byrom. Studentene vil også få opplæring og øving i praktiske ferdigheter til å kommunisere egne ideer visuelt gjennom skissering for hånd, fysiske modeller og digitale tegneverktøyer.   

Læringsutbytte

Kunnskap

Studenten skal:

-  ha kunnskap om hvordan former og rom danner omgivelsene våre og påvirker oss.

-  ha kunnskap om noen av landskapsarkitekturfagets sentrale begreper.

-  ha kunnskap om noen arbeidsmetoder innenfor landskapsarkitekturfaget.

- ha grunnleggende kunnskap i tegning og bruk av digitale tegneverktøy.

Ferdigheter

Studenten kan:

- skissere og kommunisere sine design ideer visuelt.

- reflektere over og vurdere egne og andre sine arbeid.

- beskrive rom, form og romlige opplevelser.

Generell kompetanse

Studenten skal kunne:

- gjennomføre en designprosess.

- vurdere arkitektoniske kvaliteter i byrom og parker.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

  • Kunst og håndverk
  • Arkitektur og design
  • Visuell kommunikasjon

Undervisnings- og læringsformer

Prosjektarbeid, forelesninger, øvelser og ekskursjoner. Kreativt arbeid med veiledning, både individuelt og i grupper av 3-4.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene må delta på en 3-dagers ekskursjon til en utvalgt norsk by + 1-3 halvdags ekskursjoner i nærområdet

I tillegg er det 4-6 obligatoriske læringsaktiviteter som består av presentasjoner, seminarer og praktiske øvelser, samt innlevering av skissebok.

Vurderingsform

Praktisk eksamen i gruppe, utstilling med presentasjon

Karakterskala: Bestått / ikke bestått

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • PL425 - Teikning, form, farge - Reduksjon: 10 studiepoeng