Hopp til innhald

VPL220 Inkludering, deltakelse og vernepleierens samfunnsansvar

Emneplan for studieåret 2022/2023

Innhold og oppbygning

Dette emnet har fokus på samfunnets oppbygging, fungering, og hvordan enkeltmenneskers levekår og situasjon påvirkes av det samfunnet de er en del av og hvordan enkeltmennesket kan påvirke disse strukturene tilbake. Emnet belyser grunnleggende forståelser av maktforhold, inkludering, likestilling ikke-diskriminering, folkehelse og menneskerettigheter.

Emnet skal belyse mulighetene for deltaking i samfunnet på alle samfunnsarenaer. I emnet skal studenten både kunne analysere og handle i forhold til barrierer og maktforhold i tjenestene og i samfunnet for øvrig slik at selvbestemmelse ivaretas. Spesielt aktuelt er lover og forskrifter som regulerer den generelle helse- og omsorgssektoren, med fokus på saksbehandling, tjenestemottakers rettigheter og helsepersonellets plikter. Kontroll med og begrensning av bruk av tvang blir grundig behandlet i emnet.  

Sentrale tema i emnet er: juss, sosiologi, universell utforming, menneskerettigheter, barn og unges rettigheter, CRPD 

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:  

Kunnskap:  Studenten… 

 • har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, uavhengig kjønn, etnisitet, religion og livssyn, kultur, funksjonsnedsettelse, diagnose, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og alder, slik at kandidaten bidrar til å sikre likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet 
 • har bred kunnskap om ulike teoretiske perspektiv som belyser samfunnets praksiser i forhold til inkludering, deltakelse og ikke-diskriminering, og individers og gruppers muligheter til å motvirke disse
 • har bred kunnskap om konvensjoner, lover, regler for å sikre funksjonshemmedes rettigheter, og samiske brukeres rettigheter som urfolk  
 • har bred kunnskap om livssituasjonen til personer med utviklingshemming i et individ og samfunnsperspektiv 
 • har bred kunnskap om forholdet mellom funksjonsnedsettelse, funksjonshemning og funksjonshemming, og hvordan funksjonshemmende barrierer kan bygges ned 
 • kjenner til minoriteters rettigheter og har kunnskap om og forståelse for deres status som minoriteter  
 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter, særlig innenfor helse- og sosialfeltet 
 • har kunnskap om hvordan samfunnet er bygd opp, fungerer og endres og hvordan enkeltmenneskers atferd og situasjon påvirkes av det samfunnet de er en del av 
 • har kunnskap om helse og velferdssystemet, gjeldende lov og regelverk og veiledere innen fagområdet og hvordan helse og sosialpolitiske føringer påvirker tjenesteutøvelsen og tjenestemottakers livssituasjon 
 • har kunnskap om hvordan sosial ulikhet og sosiale problemer påvirker helse, levekår og livskvalitet 
 • har kunnskap om barn og unges rettigheter 

Ferdigheter:  Studenten… 

 • kan anvende faglig kunnskap for kritisk diskutere egen arbeidsprosess i vernepleiefaglig arbeid 
 • kan anvende faglig kunnskap for å fremme inkludering, likestilling og deltagelse i alle deler av samfunnslivet og i et livsløpsperspektiv 
 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse for å sikre likeverdige og faglig forsvarlige tilbud til tjenestemottakere 
 • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg 

Generell kompetanse:  Studenten… 

 • har innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer avledet av miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering 
 • har innsikt i sammenhengen mellom helse, utdanning, arbeid og levekår, overfor enkeltpersoner og grupper i samfunnet, for å bidra til god folkehelse og arbeidsinkludering 
 • kan formidle faglige synspunkt og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter for å bidra til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltagelse for personer med utviklingshemming 
 • kan utveksle synspunkt og erfaringer med andre innen fagområdet om problemstillinger som oppstår når selvbestemmelse utfordres, og gjennom dette bidra til forebygging av tvang og utvikling av faglig forsvarlig praksis  

Krav til forkunnskaper

Alle emner i første studieår (VPL100, VPL110, VPL120, VPL130 og VPLP100) må være bestått for å starte i fjerde semester.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer som bruk av digitale læringsverktøy, gruppearbeid og framlegg. Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer, veiledning og selvstudier. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen: 

1. Saksbehandling - skrive et vedtak i henhold til tvang og makt  

2. Gruppeoppgave om diskriminering og inkludering. Framlegg i grupper (inntil 20 min) ved bruk av digitale verktøy 

Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre.

Vurderingsform

Individuell oppgave, med eiga problemstilling, på inntil 4000 ord.

Vurderingsuttrykk Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten omarbeidet oppgave. For studenter som ikke har levert oppgave ved ordinær eksamen leveres ny oppgave med samme kriterier som ordinær eksamen.

Tredje gangs forsøk Ny oppgave leveres ved neste ordinære eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BVP221 - Samfunnsfaglege og juridiske emne - Reduksjon: 5 studiepoeng