Hopp til innhald

AOE301 Aesthetic and Outdoor Education

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emneplanen bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning. Emnet er et valgfag fra Bachelorprogrammet i barnehagelærerutdanning, undervist i høstsemesteret. Det er åpent for både norske 3. års studenter og innkommende utvekslingsstudenter. Studentene må ha begynt på en bachelorgrad før de kan ta dette kurset. Emnet kombinerer estetikk og uteopplæring, matematikk og pedagogikk.

Hovedhensikten er å utvikle kunnskap og ferdigheter innen fagfeltet Estetisk- og utendørsaktivitet. Videre er målet å vise sammenhenger mellom kultur, natur og friluftsliv. IKT skal brukes som et verktøy for å skape, dokumentere og reflektere.

Dette kurset har begrenset kapasitet; maksimalt 11 utvekslingsstudenter og 11 norske studenter.

Praksis er en integrert del av emnet.

Læringsutbytte

Ved fullfør emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om barns lek, undring, glede, skaping og mestring i naturen med utgangspunkt i barn sine egne forutsetninger
 • har kunnskap om enfaglig, flerfaglig og tverrfaglig tilnærming i matematikk, fysisk fostring og forming i naturen
 • har kunnskap om betydningen den estetiske dimensjonen i fysisk miljø har for barns skapende aktivitet og estetiske læreprosesser
 • har kunnskap om sikkerhet og ledelse
 • har kunnskap om følgende matematiske emner i et tverrfaglig perspektiv: måling, form, symmetri, mønster, romforståelse og problemløsning
 • har kunnskap om rommets betydning for læring
 • har kunnskap om prosessarbeid
 • har kunnskap om pedagogisk dokumentasjon som verktøy i faglig pedagogisk arbeid
 • har kunnskap om profesjonstenking som kvalifisering, sosialisering og subjektivering for å møte politiske og ideologiske utfordringer for barnehagelærerprofesjonen i møte mellom barn og barnehagelærer

Ferdigheter

Studenten

 • kan møte krav til barnehagen/barnehageprofesjonen ut fra eget ståsted og faglige vurderinger
 • kan møte barn, foresatte og kollegaer i ulike (og også uventede) sammenhenger
 • kan legge til rette for barns medvirkning og skapende prosesser og dokumentere og reflektere faglig over dette
 • kan organisere og lage et mobilt skapende verksted for barn
 • evner å bruke varierte materialer, teknikker, redskaper og virkemidler i eget skapende arbeid  
 • har innsikt i og kan anvende ulike kunstuttrykk som inspirasjon for eget og barns skapende arbeid
 • har basisferdigheter i friluftsliv
 • kan ivareta sikkerhet på tur og legge til rette for barns risikomestring
 • kan tilberede mat i naturen og gjøre nytte av lokale naturressurser
 • kan stimulere og støtte barnas evne og tålmodighet i problemløsing

Generell kompetanse

Studenten

 • har en selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen sin særstilling og utfordring i dagens samfunn
 • kjenner til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen fagene i fordypningen
 • kan reflektere over risikolekens plass i barnehagen
 • kan reflektere over flerkulturelle perspektiver

Krav til forkunnskaper

Bestått de to første årene av barnehagelærerutdanningen.

Undervisnings- og læringsformer

Semesterplanen for kunnskapsområdet gjør greie for hvordan undervisningen er organisert.

Undervisningen går over et halvt studieår. Undervisningen er temabasert og organiseres på tvers av fagene forming, fysisk fostring, matematikk og pedagogikk. Undervisningen vil bestå av verkstedsarbeid, gruppearbeid, forelesninger, diskusjoner, ekskursjoner, veiledning, individuelt arbeid, prosjektarbeid, kollokvier og seminar. Det blir lagt stor vekt på praktisk og fagdidaktisk arbeid, spesielt ute i varierte naturområder. Undervisningen foregår på engelsk dersom det er internasjonale studenter på fordypningen. Deler av pensum skal arbeides med som selvstudium.

Ekskursjoner er en del av studiet. Det blir 2 obligatoriske ekskursjoner:

 • Harvest: Naturen som estetisk arena og innhøsting av mat. Tre dagers tur i september. 
 • Ekspedisjon: Studiereise på høyfjellet for å utforske kultur og utendørs aktiviteter som snø-forming, skigåing og vinteraktiviteter. Tre dagers tur i november. 

Studentene må betale materialpenger som er 500,- til sammen. Studentene må også disponere kamera til dokumentasjon. I forbindelse med ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale en egenandel. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav.

Canvas er høgskolens studiestøttesystem, og det forutsettes at studentene bruker dette aktivt. Mange av studieaktivitetene og mye av kunnskaps- og informasjonsutvekslingen skjer innenfor Canvas. Studentene skal bruke studiestøtteprogrammet, aktuelle nettkilder i emnet og være aktive i forhold til bruk av høgskolebiblioteket.

PRAKSIS

Praksis vert gjennomført etter eigne læringsutbytte som står oppført i studieplanen. Informasjon om praksis (BBLPR301) ligg i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsida for praksis i barnehagelærarutdanninga.

Obligatorisk læringsaktivitet

Mye av undervisningen er obligatorisk. Oppmøte og deltakelse i de obligatoriske læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir regnet som ikke godkjent.

Obligatoriske læringsaktiviteter:

 • Ekskursjon med to overnattinger i kystmiljø knyttet til læringsutbyttene:
  • Studenten har kunnskap om barns lek, undring, glede, problemløsing, skaping og mestring i kystmiljøet
  • Studenten har kunnskap om naturen som estetisk arena og innhøsting av mat
 • Snøseminar med to overnattinger i fjellmiljø knyttet til læringsutbyttene:
  • Studenten kan lede enfaglige, flerfaglige og tverrfaglige tilnærminger til matematikk, fysisk fostring og forming i vinterlandskapet
  • Studenten har kunnskap om sikkerhet, orientering og ledelse i vinterfjellet

 

 • Skriftlig gruppeoppgave knyttet til læringsutbyttene:
  • Studenten skal ha kunnskap om utfordringer for barnehageprofesjonen
  • Studenten skal ha kunnskap om profesjonstenking som kvalifisering, sosialisering og subjektivering i barnehagelærerprofesjonen
 • Individuell oppgave knyttet til læringsutbyttene:
  • Studenten skal ha kunnskap i sanking og høsting av naturen som en matressurs
  • Studenten kan tilberede mat i naturen og gjøre nytte av lokale naturressurser
 • Individuell oppgave knyttet til læringsutbyttene:
  • Student skal ha basisferdigheter i friluftsliv
  • Studenten kan reflektere over risikolekens plass i barnehagen
 • Individuelt faglig essay knyttet til læringsutbyttene:
  • Studenten har kunnskap om enfaglige, flerfaglige og tverrfaglige tilnærminger i matematikk, fysisk fostring og forming i naturen
  • Studenten skal ha kunnskap til relevant forsknings- og utviklingsarbeid innen fagene i fordypningen
 • Individuell skriftlig oppgave knyttet til læringsutbyttene:
  • Studenten skal ha kunnskap om "Pedagogisk Credo"
  • Studenten skal ha en selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen
 • Individuell arbeidsbok med prosessdokumentasjon fra hele semesteret knyttet til læringsutbyttene:
  • Studenten bruker pedagogisk dokumentasjon som verktøy i faglig pedagogisk arbeid
  • Studenten bruker varierte materialer, teknikker, redskaper og virkemidler i eget skapende arbeid

Obligatoriske læringsaktiviteter blir vurdert som godkjent / ikke godkjent. De må være levert til fastsett innleveringsfrist for at det skal bli vurdert. Studenter som ikke har bestått en obligatorisk læringsaktivitet, får en (1) ny mulighet til å levere samme semester. Nytt forsøk må være godkjent avviklet senest 3 uker før eksamensperioden begynner. Studentene må betale en egenandel på ekskursjonene. Det blir lagt til rette for kompensatorisk oppgave for ekskursjonene.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler