Hopp til innhald

BAMM1001 Maritim IT

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg:

 1. Maritime IT-systemer
 2. Introduksjon til cybersikkerhet
 3. Cyberrisiko-styring
 4. Introduksjon til automatisering, autonomi, ny utvikling og trender
 5. Menneskesentrert design, evaluering av brukervennlighet og leveranse av input
 6. Rammer og regelverk, samt ledelse og administrasjon knyttet til maritim IT
 7. Framtidige direktiv innen maritim IT

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

 • har grunnleggende kunnskap om IT-baserte standardsystemer om bord, inkludert miljøkrav
 • kan gjenkjenne og forstå vanlige IT-systemer om bord og bruken av disse (OT og IKT)
 • forstår hensikten med vanlige IT-systemer om bord (som nettverk, rutere, brannmur, identitets-, fil- og e-post-servere)
 • er bevisst på at det finnes ulike måter å oppnå brukervennlighet på
 • viser en klar forståelse for vanlige sikkerhetsprinsipper og hvordan man kan unngå angrep og sikkerhetsutfordringer
 • er bevisst på fordeler og ulemper med grader av automatisering
 • kjenner til nye trender som IoT, big data, smart ships, block chain
 • forstår den avgjørende rollen selskapers policy og standarder har i møte med regelverkskrav

Ferdigheter

Kandidaten

 • kan identifisere standardsystemer om bord (OT og generisk IKT)
 • evner å utføre grunnleggende brukervennlighetsvurderinger
 • evner å foreta grunnleggende trusselanalyse
 • evner å utføre grunnleggende risikoanalyse
 • kan utforme risikoreduserende prosedyrer som svar på risikoanalyseresultater

Generell kompetanse

Kandidaten

 • kan diskutere risikostyring og hvordan man kan integrere problemstillinger relatert til maritim IT i ISM-systemet
 • kan gi innspill og tilbakemelding om oppdateringer, ettermontering av utstyr og prosjektering av nybygg
 • kan være med på å gjennomføre en risikoanalyse og risikoreduseringsprosess
 • kan lokalisere og forholde seg til regelverk og standarder relevant for maritim IT-sikkerhet
 • kjenner til nye trender og innovasjonsprosesser i maritim IT-teknologi

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Emnet er del av en spesielt tilrettelagt overgangsordningen fra 2-årig maritim teknisk fagskole til bachelor. Innhold og oppbygning er basert på denne forutsetningen, samt ønskemål fra representanter fra maritim industri.

Undervisnings- og læringsformer

Samlingsbasert undervisning. Forelesninger, flipped classroom, praktiske øvelser og egenstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

En presentasjon.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Karakterskala A-F.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • EVN1006 - Maritime IT-system og sikkerheit - Reduksjon: 7,5 studiepoeng