Hopp til innhald

ESB120 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft 2

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet er en fordypning av etikkfaget som er gitt i første eller andre år i bachelor studiet. Emnet går dypere inn på flere tema fra grunnkurset, men har og nye tema. Tema som føres videre og behandles mer inngående er bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, virksomheters samfunnsansvar og normativ analyse. Kurset skal og gi mer kunnskap om institusjoner som fremmer og/eller hemmer ansvarlig styring, forretning og ledelse. Nye tema er teorier om rettferdighet, prinsipp for menneskerettigheter, alternative økonomiske system som sirkulær økonomi og innovasjon, grønn omstilling og bærekraftige forretningsmodeller.

Læringsutbytte

Kunnskaper

▪bred kunnskap om sentrale begrep og teorier innen etikk, samfunnsansvar og bærekraft i privat og offentlig sektor.

▪bred kunnskap om teorigrunnlag, lover, normer og praksis for arbeidsliv- og næringsliv om menneskerettigheter.

▪kunnskap om bærekraftige forretningsmodeller og kjennskap til alternative økonomiske system.

▪kunnskap om ansvar, godt styresett og institusjonalisering av etikk, samfunnsansvar og bærekraft.

Ferdigheter

▪kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg.

▪kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling.

▪kan gjennomføre analyser og vurderinger av samfunnsansvarets omfang for en virksomhet deskriptivt og normativt.

▪kan anvende faglig kunnskap til å utvikle etiske retningslinjer (Code of Conduct) og praksis for etterlevelse av regler (Compliance) i offentlig og privat virksomhet.

▪kan reflektere over og anvende FNs bærekraftsmål på virksomheter og prosjekt.

Generell kompetanse

▪har innsikt i utvikling av bærekraftige forretningsmodeller

▪har innsikt i alternative økonomiske teorier (for eksempel sirkulærøkonomi)

▪kan planlegge og gjennomføre varierte arbeidsoppgaver og prosjekter som strekker seg over tid, alene og som deltaker i en gruppe, og i tråd med etiske krav og retningslinjer

▪kan formidle sentralt fagstoff som teorier, problemstillinger og løsninger både skriftlig, muntlig og gjennom andre relevante uttrykksformer, samt utveksle synspunkter og erfaringer med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis

▪kan formidle sentralt fagstoff fra etikk, samfunnsansvar og bærekraft i innovasjonssammenhenger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

BØA202 Etikk, samfunnsansvar og bærekraft, eller tilsvarende emne.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid ledet av studentene selv med veiledning fra faglærer og seminarer.

Obligatorisk læringsaktivitet

1 Skriftlig gruppeinnlevering og 1 presentasjon av gruppeoppgave.

Vurderingsform

4 timers skriftlig individuell eksamen.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

  • ØAA116 - Etikk, samfunnsansvar og bærekraft for økonomifag - Reduksjon: 5 studiepoeng