Hopp til innhald

INN524 Innovasjon i tverrfaglige studentteam

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Målet med emnet er å gi studentene kunnskap og praktiske ferdigheter til å gjennomføre en innovasjonsprosess. I emnet skal studentene ta utgangspunkt i en utfordring eller problemstilling fra en bedrift eller organisasjon i regionen, og utvikle en innovasjon i form av et nytt produkt, prosess eller tjeneste. Innovasjonen skal adressere økonomiske, miljømessige eller samfunnsmessige forhold. Utviklingen av innovasjonen skal skje gjennom gjentagende interaksjoner med relevante aktører som brukere, kunder, investorer, forskere, samarbeidspartnere og andre. I emnet skal studentene jobbe i tverrfaglige team med å utvikle innovasjonen.   

Studentene kan ta utgangspunkt i enten en utfordring knyttet til en egen forretningsidé, eller en utfordring knyttet til et tema fra regionalt forsknings- eller næringsmiljø, bedrift, en offentlig virksomhet eller frivillig organisasjon i regionen.   

Emnet kombinerer praktisk orienterte seminarer, videoer om ulike verktøy og metoder og arbeid i tverrfaglige studentteam. Studentene får en praktisk innføring i hvordan de kan nyttiggjøre seg av ulike verktøy for å identifisere verdiskapningspotensiale og hvordan dette potensialet kan realiseres. Studentene får en innføring i ulike former for portotyping. Emnet gir studentene erfaring med, og kunnskap om, arbeid i tverrfaglige team. Blant annet blir det lagt vekt på teamdanning og teaming, utvikling av trygghet i team, læring i team og kreativitet. Det vil bli lagt vekt på at studentene skal tenke kritisk rundt bruk av innovasjonsmetode, samt refleksjon rundt egen læring og ansvarlighet i innovasjonsarbeidet. 

Læringsutbytte

Kunnskap 

Studenten.. 

 • har inngående kunnskaper om innovasjonsprosessen og hvilken rolle samspillet mellom ulike aktører har i utvikling og realisering av en idé 
 • har avansert kunnskap om ulike innovasjonsmetoder og verktøy for å utvikle og lede innovasjonsprosesser. 
 • kan reflektere kritisk om bruk av innovasjonsmetoder og ansvarlighet i innovasjonsarbeidet 

Ferdigheter 

Studenten .. 

 • kan vurdere relevansen av ulike innovasjonsmetoder og kan anvende disse i arbeidet med å realisere en innovasjon 
 • er kjent med prototyping som metode i forretningsutvikling, og kan anvende prototyping i utvikling av en innovasjon 
 • har evne til å reflektere over hva som fremmer og hva som hindrer tverrfaglig samarbeid i team 
 • kan formidle resultater fra innovasjonsprosjektet  

Generell kompetanse 

Studenten.. 

 • kan forstå utfordringer med tverrfaglige teamarbeid og kan bidra i tverrfaglige team gjennom å vise samarbeidsevne, kreativitet og ansvarlighet 
 • kan forstå de ulike fasene som inngår i en innovasjonsprosess og kan i praksis realisere en innovasjon i tett interaksjon i et team og med andre interessenter   
 • kan bidra til nytenking og kreativitet i innovasjonsprosesser 

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav

Anbefalte forkunnskaper

Emnet bygger på INN500,  INN510, INN518, og INN520 

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformene omfatter et studentaktivt oppstartsseminar og tverrfaglig teamarbeid med et innovasjonsprosjekt. I det tverrfaglige teamarbeidet får studentene erfaring med å identifisere verdiskapningspotensiale og hvordan dette potensialet kan realiseres i en innovasjonsprosess. Emnet har en praktisk tilnærming, hvor det å utforske verktøy og metoder står sentralt. Studentteamene får øvd seg i å formidle innovasjonsprosjekter sine. Teamarbeidet utgjør hoveddelen av kurset, og det forventes at studentteamene arbeider selvstendig. Hvert studentteam vil få tilbud om veiledning. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan ta eksamen:

 • Obligatorisk innlevering av teamkontrakt
 • Obligatorisk innlevering av prosjektskisse
 • Obligatorisk deltagelse på et teknologiseminar med påfølgende kort rapport

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og påfølgende semester.

Vurderingsform

Deleksamen i to deler:

 • Teambasert muntlig deleksamen, midtveis
 • Teambasert sluttrapport

Alle delene må være bestått for å få karakter i emnet. Hver av deleksamener utgjør 50% av endelig karakter.  Karakter blir gitt gruppevis. Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler tillatt

Sluttrapport: Alle hjelpemidler tillatt

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MOØ224 - Innovasjon i tverrfaglege team - Reduksjon: 7,5 studiepoeng