Hopp til innhald

JU5-103 Kontraktsrett

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Kontraktsretten er læren om inngåelse av avtaler, herunder representasjon og fullmakt, tolking av avtaler, samt reglene om ugyldighet og lempning av avtaler. Dette er avgjørende regler for å kunne fastlegge om det foreligger en gyldig og bindende avtale mellom to (eller flere) parter, og hva som er det nærmere innholdet i denne avtalen.

Hovedproblemet i kontraktsretten er om det er inngått en rettslig bindende avtale. Høve til å binde seg ved avtale følger av at vi har privat autonomi. Avtalerettslig binding innebærer at de forpliktelsene en part påtar seg, om nødvendig kan håndheves gjennom bruk av rettsapparatet. Det kan også oppstå spørsmål om hva avtalepartene har bundet seg til. Dette beror på en tolkning av hva partene har avtalt. Noen ganger gir en avtale et så urimelig resultat at dette ikke kan opprettholdest. I slike tilfeller kan avtalen lempes helt eller delvis, noe som innebærer at hele eller deler av avtalen kan settes til side eller endres.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

Studenten skal ha:

 • Grundig kunnskap om og forståelse for regler, sammenhenger og begreper innenfor emnene kontraktsrettslig binding, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon.
 • Kunnskap om innholdet i, og anvendelsen av, anerkjent faglig metode, herunder bruk av lovfestede og ulovfestede kontraktsrettslige rettskilder
 • Kunnskap om hovedtrekk i den internasjonale utviklingen som kan få betydning for norsk rett innenfor disse emnene.

Ferdigheter:

Studenten skal kunne:

 • Finne frem til, systematisere og formulere kontraktsrettslige spørsmål og argumenter innenfor emnene kontraktsrettslig binding, tolking, ugyldighet, lemping og representasjon.
 • Anvende sin faglige kunnskap til å foreta en selvstendig analyse av, og resonnere seg frem til et faglig forsvarlig standpunkt på, kontraktsrettslige spørsmål innenfor de nevnte emnene.
 • Anvende en faglig metode som omfatter bruk av lovfestete og ulovfestete kontraktsrettslige kilder, herunder relevante internasjonale kilder.

Generell kompetanse:

Studenten skal kunne:

 • Formulere, drøfte og ta stilling til rettslige spørsmål på en poengtert og presis måte, både skriftlig og muntlig.
 • Gi konstruktive tilbakemeldinger på andres arbeid, og selv motta og gjøre bruk av slike tilbakemeldinger
 • Forklare hvordan norsk rett på enkelte områder blir påvirket av internasjonale kilder
 • Sondre mellom argumenter som er rettslig relevante og argumenter som ikke er rettslig relevante
 • Identifisere relevante rettskildefaktorer, og aktivt og selvstendig undersøke disse for å finne argumenter til bruk for å løse konkrete rettsspørsmål
 • Gi eksempler på hvordan den teknologiske utviklingen påvirker rettsreglene

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Anbefalte kunnskaper er examen facultatum/juridisk forprøve (JU5-100), examen philosophicum (SA596), og arve- og familierett (JU5-106).

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, seminarer, arbeidsgrupper, løsing av oppgaver og selvstudium.

Obligatorisk læringsaktivitet

Minst 80% samlet deltakelse på seminar og veiledning i grupper. Inntil 3 skriftlige oppgaver, individuelt arbeid. Men kan bli pålagt å holde presentasjon eller levere utkast til mindre skriftlige arbeid i sammenheng med seminar. Man kan og måtte kommentere konstruktivt på andre studenter sine oppgavesvar.

Alle arbeidskrav må være godkjent før man kan framstille seg til eksamen.

Et arbeidskrav er gyldig de to påfølgende semestrene.

Vurderingsform

4 timer skriftlig eksamen, bokstavkarakter.

Hjelpemidler ved eksamen

Lovdata pro i eksamensmodus, (med de innarbeidinger som Lovdata har tillatt, og med tilgang på alle lover, forarbeider, forskrifter, rettspraksis fra Høyesterett og lagmannsrettene, og alt av EØS- og EU-rettskilder, med mindre emneansvarlig har fastsett neo annet), og bokmål/nynorsk ordliste.

Mer om hjelpemidler