Hopp til innhald

KAB301 Kunstfaglig arbeid i barnehagen

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet bygger på forskriften og de nasjonale retningslinjene for barnehagelærerutdanning.   Fordypningen legger vekt på estetiske opplevelser, erfaringer, refleksjon, kommunikasjon og uttrykk gjennom ulike sansemedier. Målet er at studentene skal bli sterke, modige og tydelige kunstfaglige barnehagelærere. I løpet av studiet skal studentene utvikle seg til ressurspersoner som kan igangsette, lede, dokumentere og kvalitetssikre barnehagens arbeid med estetiske læreprosesser i barnehagen.

Kunnskapsbasen bygger på fagene musikk, forming, drama og pedagogikk.

I dette emnet vil studentene få trening i å bruke kunstfaglige uttrykksformer sammen med barn. Studentene skal gjennom dette kvalifiseres til å arbeide med og kunne formidle et mangfold av kunst- og kulturuttrykk for og med barn og voksne.

Undervisningen i emnet vil fokusere på kunstfaglige prosesser som setter fokus på kunstfagenes betydning for barns lek, læring og danning.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

 

Kunnskap

Studenten

 • har god kunnskap om ledelse av estetiske læreprosesser
 • har god kunnskap om kunst og kultur i et mangfoldig samfunn
 • har god kunnskap om barns kunstfaglige uttrykksformer

Ferdigheter

Studenten

 • kan bruke sin faglighet til å utvikle estetiske læreprosesser i eget arbeid, og i samarbeid med barn og voksne
 • kan bruke pedagogisk dokumentasjon som et redskap for utvikling av estetiske læreprosesser
 • kan ta bevisste valg i forhold til redskaper, teknikker og materialer og bruke disse i kunstfaglige læreprosesser
 • kan kommunisere egen kunstfaglig yrkesidentitet og kompetanse, og kan argumentere for kunstfagenes betydning.
 • kan bruke digitale verktøy i kunstfaglig arbeid

Generell kompetanse

Studenten

 • er bevisst sin rolle som pedagogisk leder og kan veilede ansatte i kunst- og kulturfaglig arbeid i barnehagen
 • har en selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for estetiske læreprosesser
 • har en selvstendig, kritisk, reflektert og bred forståelse for barnehageprofesjonen

Krav til forkunnskaper

 KKK201/202 må være bestått for å kunne ta eksamen i emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet organiseres med varierte arbeidsformer som tverrfaglig arbeid, praktisk arbeid, forelesninger, gruppearbeid og selvstudier. I tverrfaglige prosjekter vil uke- og timeplanen bli oppløst. Hovedvekten i studiet vil i så stor grad som mulig utøves praktisk-metodisk, men vil også kreve studier av relevant faglitteratur. Det blir lagt vekt på kunstfaglige arbeidsformer slik som dramatisk produksjon og dokumentasjon, verkstedarbeid, utstilling, musikkformidling, osv.

Studentene betaler kostnader til læremiddel i emnet (formingsmaterialer 400.- kr). Hvis studentene vil arbeide i større format eller bruke andre materialer enn det skolen  har på lager, må de dekke dette selv.

Det inngår et visst antall konserter og/eller profesjonelle teaterforestillinger i emnet. Tidspunkt og gjennomføring vil bli avklart i samråd med studentene. Studentene dekker selv utgifter til billetter (ca. 600.- kr). Studenter som ikke deltar, må gjøre tilsvarende arbeid i samråd med faglærer.

PRAKSIS

Praksis gjennomføres etter egne læringsutbytter som står oppført i studieplanen. Informasjonen om praksis (BBLPR301) ligger i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsiden for praksis i barnehagelærerutdanningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet kunstfaglig arbeid i barnehagen består av teoretisk, praktisk og metodisk undervisning. I alle undervisningsøkter blir det jobbet med studentaktive læringsformer, og store deler av undervisningen i emnet er basert på aktivitet i grupper der klassen som læringsmiljø er viktig. Undervisningen må derfor være obligatorisk for at læringsutbyttene skal oppnås.

 • Godkjent obligatorisk deltakelse (minimum 80 %). Dette er knyttet til læringsutbyttene:
  • kan bruke sin faglighet til å utvikle estetiske læreprosesser i eget arbeid, og i samarbeid med barn og voksne
  • kan ta bevisste valg i forhold til redskaper, teknikker og materialer og bruke disse i kunstfaglige læreprosesser

Ved manglende fremmøte må emnet tas på nytt.

 • En læringsaktivitet i hvert av fagene - musikk, drama og forming  - enten individuelt eller i gruppe. Her skal studentene vise at de kan ta bevisste valg i forhold til redskaper, teknikker og materialer og bruke disse i kunstfaglige læreprosesser 
 • Pedagogikk. En skriftlig/muntlig gruppeoppgave der studentene viser at de har  selvstendig, kritisk og reflektert forståelse for barnehageprofesjonen 
 • Ett tverrfaglig prosjektarbeid i gruppe der studentene viser at de kan ta bevisste valg i forhold til redskaper, teknikker og materialer og bruke disse i kunstfaglige læreprosesser.
 • Ett tverrfaglig prosjektarbeid knyttet opp mot praksis i gruppe. Der viser studentene at de kan bruke sin faglighet til å utvikle estetiske læreprosesser i eget arbeid, og i samarbeid med barn og voksne og kommunisere egen kunstfaglig yrkesidentitet og kompetanse, og kan argumentere for kunstfagenes betydning.

Flere av de obligatoriske studentaktivitetene blir gjennomført som en del av undervisningen.

De obligatoriske studentaktivitetene vurderes som godkjent/ ikke godkjent. Dersom disse vurderes som ikke godkjent får studenten en (1) mulighet til ny innlevering/gjennomføring samme semester. De obligatoriske læringsaktivitetene må være levert/ gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for å bli vurdert. Nytt forsøk må være godkjent senest 2 uker før eksamen i emnet starter.

Vurderingsform

Del 1: Praktisk gruppeeksamen (40%) varighet over et bestemt antall dager.

Gruppen får en felles karakter.

Dersom en gruppe stryker, blir ny eksamen gjennomført ved nærmeste eksamensavvikling. Dersom en student ikke får fullført eksamen med sin gruppe, kan studenten ta gruppe-eksamen med en ny gruppe ved nærmest anledning. Dersom dette ikke lar seg gjøre, blir ny eksamen gjennomført som praktisk eksamen alene. 

Del 2: Individuell muntlig eksamen (60%) varighet 20-30 min.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Praktisk eksamen: Alle hjelpemidler

Muntlig eksamen: Ingen, om ikke annet er oppgitt i oppgaven.

Mer om hjelpemidler