Hopp til innhald

KAS500 Avansert allmennsjukepleie til pasientar med akutte og kritiske helseproblem

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Emnet har fokus på akutt, kritisk sjuke pasientar i alle aldrar. Etter avslutta emne skal studenten ha avansert kunnskap om fysiologiske særtrekk hjå barn, vaksne og eldre for tidleg å oppdage svikt i vitale funksjonar. Emnet gir kompetanse i vurdering av pasienten sin kliniske tilstand ved hjelp av validerte verktøy og standardisering av observasjonar, skåring og respons. Emnet skal gjere studentane i stand til å sette i verk livreddande fyrstehjelp og førebyggje sjukdomsforverring. Studenten skal få kompetanse i metode for strukturert og sikker kommunikasjon med helsepersonell og med pasient og pårørande, samt om behandlingskjeda i akuttmedisinsk teneste.   

Tema for emnet

 • Sjukdom og skade i sirkulasjonsystemet, respirasjonsystemet, nervesystemet, det endokrine systemet og i nyrene
 • Infeksjonar
 • Akuttpsykiatri
 • Rus
 • Traume 
 • Farmakologi ved akutt kritisk sjukdom, biverknader og  legemiddelinteraksjonar
 • Meistringsstrategiar ved akutt kritisk sjukdom
 • Tverrfaglig samarbeid/samarbeid i team
 • Kliniske undersøkelsesmetoder og standardiserte kartleggings-, vurderings,- og beslutningsverktøy (AHLR, SKUV, NEWS, ISBAR)
 • Varsling/kommunikasjon/overgangar i pasientforløpet
 • Medisinsk teknisk utstyr/monitorering
 • Juridiske rammer, etikk og pasientsikkerheit 

Læringsutbytte

Ein student med fullført kvalifikasjon skal ha følgjande totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten har...

 • inngåande kunnskap om fysiologi, patofysiologi og farmakologi.
 • inngåande kunnskap om samanhengen mellom symptom og vitalia hjå barn, vaksne og skrøpelege eldre.
 • avansert kunnskap om funksjonstap ved akutt og sub-akutt funksjonssvikt.
 • avansert kunnskap om funksjonssvikt, traume og kroppen sin reaksjon  på stress.
 • avansert kunnskap om alvorleg infeksjon (sepsis), antibiotikabruk og resistensutvikling nasjonalt og internasjonalt.
 • avansert kunnskap om legemiddelbruk ved akutt og kritisk sjukdom.
 • avansert kunnskap om validerte kliniske kartleggingsverktøy av relevans ved akutt og kritisk sjukdom, inkludert kritisk vurdering av verktøy utvikla i andre land.
 • avansert kunnskap om varsling og overgangar i den akuttmedisinske tenesta.
 • anvende kunnskap om medisinteknisk utstyr og monitorering.

Ferdigheiter: Studenten kan...

 • kritisk vurdere og bruke kliniske kartleggingsverktøy av relevans ved akutt og kritisk sjukdom, og gjennomføre systematiske undersøkingar for å avkrefte eller oppdage forverring av tilstand (simulering).
 • tidleg identifisere svikt i vitale funksjonar, inkludert kognitive funksjonar og dokumentere og varsle andre tenester for å sikre nødvendig helsehjelp.
 • analysere etiske utfordringar som involverer pasientar med svikt i vitale funksjonar.
 • formidle og kommunisere faglege problemstillingar ved akutt funksjonstap.

Generell kompetanse: Studenten har...

 • innsikt i politiske føring og juridisk regulering i den akuttmedisinske tenesta.
 • gjennomføre samarbeid med pasientar, pårørande og kollegaer i akutte situasjonar.

Krav til forkunnskapar

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Undervisning på Campus
 • Felles digitale forelesningar på tvers av Campus
 • Seminar med framlegg og diskusjon - medstudentrespons
 • Gruppearbeid
 • Simulering/ferdigheitstrening
 • Sjølvstudie 

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Studentframlegg-undervisningsopplegg praktisk/teoretisk
 2. Studentframlegg -pasientcase
 3. 45 timar ferdigheitstrening, simulering, og kritisk refleksjon (av desse er 30 timar til simulering)  80 % obligatorisk frammøte på kvart område

Vurderingsform

Heimeeksamen, 3 dagar.

Vurderingsuttrykk  Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle

Meir om hjelpemiddel