Hopp til innhald

LUB801 Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Videreutdanningsmodulen er delvis nettbasert og vil bestå av tre todagers samlinger pr semester (til sammen 6 dager). En av samlingene vil være digital, og fem samlinger gjennomføres fysisk. Studiet er på masternivå.

Studiet er forskningsbasert og praksisnært og skal bidra til kompetanseheving for barnehagelærere rettet mot å kunne analysere behov for endring og lede utviklingsarbeid i barnehagen. Studiet skal bidra til en økt forståelse for kollektive systematiske utviklingsprosesser som del av barnehagens kvalitetsarbeid.

Studiet er bygd opp rundt følgende tema:

 • Barnehagen som organisasjon og rolle i samfunnet
 • Endringsbehov i barnehagen og systematisk utviklingsarbeid for å endre praksis
 • Perspektiver på barnehagen som organisasjon
 • Barnehagens profesjonsfaglige fellesskap og barnehagelærerens kompetanse
 • Kvalitetstenkning og metode for utviklingsarbeid

Læringsutbytte

Kunnskaper  

Etter endt videreutdanning om Ledelse av utviklingsarbeid i barnehagen skal studenten ha inngående og avansert kunnskap om:

 • barnehagen som samfunnsinstitusjon og rolle i utdanningssektoren
 • organisatoriske, strukturelle og kulturelle muligheter og begrensninger som ramme for systematisk endring og utvikling  
 • organisasjonsanalyse som verktøy for å kunne forstå og utvikle organisasjoner
 • barnehagelærers komplekse rolle i ledelse av utviklings og endringsprosesser  
 • oppdatert forskning på ledelse og organisasjon

Ferdigheter  

Etter endt videreutdanning skal studentene ha ferdigheter i å:  

 • anvende organisasjonsteoretiske perspektiver og kunne analysere, identifisere og vurdere barnehagens behov for endring i samhandling med mellom ledelse og personalet
 • kartlegge og håndtere strukturelle og kulturelle forhold som kan fremme og hemme utviklings- og endringsprosesser i barnehagen som lærende organisasjon
 • identifisere ulike faser i et utviklingsarbeid, og ta valg knyttet til rolle og rolleutøvelse basert på analyse av de ulike fasene 
 • kunne ta i bruk oppdatert forskning i kombinasjon med egne erfaringer som støtte til å videreutvikle eget lederskap og kvaliteten i barnehagen  

Generell kompetanse

Etter endt videreutdanning skal studentene ha økt:  

 • kompetanse i å kunne fortolke handlingsrommet i yrkesutøvelsen i lys av spenninger i barnehagens samfunnsmandat og i tråd med oppdatert kunnskap, yrkesetiske normer og verdier
 • kompetanse i å reflektere kritisk over egen og barnehagens praksis og se dette i sammenheng med teoribasert kunnskap
 • forståelse for og aktivt arbeide med sammenhengen mellom utviklings- og endringsarbeid og barns leke- og læringsmiljø  
 • bevissthet om egen rolle og organisatoriske rammers påvirkning på kultur, normer og verdier i møte med barn, ansatte og foreldre

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Samlingene vil gjennomføres med studentaktive læringsformer gjennom veksling mellom forelesninger, arbeid individuelt og i grupper, tilbakemelding fra medstudenter og lærere. Litteraturstudier og utprøving av ulike ledelseshandlinger mellom samlingene er en sentral del av studiet, og vil danne grunnlag for erfaringsdeling og refleksjon på samlingene.  I studiet vil studentene inngå i et lærende felleskap.  Erfaringer fra samlingene vil ha overføringsverdi for utvikling og refleksjon over egen lederpraksis. Læringsaktivitetene i studiet vil være tett sammenkoblet med læringsprosessene i egen barnehage.

Obligatorisk læringsaktivitet

Det skal gjennomføres og leveres fire obligatoriske læringsaktiviteter i studiet. Konkretisering av de obligatoriske læringsaktivitetene kommer ved studiestart. Disse vil være både individuelle og i gruppe, og gjennomføres muntlig og skriftlig.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent til fastsatte frister for å få gå opp til eksamen. Ved ikke godkjent på en av læringsaktivitetene, kan den aktuelle læringsaktiviteten tas på nytt neste gang emnet blir gjennomført.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Oppgaven vil bestå av en tekst der studentene skal formulere, greie ut om og drøfte en problemstilling knyttet til utviklingsarbeidet på egen arbeidsplass. Teksten skal analysere prosesser knyttet til utviklingsarbeidet.

Studentene får veiledning på problemstilling og tekst fra medstudenter og lærere underveis i prosessen. Omfang: 5000 ord (+/- 10%)

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gong. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt

Mer om hjelpemidler