Hopp til innhald

MAKP601 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Gjennom arbeidet med masteroppgaven skal studenten få kompetanse i å utvikle vitenskapelig basert kunnskap etter anerkjente forskningsmetodiske og etiske prinsipper og tilnærminger. Masteroppgaven skal ta utgangspunkt i et selvvalgt tema eller inngå som en avgrenset, selvstendig del av et pågående forskningsprosjekt.

Masteroppgaven kan være en empirisk studie relatert til fagfeltet kunnskapsbasert praksis (generelt eller innenfor eget fagområde/spesialfelt), en kunnskapsoppsummering, et kvalitetsforbedringsprosjekt eller en fagprosedyre.

Studenten har ansvar for oppgavens design, gjennomføring, og rapportering. Studenten skal demonstrere teoretisk og metodisk innsikt, analytiske ferdigheter og vitenskapelig arbeid av høy kvalitet. Oppgaven skal følge normer for vitenskapelig rapportering.

Studenten har ansvar for å nå forventet læringsutbytte for emnet, og for fremdrift og utforming av oppgaven. Når flere studenter skriver sammen, må det fremgå tydelig hvordan de har arbeidet sammen med oppgaven. Studentene har et selvstendig ansvar for å vise hvordan hver enkelt har bidratt til det ferdige produktet.

Masteroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for Masteroppgåve ved FHS. Studenten fyller ut en veiledningsavtale og sender denne til veileder så tidlig som mulig etter forventet oppstart på masteroppgaven. Avtalen skal signeres etter at tema og metode for masteroppgaven er valgt. Studenten, veileder, eventuelt medveileder, og emneansvarlig skal signere avtalen.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap faglig innsikt i valgte tema område
 • har avansert kunnskap om kunnskapsbasert praksis

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan bruke relevante metoder for forskning og kvalitetsarbeid på en selvstendig måte
 • kan vise analytiske evner og selvstendighet i bruk av forskningslitteratur i skriftlig arbeid
 • kan velge og begrunne relevante teoretiske perspektiver ut fra valgt(e) problemstilling(er)
 • kan begrunne og bruke relevant design, datainnsamlingsmetode(r) og analysemetode(r) ut fra den valgte problemstillingen
 • kan vurdere metodiske styrker og svakheter ved eget arbeid
 • kan analysere og forholde seg kritisk til ulike informasjonskilder og anvende disse til å strukturere og formulere faglige resonnementer
 • kan presentere egne funn og læring i et format som inviterer til akademisk diskusjon
 • kan bruke tilbakemeldinger fra andre fagfeller til å forbedre eget arbeid
 • kan organisere samarbeid med andre for å få tilgang til nødvendige ressurser til eget prosjekt

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan formidle faglige problemstillinger, analyser og konklusjoner innenfor fagområdet
 • kan gi en klar og presis skriftlig fremstilling av eget arbeid som er i tråd med vitenskapelige krav til struktur og oppbygning
 • kan vise hvordan eget arbeid kan bidra til videreutvikling av eget fagfelt (innovasjon)
 • kan dokumentere og formidle forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt
 • kan anvende sine kunnskaper og ferdigheter til å gjennomføre et avgrenset og selvstendig vitenskapelig arbeid

Krav til forkunnskaper

Emnene MAKP102, MAKP202,MAMETKP, MAKP402 og MAKP501 må være bestått før studenten kan starte arbeidet på masteroppgaven.

Undervisnings- og læringsformer

Studentaktiv undervisning i form av seminarer der studenten presenterer problemstillinger relatert til eget prosjekt, og der studenten gir og får tilbakemelding på egen presentasjon. Seminarene vil ta opp problemstillinger som angår metode, analyse og andre viktige emner for Studentens prosjekter. Seminarene inngår i det totale veiledningstilbudet for masteroppgaven. Det forventes selvstudier utover undervisningen i emnet og en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke.

Studenten har krav på to timer veiledning i forbindelse med ferdigstilling av prosjektplan, og 13 timer veiledning på selve masteroppgaven. Veiledning kan gis individuelt og/eller i grupper, og i seminar.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studentene kan levere masteroppgaven.

 1. Prosjektplan med et omfang på maksimalt 2000 ord som er godkjent av veileder før arbeidet med oppgaven starter.
 2. Deltakelse på minimum 5 timer veiledning på masteroppgaven.
 3. 80 % tilstedeværelse i studentaktiv undervisning.
 4. Deltakelse på seminar hvor studenten skal legge frem masteroppgaven for medstudenter, lærere og praksisfelt.

Læringsaktivitetene er gyldige i fire påfølgende semestre.

Vurderingsform

Masteroppgaven kan skrives som en monografi eller artikkelmanuskript med utdypning:

Monografi - inntil 15000 ord. Artikkelmanuskript med utdypning - inntil 7500 ord. Tidsskrift velges i samarbeid med veileder. Utdypning har et sammendrag på norsk og engelsk på inntil 300 ord.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen i påfølgende semester.

Det er ikke tilgang til å levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler tillatt.

Mer om hjelpemidler