Hopp til innhald

MAKPE430 Aktivitet og deltakelse: Kritisk vurdering og bruk av teoretiske perspektiver og forskning i ergoterapipraksis

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet vektlegger ulike forståelser av begrepene aktivitet og deltakelse og hvordan teoretiske perspektiver og forskning påvirker praksis. Ergoterapi er en utøvende disiplin, med et eget teoretisk grunnlag. Det teoretiske grunnlaget påvirker måten ergoterapeuter forstår, vurderer og handler i situasjoner i praksis, og hvordan de bruker tilgjengelig kunnskap. Emnet fokuserer på:

 • Aktivitet og deltakelse og hvordan begrepene forstås i lys av ulike teoretiske perspektiver i ergoterapi.
 • Hvordan teori og forskning påvirker ergoterapeuters utøvelse av faget.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:

Studenten…

 • har inngående kunnskap om den vitenskapsteoretiske forankringen av aktivitet og deltakelse i ergoterapi.
 • har inngående kunnskap om hvordan ulike forståelser av begrepene aktivitet og deltakelse påvirker beslutninger i praksis.
 • har avansert kunnskap om forskning relatert til aktivitet og deltakelse i ergoterapi.

Ferdigheter:

Studenten…

 • kan analysere om egen praksis er klientsentrert, aktivitetsfokusert, aktivitetsbasert og gjennomføres i relevante omgivelser.
 • kan analysere praksis og drøfte behov for endring på bakgrunn av teoretiske perspektiver innen ergoterapi og forskningsbasert kunnskap om aktivitet og deltakelse.
 • kan formidle kritiske refleksjoner om bruk av aktivitet og deltakelse i ergoterapi.

Generell kompetanse:

Studenten…

 • kan anvende kompetanse om aktivitet og deltakelse og bidra til nytenking og innovasjon i praksis.
 • kan argumentere for endring av praksis på bakgrunn av kunnskap fra forskning, erfaring og brukere.

Krav til forkunnskaper

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på studieretningen så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

For studenter som tar hele masterløpet må emner i første studieår være bestått.

Anbefalte forkunnskaper

MAKPE420 Implementering: integrere forskning, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap i ergoterapi

Det anbefales at studenten har arbeidserfaring som er relevant for ergoterapi.

Undervisnings- og læringsformer

Emnet kombinerer digital undervisning med én samling på campus Bergen. Den digitale undervisningen består av webinarer og læringsressurser i form av videoforelesninger, interaktive elementer og selvtester. Det vil være en samling på campus midtveis i semesteret. På samlingen legges det opp til studentaktivt arbeid med fremlegg og diskusjon i grupper. Læringsplattformen Canvas blir brukt for digital undervisning og for kommunikasjon mellom lærere og studenter. Studentene oppfordres til å samarbeide også utenom samlingen. Det forventes selvstudier utover undervisningen i emnet og en arbeidsinnsats tilsvarende 20 timer per uke. Samlingen på campus er knyttet til obligatorisk læringsaktivitet i emnet og går over 2 dager.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan ta eksamen:

 1. Kritisk vurdering av en tildelt systematisk oversiktsartikkel. Studiens metodiske kvalitet og relevans for praksis skal vurderes. Vurderingen skal være på maksimalt 1000 ord. Studenten skal gi tilbakemelding på en medstudents vurdering. Faglærer godkjenner læringsaktiviteten.
 2. Muntlig presentasjon på 15 minutter. Studenten skal ta utgangspunkt i ett teoretisk perspektiv knyttet til aktivitet og deltakelse og kritisk reflektere over hvordan perspektivet påvirker praksis.

Læringsaktivitetene er gyldig i fire påfølgende semestre.

Vurderingsform

Oppgave

Studenten skal ta utgangspunkt i en selvvalgt problemstilling fra praksis med relevans for aktivitet og deltakelse i ergoterapi. Studenten skal drøfte bruk av aktivitet og deltakelse i egen praksis med utgangspunkt i forskning og teoretiske perspektiver og vurdere behov for eventuell endring av egen praksis.

Omfang 3600 ord +/- 10%.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ved ikke bestått eksamen bearbeider studenten besvarelsen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler