Hopp til innhald

MARV553 Samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Samarbeid er både et krav og forventning i en lang rekke tjenester i dag. Utfordringer i samarbeidsrelasjoner er imidlertid en stor del av arbeidshverdagen for profesjonelle. Samarbeidsvansker og konflikter går utover kvaliteten av tjenestene og er belastende for arbeidsmiljøet i organisasjoner. Gjennom emnet legges det til rette for å utvikle kompetanse og ferdigheter i samarbeid og konflikthåndtering i organisasjoner. Studentene blir presentert for systemisk og relasjonelle tilnærminger til samarbeid og konflikter. Trening på ferdigheter og tilbakemeldinger på eget arbeid står sentralt. Temaene knyttes opp mot studentenes praksis, veiledning samt personlig og profesjonelle utvikling.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten…

 • har teoretisk forståelse og et faglig repertoar knyttet til samarbeid
 • har teoretisk forståelse og et faglig repertoar til arbeid med konflikter i organisasjoner
 • kunne analysere faglige problemstillinger knyttet til samarbeidsprosesser og konflikter
 • har inngåande kunnskap om systemiske og relasjonelle arbeidsmåtar i konfliktarbeid
 • har kunnskap om samarbeid på tvers av profesjoner og systemer

Ferdigheter:
Studenten…

 • kunne analysere relevant teori og anvende dette i konkrete samarbeidsprosesser
 • kan bidra til konfliktløsninger på en kunnskapsbasert og selvstendig måte
 • kunne analysere egen væremåte og relasjonelle ferdigheter i samhandlingssituasjoner.
 • kan ivareta sikkerheten til de ulike partene i arbeid med konflikter

Generell kompetanse:
Studenten…

 • kan anvende systemiske kunnskaper og ferdigheter i konfliktfylte samtaler
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i arbeid med konflikter i organisasjoner
 • kan identifisere og analysere utfordringer og etiske dilemmaer i samarbeid
 • kan anvende systemiske og relasjonelle kunnskaper og ferdigheter for å bedre vanskelige samarbeidsprosesser
 • kan bidra til nytenkning og arbeide selvstendig med relevante fag- og yrkesetiske problemstillinger i organisasjoner

Krav til forkunnskaper

Emnet er åpent.

Det er mulig å søke opptak til emnet som enkeltemne for andre som ikke er tatt opp på Master i relasjonelt arbeid så lenge de oppfyller søknadskriteriene for masterstudiet.

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Det vektlegges og tilrettelegges for studentaktive læringsformer der studentene vil engasjeres i ulike former for strukturert egenaktivitet i grupper og rollespill. Forelesninger, digitale ressurser, demonstrasjoner og video benyttes også. Klinisk ekstern veiledning er viktig læringsform i dette emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

1. 80 % tilstedeværelse i obligatorisk studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

Godkjente læringsaktiviteter er gyldig tre påfølgende semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen
Muntlig høring med et omfang på 30 min.

Tid og sted for eksamen, se Studentweb.

Vurderingsuttrykk
Bestått /ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått fremstilles studenten til ny muntlig eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler