Hopp til innhald

MAS595 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Masteroppgaven skal gjennomføres i 4. semester og er avslutning av studiet i bærekraftig energiteknologi.

Innhold kan variere innenfor programmets fagområde, men temaet må ha et ingeniørfaglig preg og dra nytte av kunnskap og ferdigheter formidlet i studiet.

Arbeidet utføres individuelt og kan være et samarbeid med en bedrift eller en offentlig etat, eller den kan inngå i utdanningens satsing på forskning og utvikling.

Prosjektet fører fram til en teknisk rapport: masteroppgaven. Emnet avsluttes med presentasjon av oppgaven og utspørring av kandidaten (sensorer).

Læringsutbytte

Kunnskapar

Studenten…

 • Har bred kunnskap om sentrale temaer og spesialisert seg innen en selvvalgt del av fagområdet
 • Kan bruke vitenskapelige metoder og relevant teori til bearbeidelse og formidling av tekniske problemstillinger
 • Er aktiv i kontakt med relevante fag- og forskningsmiljøer for oppdatering av egen kunnskap og kompetanse
 • Har tilegnet seg nødvendige egenskaper for organisering og skriving av tekniske avhandlinger
 • Kan benytte seg av relevante metoder og arbeidsmåter innen teknologisk forsknings- og utviklingsarbeid

Ferdigheter

Studenten…

 • kan planlegge, innhente, analysere, evaluere data og informasjon samt referere til kilder på en kritisk og reflektert måte
 • kan skrive tekniske rapporter og planlegge, gjennomføre, dokumentere og formidle resultater fra et prosjektarbeid
 • kan beherske verktøy, metoder og teknikker brukt i masteroppgaven
 • kan gå i dybden i et avgrenset fagområde og utarbeide konkrete løsninger
 • kan bedømme løsninger i forhold til teknisk, økonomisk og miljø-/klimamessig bærekraft
 • kan vurdere og reflektere over resultater og spesifisere videre forskningsbehov

Generell kompetanse

Studenten…

 • kan omsette tilegnete kunnskap og ferdigheter til praktiske løsninger og presentere resultater skriftlig og muntlig
 • forstår og kan bruke vitenskapelige arbeidsmetoder og kan vurdere problemstillinger i henhold til forskningsetiske kriterier
 • kan arbeide metodisk, systematisk og målrettet og kan reflektere over eget arbeid
 • kan styre sitt eget prosjekt inkludert planlegging, fremskrittsvurdering og nødvendige leveranser og statusrapporter

kan kommunisere tekniske problemstillinger og løsninger til relevante målgrupper på en faglig og forståelig måte

Krav til forkunnskaper

MOA256 Vitenskapsteori og metoder

MAS550 Veiledet Selvstudium

Undervisnings- og læringsformer

Selvstendig prosjektarbeid med veiledning.

Jevnlige møter med veileder(e).

Obligatorisk læringsaktivitet

Underveispresentasjon ca. halvveis inn i semesteret. Studenten skal presentere problemstilling, progresjon og eventuelle utfordringer med oppgaven.

Vurderingsform

Masteroppgave og en justerende muntlig eksamen.

Karakterskala A - F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

På muntlig presentasjon/eksaminasjon: Alle skrevne og trykte hjelpemiddel.

Mer om hjelpemidler