Hopp til innhald

MBAS511 Barnehagen som danningsarena og barnehagelæreres profesjonsoppdrag

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet er obligatorisk og ligger i programmets 1. semester. Det tilbys også som enkeltemne. 

Sentralt i dette emnet er en forskningsbasert utforsking av barnehagelærerens profesjonsoppdrag.  Profesjonsoppdraget analyseres i lys av profesjonsteori, internasjonal forskning og i pågående debatter. Studenten vil møte både klassiske og nyere pedagogiske og didaktiske tekster som tar fatt i samfunnsutfordringer for barnehagelærere og profesjonens bakgrunn i internasjonale, historiske og nåtidige forestillinger om barn og barndom.

Barnehagefaglige kjernebegrep som barns utvikling, lek, omsorg, læring og danning blir kritisk utforsket i ulike tekster.   

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har inngående kunnskap om barnehagelæreres profesjonsoppdrag
 • har avansert kunnskap om forskning i læreplanteori og didaktikk
 • har inngående kunnskap om vilkår for barns utvikling, læring, omsorg, lek og danning
 • har inngående kunnskap om barne- og barndomsforståelser før og nå

Ferdigheter

Studenten

 • kan presentere analyser av faglige tekster med kobling til relevant forskning
 • kan arbeide systematisk og analytisk med kjernebegrepene barns utvikling, lek, læring, omsorg og danning med kobling til relevant forskning
 • kan faglig og personlig begrunne pedagogiske og didaktiske valg og praksiser

Generell kompetanse

Studenten

 • kan arbeide systematisk og analytisk
 • kan gjøre rede for profesjonsoppdraget, skriftlig og muntlig 
 • kan begrunne pedagogiske valg og praksiser
 • kan lese og skrive akademiske tekster

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er samlingsbasert. Samlingene er seminarpreget. Det blir lagt opp til at studentene skal delta i aktiviteter, presentere og diskutere, og gi hverandre tilbakemeldinger.

Det gis veiledning i forbindelse med obligatoriske læringsaktiviteter og semesteroppgave.

Det forutsettes samarbeid og systematisk arbeid med pensum og obligatoriske læringsaktiviteter mellom samlingene. 

Obligatorisk læringsaktivitet

Det er fire obligatoriske læringsaktiviteter  

 • 1. Mellom første og andre samling skal studentene gjennomføre en spesifisert læringsaktivitet som krever samarbeid mellom studentene
 • 2. Tekstanalyse. Studenten skal presentere en forskningsfundert analyse av en pedagogisk tekst og gi tilbakemelding på medstudenters presentasjoner. Presentasjonen er muntlig med skriftlig dokumentasjon (f.eks.en digital presentasjon)
 • 3. Mellom andre og tredje samling skal studentene gjennomføre en spesifisert læringsaktivitet som krever samarbeid mellom studentene
 • 4. Akademisk tekst. Studenten skal skrive en akademisk tekst om danningsforståelse, lek, omsorg og læring i læreplanteoretisk og didaktisk perspektiv.

Retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene gis ved semesterstart.

Det vil bli gitt én (1) ny mulighet for å kompensere for de som ikke får godkjent en obligatorisk læringsaktivitet.

Godkjent læringsaktivitet er gyldig i to (2) år etter godkjenning.

Vurderingsform

Semesteroppgave.

Denne oppgaven er individuell og en videreføring av de obligatoriske læringsaktivitetene. Den skal være en skriftlig analyse av pedagogiske tekster. Semesteroppgaven skrives etter en bestemt mal. 

Omfanget er 3200-4000 ord.

Retningslinjer for oppgaven gis i begynnelsen av kurset.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i løpet av de to påfølgende semestrene. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler