Hopp til innhald

MGBKR141 KRLE 1 - Kristendom, religion, livssyn og etikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

KRLE 1 (30 sp) er delt inn i de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi. I hovedområdet fagdidaktikk legges det vekt på kunnskap om skolens læreplan og fagdidaktikk. Kristendom, religioner og livssyn har tematisk vektlegging som korresponderer med skolens plan for faget. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til ulike perspektiv på mangfold. De skal også møte eksempler på forskning relevant for KRLE.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten 

 • har kunnskap om KRLE-faget i et historisk perspektiv og forskningstradisjoner knyttet til faget
 • har kunnskap om mål og innhold i skolens KRLE-plan   
 • har kunnskap om didaktiske utfordringer og arbeidsmåter knyttet til faget og den enkelte elev med vekt på begynneropplæring
 • har kunnskap om ulike definisjoner av religioner og livssyn
 • har kunnskap om tekster, fortellinger, høytider, lære, estetikk, praksis og etikk i kristendom, religioner og livssyn   
 • har kunnskap om hvordan kristendom, religioner og livssyn kommer til uttrykk i ulike medier rettet mot barn og unge
 • har kunnskap om hovedtrekk i religionshistorien, med vekt på kristendommen
 • har kunnskap om et utvalg av tros-, og livssynssamfunn som er representert i Norge.  
 • har kunnskap om samers og andre nasjonale minoriteter sin religions- og livssynshistorie  
 • har kunnskap om noen sentrale skikkelser fra religiøse-, livssynsbaserte tradisjoner og filosofihistorien.  
 • har kunnskap om grunnlagsetikk, områdeetikk, og sentrale etiske og filosofiske problemstillinger i forhold til de tre tverrfaglige temaene: Folkehelse og livsmestring, Demokrati og medborgerskap, og Bærekraftig utvikling

Ferdigheter

Studenten 

 • kan identifisere utfordringer omkring etisk, religiøst og livssynsmessig mangfold i skole og samfunn, og kritisk reflektere omkring disse utfordringene
 • kan samhandle med elever gjennom utforskning av faglige, eksistensielle og etiske spørsmål
 • kan integrere begynneropplæring i KRLE
 • kan gjøre en etisk analyse og tilrettelegge for samarbeid mellom KRLE og andre fag tilknyttet de tre tverrfaglige temaene. 

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge, gjennomføre og kritisk vurdere undervisning for den enkelte elev med utgangspunkt i varierte og læringsfremmende arbeidsmåter, grunnleggende ferdigheter og innhold og sentrale mål i faget  
 • kan faglig og kritisk drøfte lærerrollen i KRLE 
 • kan kritisk reflektere over fagets rolle i skole og samfunn, om dets rolle for den enkelte elev og gi eksempler på forskning innen dette

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Undervisning lokalt på campus og nettbasert. Lærerstyrt og med studentaktiviteter med lokale samlinger. Skriftlige og muntlige oppgaver, individuelle og i grupper.

Tilbud om felles ekskursjon til utlandet på tvers av campus med egenbetaling.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • 80% frammøte på obligatoriske studentaktive læringsformer. Disse er angitt på semesterplanen.
 • Lokale ekskursjon(er) til et tros- eller livssynsamfunn i grupper med muntlig presentasjon i klassen
 • Individuelt skriftlig refleksjonsnotat. Nærmere retningslinjer gis ved studiestart.
 • 3 skriftlige innleveringer til læringsmappe, ett av disse inngår i vurderingsmappe. Nærmere retningslinjer gis ved studiestart 

Obligatorisk læringsaktivitet må være fullført og godkjent innen fastsatte frister for å ha rett til å ta eksamen. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktivitet får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. 

Vurderingsform

 • Del 1: Mappevurdering. Vekting 60 % av endelig karakter. 
 • Del 2: Muntlig eksamen. Vekting 40 % av endelig karakter. 

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Ved ikke bestått mappe kan det leveres forbedret versjon av mappen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Mappevurdering: Alle hjelpemidler er tillatt.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler