Hopp til innhald

MGBKR401 KRLE 2, emne 2 - Valgfri religion, filosofi og læreplanarbeid

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

KRLE 2 (30 sp) er delt inn i to emner, som hver utgjør 15 sp. I KRLE 2 emne 2 utgjør FoU-oppgaven 7,5 sp. Til sammen omfatter de to emnene fordypning i de fire hovedområdene i studiefaget: fagdidaktikk, kristendomskunnskap, religions- og livssynskunnskap, etikk og filosofi.

I KRLE 2 emne 2 legges det vekt på grundig kunnskap om en valgfri religion eller et valgfritt livssyn. Kunnskap og refleksjon om sentrale filosofer fra nyere tid og religionsundervisning i et komparativt perspektiv står sentralt i emnet. Studentene skal arbeide med ferdigheter og kritisk refleksjon knyttet til lokalt læreplanarbeid for bestemte alderstrinn. Gjennom FoU-oppgaven skal en med selvstendig arbeid og kritisk refleksjon tilegne seg forskningsbasert kunnskap innenfor KRLE-fagets rammer.

Emneplanen følger progresjonen i praksis og i de fagovergripende tema slik det går fram av studieprogramplanen og emneplanen for praksis for det aktuelle året.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • grundig kunnskap om den valgte religion eller det valgte livssyn
 • kunnskap om betydningsfulle filosofer fra nyere tid
 • kunnskap om "Religious Education" i utvalgte land i komparativt perspektiv
 • kunnskap om sentrale vitenskapsteoretiske spørsmål og grunnleggende kjennetegn ved forskningsbasert arbeid (FoU-oppgaven)

Ferdigheter

Studenten kan

 • sette seg inn og tilegne seg kunnskap om et utvalgt KRLE-emne på egen hånd
 • analysere KRLE-fagets læreplan og utarbeide en lokal læreplan til bruk i undervisningen
 • kritisk analysere relevant forskning innenfor et valgt tema og anvende kunnskapen til å besvare en selvvalgt problemstilling gjennom en akademisk skriftlig oppgave
 • anvende vitenskapsteoretisk og metodisk kunnskap i utformingen av en egen FoU-oppgave

Generell kompetanse

Studenten

 • har grundig kunnskap om den/det valgte religion/livssyn og kompetanse til å anvende denne kunnskapen i undervisning tilpasset bestemte alderstrinn
 • har grundig kunnskap om forskning innen religion, livssyn og etikk med relevans for KRLE-faget og barn og ungdom generelt
 • kan bruke sin kunnskap og kompetanse til kontinuerlig å utvikle KRLE-faget på best mulig måte for den enkelte elev og med henblikk på bestemte alderstrinn

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBKR101 og MGBKR201

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres med forelesninger, gruppearbeid og studentaktiviteter. Studentaktivitet i form av individuelle oppgaver og arbeid i grupper. Det legges vekt på arbeidsformer som innebærer bruk av IKT. Studenten har selv ansvar for egen læring. Arbeid med arbeidskravet er delvis integrert i undervisningen. I arbeidet med FoU-oppgaven arrangeres idemyldringsseminar, oppstartsseminar med fokus på akademisk skriving og midtvegsseminar. Se ellers "Generelle retningslinjer for FoU-oppgaven". Fagspesifikke retningslinjer for FoU-oppgave i KRLE gis ved semesterstart.  

Obligatorisk læringsaktivitet

 • I gruppe skal studentene utvikle en lokal læreplan for KRLE-faget innen et avgrenset område. Det skal legges vekt på estetiske arbeidsformer og digitale verktøy samt vurdering i KRLE-faget. Utdypende retningslinjer vil bli gitt ved studiestart.
 • Det er krav om fremmøte i minst 80% av den studentaktive undervisningen i emnet. Nærmere retningslinjer blir gitt ved semesterstart.
 • I forbindelse med FoU-oppgaven arrangeres et obligatorisk midtvegsseminar. Utdypende retningslinjer gis ved semesterstart.

De obligatoriske læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

 • Del 1: FoU-oppgave. Vekting 50% av endelig karakter.
 • Del 2: Muntlig eksamen, 30 minutter. Vekting 50% av endelig karakter.

Karakterskala A til F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Det er mulig å levere forbedret versjon (del 1) i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny FoU-oppgave

Hjelpemidler ved eksamen

 • FoU-oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.
 • Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler