Hopp til innhald

MGBMA401 Matematikk 2, emne 2 - Matematikklæreren som forsker

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I grunnskolelærerutdanningen 1-7 ligger emnene i Matematikk 2 i 6. semester. Matematikk 2 er delt i to deler:

 • Emne 1 - Den utprøvende matematikklæreren
 • Emne 2 - Matematikklæreren som forsker

I Matematikk 2 fordyper studentene seg i noen av de matematikkdidaktiske og matematikkfaglige tema fra Matematikk 1. Fokus er her mer konsentrert og forskningsrettet enn i Matematikk 1.

Begge emnene vil gå parallelt og vil arbeides med i sammenheng med hverandre. Arbeid med en forsknings- og utviklingsoppgave (FoU-oppgave) vil utgjøre halvparten av studiepoengene i Emne 2. FoU-oppgaven skal knyttes til både matematikk- og PEL-faget.

Det er lagt til rette for internasjonalisering i dette semesteret, både som mulighet for utveksling, for kontakt med studenter i utlandet og med mer vektlegging på internasjonal faglitteratur.

Matematikk 2 gir grunnlag for opptak til masterprogram, master i matematikkdidaktikk med spesialisering GLU 1-7 eller master i Begynneropplæring i norsk og matematikk.

I Matematikk 2 emne 2 har forskning og utviklingsarbeid gjennom FoU-oppgaven en sentral plass. Etiske og metodiske vurderinger i slike arbeid vil bli vektlagt. Et didaktisk tema som får oppmerksomhet i emne 2 er progresjon mellom trinnene og mellom barneskole og ungdomsskole i matematiske emner som statistikk, sannsynlighetsregning og matematisk modellering. Analyse av egne læringsprosesser og videreutvikling av egne kunnskaper innen statistikk, sannsynlighet og modellering blir også vektlagt. Dette inkluderer arbeid med problemløsning, matematisk argumentasjon og ulike typer bevis. Studentene skal også undersøke holdbarheten i egne og andres argumentasjoner og begrunnelser.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om kvalitativ og kvantitativ metode i matematikkdidaktisk forskning
 • har kunnskap om den systematiske oppbyggingen av matematiske teorier innenfor statistikk og sannsynlighetsregning
 • har inngående kunnskap om hvilken betydning varierte undervisningsformer har for elevenes læring innenfor kunnskapsområdene statistikk, sannsynlighetsregning, funksjonslære og matematisk modellering
 • har kunnskap knyttet til progresjon i matematikkfaglige emner gjennom grunnskolen, overgangen fra barneskole til ungdomstrinn, og overgangen mellom trinnene i skolen med særlig vekt på problemløsning, statistikk, sannsynlighetsregning, funksjonslære og enkel modellering

Ferdigheter 

Studenten

 • kan arbeide selvstendig med praktisk og teoretisk problemløsning og legge til rette for arbeid med utforskning og problemløsning i undervisning
 • kan formidle spesialkunnskap innen et utvalgt matematikkdidaktisk emne relevant for trinn 1-7 med utgangspunkt i forskning
 • kan gjennomføre enkle matematikkdidaktiske undersøkelser
 • kan formidle analytisk fra arbeidsprosessen med egen FoU-oppgave

Generell kompetanse 

Studenten

 • kan delta og bidra i FoU-prosjekt og andre samarbeidsprosjekt med tanke på å forbedre matematikkfagets undervisningspraksis

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

MGBMA101: Undervisning i matematikk

MGBMA201: Læring i matematikk

Undervisnings- og læringsformer

Detaljer i forbindelse med organiseringen av undervisning i emne 2 vil fremkomme i semesterplanen som blir utdelt ved emnets start. Gjennom studiet skal studentene få erfaring med arbeidsformer fra barnetrinnet som gir grunnlag for diskusjon og refleksjon. Det blir nyttet forelesninger, diskusjoner, presentasjoner, gruppearbeid og individuelt arbeid.

FoU-oppgaven er en stor del av dette emnet og krever selvstendig arbeid. Det gis veiledning og arrangeres underveisseminar. Deler av pensum arbeides med som selvstudium og det anbefales at lærestoffet bearbeides gjennom studentorganiserte kollokviegrupper. Veiledning inngår som en naturlig del i de fleste aktiviteter.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har tre obligatoriske læringsaktiviteter:

 • Deltakelse i et idémyldringsseminar knyttet til FoU-oppgaven
 • Deltakelse i et midtveisseminar knyttet til FoU-oppgaven: Studentene presenterer sitt eget FoU-prosjekt som er under arbeid, og deltar i diskusjon om medstudenters prosjekt
 • Én til to sett med problemløsningsoppgaver, løsningsforslag med refleksjon over problemløsningsprosessen.

Én av de obligatoriske læringsaktivitetene i emnet skal knyttes til fagovergripende tema slik de står beskrevet i studieprogramplanen.

Presisering av obligatorisk læringsaktivitet og formelle krav blir delt ut ved semesterstart.

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent av faglærer før studenten kan fremstilles til eksamen. Hvis en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det gis skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent én eller flere obligatoriske læringsaktiviteter får tilbud om å rette opp feil og mangler (1 gang) eller gjennomføre alternativ obligatorisk læringsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og i henhold til gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Vurderingsform

 • Del 1: Muntlig eksamen, inntil 30 minutter. Teller 50 % av endelig karakter.
 • Del 2: FoU-oppgave. Teller 50 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Det er mulig å levere forbedret versjon (del 2) i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny FoU-oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

 • FoU-oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.
 • Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler