Hopp til innhald

MGBMHV101A Mat og helse 1, emne 1 - Innføring i mat og helse

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Innføring i mat og helse er et emne i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Det er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen. 

I Mat og helse 1 emne 1 legges det vekt på en innføring i et helsefremmende kosthold, matkultur, bærekraftig forbruk, og på mat og måltiders betydning for sosial læring og utjevning av sosiale ulikheter i helse. Gjennom emnet skal studentene utvikle kunnskap om fagets historiske utvikling og styringsdokumenter, og få kompetanse i matlagingsteknikker, matlagingsmetoder, smak og om mat og måltid som kulturuttrykk.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap 

Studenten

 • har generell kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller
 • har kunnskap om skolefagets historiske utvikling
 • har kunnskap om utvikling i norsk kosthold
 • har kunnskap om gjeldende læreplanverket
 • har kjennskap til sentrale styringsdokumenter som regulerer læringsarbeidet i mat og helse i grunnskolen
 • har kunnskap om nasjonale kostholdsanbefalinger og retningslinjer for mat og måltider i grunnskolen
 • har kjennskap til de ulike matvaregruppene
 • har kjennskap til mat og måltider som sosial og kulturell arena  
 • har kunnskap om ulike matlagingsteknikker og matlagingsmetoder
 • har kunnskap om hygiene, trygg mat og matvarers holdbarhet
 • har kjennskap til hva bærekraftige matvaner innebærer
 • har kunnskap om hvordan faget kan integreres i de fem grunnleggende ferdighetene
 • har kunnskap om hvordan fagets egenart kan integreres i begynneropplæringen 

Ferdigheter

Studenten

 • kan holde god kjøkkenhygiene 
 • kan bruke egnede redskap,  grunnleggende matlagingsmetoder og teknikker
 • kan vurdere mat og måltider ut fra nasjonale kostanbefalinger 
 • Kan bruke faget sin egenart i forhold til de fem grunnleggende ferdighetene i planlegging av undervisning

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i faget i tråd med LK20
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis i mat og helse
 • kan utføre lokalt læreplanarbeid i grunnskolen og bidra til nytenkning og videreutvikling av faget mat og helse
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag- og forskingslitteratur 

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er digitale forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper.  De fysiske samlingene er obligatoriske,  80 % frammøte. 

Materialkostnader (kr. 300) må dekkes av studentene. I samband med ekskursjoner må studenter ved HVL være førebudd på å betale en egenandel. Det vert lagt til rette for kompensatorisk oppgave.

Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Studenten skal i grupper planlegge, gjennomføre og vurdere en undervisningsøkt. Undervisningen skal gjennomføres på skolens undervisningskjøkken for medstudenter. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra LK20. Nærmere krav fastsettes av faglærer
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studentene skal velge ut en matrett (suppe, gryterett el.l.) som både kan tilberedes som i) ferdigprodukt og som ii) rett laget fra grunnen av. Sammenlign næringsinnhold, arbeidsteknikk, smak, tidsbruk i de to tilberedningsmåtene. Teksten skal fremstilles ved et presist og tydelig språk i tråd med akademisk skriving.

Det er 80 % frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk læringsaktivitet må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. Godkjent obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, 30 minutter.

Studenten trekker tema som både er pensumrelatert og som åpner for videre refleksjon.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler