Hopp til innhald

MGBMHV201A Mat og helse 1, emne 2 - Mat og helse som undervisningsfag i skolen

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Mat og helse som undervisningsfag i skolen er et bacheloremne i grunnskolelærerutdanningen 1-7. Det er er et praktisk og estetisk profesjonsfag som skal forberede studentene til å undervise i mat- og helsefaget i grunnskolen.

I Mat og helse 1 emne 2 legges det vekt på pedagogisk og fagdidaktisk arbeid, helsefremmende kosthold bærekraftig matvaner og mat som kulturuttrykk. Gjennom emnet skal studentene lære å planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning i faget mat og helse på trinn 1-7 i grunnskolen. 

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om smaksdidaktikk
 • har inngående kunnskap om fagdidaktikk og didaktiske planleggingsmodeller
 • har kunnskap om vurdering i mat og helse
 • har kunnskap om tilrettelegging av opplæring i mat og helse
 • har inngående kunnskap om matvaregruppene og matens ernæringsinnhold  
 • har kjennskap til kostholdsmodeller
 • har kunnskap om mat og måltider fra ulike kulturer

Ferdigheter:

Studenten

 • kan planlegge for elevaktiv læring
 • kan anvende didaktiske planleggingsmodeller og læringsstrategier som tar hensyn til elevenes forutsetninger og fremmer progresjon i faget
 • kan planlegge og utnytte råvarer og redusere matsvinn i et bærekraftsperspektiv
 • kan bruke faget sitt innhold, arbeidsmåter og teori i undervisningsplanlegging gjennomføring, og vurderingsarbeid på en måte som også tar vare på de fem grunnleggende ferdighetene
 • kan planlegge og redegjøre for hvordan en kan gi elevene underveisvurdering i mat og helse
 • kan planlegge for tverrfaglig arbeid i mat- og helsefaget

Generell kompetanse

Studenten

 • kan planlegge og gjennomføre opplæring i faget i med grunnlag i  kjerneelement, tverrfaglige tema og kompetansemål
 • kan reflektere over egen undervisningspraksis og bruk av digitale læremidler i mat og helse
 • kan utføre lokalt læreplanarbeid i grunnskolen og bidra til nytenkning og videreutvikling av faget mat og helse
 • kan innhente, vurdere og bruke relevant fag- og forskningslitteratur 

Krav til forkunnskaper

MGBMHV101A

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Sentrale arbeidsformer i emnet er digitale forelesninger, praktisk kjøkkenarbeid, individuelt arbeid, gruppearbeid, selvstudium, praksis i grunnskolen og veiledning individuelt og i grupper. De fysiske samlingene er obligatoriske, 80 % frammøte.

Materialkostnader (kr 300) må dekkes av studentene. I samband med ekskursjoner må studenter ved HVL være førebudd på å betale en egenandel. Det vert lagt til rette for kompensatoriske oppgaver.

Studenten forplikter seg til å delta i studentaktiv undervisning, med de rettigheter og forpliktelser det innebærer.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Studentene skal individuelt bruke Kostholdsplanleggeren/Matvare-tabellen til å vurdere næringsinnholdet i to valgte matretter opp mot nasjonale kostanbefalinger. Besvarelsen skal skrives som en fagtekst (2000 ord). Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2:Obligatorisk læringsaktivitet 2: Studenten skal individuelt eller i gruppe (maks. tre) lage et profesjonsfaglig digitalt undervisningsopplegg ved å planlegge, gjennomføre og vurdere ved hjelp av digitale verktøy. Læringsaktiviteten gjennomføres i praksisperioden. Enkeltemnestudenter som ikke skal ha praksis, får tilbud om alternativ læringsaktivitet.
 • Obligatorisk læringsaktivitet 3: Studentene skal individuelt skrive to rapporter fra praktiske kjøkkenleksjoner. Rapportene skal vise didaktisk overføringsverdi til opplæring i mat og helse. Undervisningsoppleggene skal begrunnes ut fra LK20. Nærmere krav fastsettes av faglærer

Det er 80 % frammøte i praktisk kjøkkenarbeid.

Obligatorisk læringsaktivitet vurderes som godkjent/ikke godkjent.

Obligatorisk læringsaktivitet må være fullført innen fastsatte frister og godkjent før en kan gå opp til eksamen. Godkjent obligatorisk læringsaktivitet er gyldig i tre påfølgende semester etter godkjenningen.

Vurderingsform

Praktisk eksamen, 30 min. 

Studenten har 24 timer til forberedelse til den praktiske oppgaven.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler