Hopp til innhald

MPUV502C Leiing 2 - Kunnskapsleiing og profesjonsutvikling

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhald og oppbygging

Emnet rettar søkelys på læring i organisasjonar generelt, og spesielt korleis læringsprosessar kan leiast i utdannings- og oppvekstsektoren. I emnet tek ein opp tema som profesjonsutvikling, organisasjonslæring, organisasjonskultur, kunnskapsarbeid og leiing av kunnskapsprosessar i skular, barnehagar. Studentar lærer om ulike perspektiv på leiing, læring og utvikling i skular, barnehagar og korleis desse kan leiast og støttast frå andre deler av utdannings og oppvekstsystemet.

Læringsutbytte

Ein student som har fullført emnet skal ha følgande læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheiter og generell kompetanse:

Kunnskapar

Studenten

  • Har inngåande kunnskap om læring i organisasjonar og korleis læringsprosessar kan leiast
  • Har inngåande kunnskap om teoriar om organisasjonskultur, profesjonsutvikling og kunnskapsarbeid
  • Har avansert kunnskap om korleis leiarar på ulike nivå i utdannings- og oppvekstsektoren kan leie og støtte kollektive og individuelle læringsprosessar

Ferdigheiter

Studenten

  • Kan bruke relevant teori på ein innovativ måte i utforming av og leiing av læringsprosessar og profesjonsutvikling i eigen yrkeskontekst
  • Kan leie kunnskaps-, lærings- og profesjonsutvikling i skular, barnehagar eller utdanningsinstitusjonar

Generell kompetanse

Studenten

  • Kan analysere utdanningspolitiske føringar og legge til rette for relevante lærings- og utviklingsprosessar i ein organisasjon
  • Kan analysere behov og legge til rette for og støtte læraranes profesjonsutvikling på individuelt og kollektivt nivå

Krav til forkunnskapar

MPUV501C Ledelse 1 - Ledelse og lederroller i utdanning og oppvekstsektoren

Undervisnings- og læringsformer

Undervisninga er organisert som 3 fysiske samlingar over 2 dagar. Førelesningar og gruppearbeid på fysiske samlingar. Øvingar og plenumsdiskusjonar. Individuell rettleiing.

Nasjonale og internasjonale perspektiv blir trekt inn, det siste ved hjelp av internasjonale kjelder.

Obligatorisk læringsaktivitet

  • Munnleg presentasjon med analyse av utviklingsbehov på eigen arbeidsplass
  • Deltaking i gruppearbeid med tilbakemelding til medstudentar
  • Skriftleg tekst om kollektive læringsutfordringar på eigen arbeidsplass

Dei obligatoriske læringsaktivitetane vurderast til godkjent/ikkje godkjent. Alle obligatoriske læringsaktivitetar må være godkjende av faglærar før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom ein læringsaktivitet blir vurdert som ikkje godkjent, skal det gis skriftleg tilbakemelding om dette. Studentar som ikkje får godkjent ein eller fleire læringsaktivitet får tilbod om å rette opp feil og manglar (1 gang) eller gjennomføre alternativ læringsaktivitet gitt av faglærar. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldande semester og innan gitte fristar, men seinast tre veker før eksamensperioden byrjar.

Vurderingsform

Individuell heimeeksamen, 3 dagar. 2500 ord (+/- 10 %). Litteraturliste i tillegg.

Karakterskala A - F, der F svarar til ikkje bestått.

Hjelpemiddel ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt

Meir om hjelpemiddel