Hopp til innhald

NABP2002 Innføring i samarbeid og organisasjonskunnskap

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Innføring i grunnleggende kunnskaper om hva samarbeid og organisering består av, samt i grunnleggende teorier om kommunikasjon, organisasjon og ledelse. Hensikten er at studentene skal bli i stand til å analysere de samarbeidssituasjoner og organisatoriske sammenhenger de vil befinne seg i som nautikere. Formålet med å lære slike analyser er at de så skal kunne bruke dem til å forbedre samarbeidet og organiseringen. Studentene vil også bli presentert for kunnskaper om hva som skal til for å etablere og vedlikeholde fruktbare samarbeidsformer ombord i et skip og mellom skipet og andre aktører.

Deltagelse i undervisningen er essensielt for å oppnå de læringsresultatene som beskrives nedenfor.

Læringsutbytte

Kunnskaper: Etter fullført kurs har studenten ha tilegnet seg:

Solid kunnskap om:

 • en bestemt generisk teori (dvs. Firths teori) som kan brukes for å forstå organisert samarbeid.
 • hvilke organisatoriske oppgaver som må løses for at organisasjonen skal fungere godt slik at samarbeidet blir godt.
 • kriterier for «godt» samarbeid.
 • forholdet mellom individ og organisasjon - dvs.:
  • hvordan ulike individer fyller sine organisatoriske roller på ulike vis, og
  • at alle medlemmer av organisasjoner alltid vurderer om kostnaden ved å være organisert er større eller mindre enn gevinsten ved å være organisert
   • dvs. om forhold som motiverer individer til å samarbeide eller la være
   • om adferd og vanemessige tankemåter (holdninger) som bidrar til at samarbeid blir godt eller ikke.

Grunnleggende kunnskaper om

 • kommunikasjon
  • om hva «mening» er, hvordan «mening» sprer seg mellom mennesker, hvordan mennesker skaper «god nok» felles forståelse av hva noe betyr, hva som må gjøres osv.
  • Om kriterier for «god» og «dårlig» kommunikasjon
 • begrepet kultur, inkl. «organisasjonskultur», «sikkerhetskultur» og «interkulturell kommunikasjon».
 • begrepene «situasjonsforståelse» og «situasjonsdefinisjon», og evnen til å kritisere begge.
 • begrepet organisasjonslæring (lærende organisasjoner).
  • Om forskjeller og likheter mellom «kultur-endring» og «lærene organisasjon»
 • ledelse: hvilke oppgaver ledelse handler om, samt om hva begrepet makt refererer til.
 • Konflikforståelse

Generell kunnskaper om

 • hvordan noen samspillsprosesser leder til høy trivsel, gjensidig ivaretagelse, tillit og respekt, god sikkerhet og effektivt samarbeid, mens andre leder til mistrivsel, mistillit og forakt, lav sikkerhet og ineffektivt samarbeid.
  • begrepene tillit og tillitsverdighet
  • forholdet mellom tillit/tillitsverdighet og sikkerhet

Ferdigheter: Etter fullført kurs kan studentene anvende kunnskapene ovenfor til å:

 • Beskrive og analysere spesifikke organisasjoner og samarbeidssituasjonar
 • Gjenkjenne ulike typer ledelse og kjenne fordeler og ulemper med dem.
 • Gjenkjenne og skille lærende fra ikke-lærende organisasjoner
 • Fremsette fornuftige hypoteser om hvilke faktorer og prosesser som leder til at spesifikke organisasjoner fungerer mer eller mindre godt eller dårlig (med høy trivsel, gjensidig ivaretagelse, tillit og respekt, god sikkerhet og effektivt samarbeid, eller det motsatte).
 • Diskutere sine egne hypoteser
 • Reflektere over egen anvendelse av kunnskapene de har lært og evne å justere egne måter å samarbeide på ut fra slike refleksjoner.
 • Unngå og/eller løse konflikter

Kompetanse: Etter fullført kurs kan studentene bidra til:

 • At organisasjoner de deltar i fungerer godt.
 • Mer effektivt samarbeid, vennligere og mer inkluderende samtaler og triveligere samvær som leder til å øke sikkerheten i operasjoner til sjøs.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

NABP1003 Dannelse og akademisk håndverk

Undervisnings- og læringsformer

Videoer, seminarer, gruppearbeid, gruppeøvelser

Obligatorisk læringsaktivitet

Arbeidskrav - totalt fem. Fire arbeidskrav i form av gruppearbeid og ett individuelt. Arbeidskravene må godkjennes underveis. Hvis et arbeidskrav ikke godkjennes gis en (1) ny mulighet til å forbedre og levere ny besvarelse. Hvis denne også vurderes som ikke godkjent er arbeidskravet ikke gyldig og studentene kan ikke ta eksamen dette semesteret.

Arbeidskravene er gyldige i to semestre.

Vurderingsform

En semesteroppgave som bygger på arbeidet gjennomført i de obligatoriske læringsaktivitetene.

Gradert karakter A-F

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • NAB1028 - Samarbeid, organisasjon og kultur på skip - Reduksjon: 5 studiepoeng