Hopp til innhald

PHA501 Mennesket, psykiske lidelser, krevende livserfaringer, rusproblematikk, fysisk og psykisk helse og det sosiale miljø

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I dette emnet behandles begreper, ulike teorier og forståelsesmodeller knyttet til menneskets utvikling og hvordan psykiske problemer og lidelser kan oppstå. Ulike perspektivers konsekvenser for behandlingstilnærming og innsikt i hvordan psykisk lidelse kan oppleves hører også med her.

Mennesket, psykiske lidelser, krevende livserfaringer, rusproblematikk, psykisk og fysisk helse, og det sosiale miljø er sentrale tema. Emnene gir rom for en vid presentasjon av faget der det holistiske perspektiv blir aktualisert gjennom presentasjon av spisskompetente lærere innenfor medisin, psykologi, sosialfag og sykepleie.

 • Etikk, menneskesyn, livskvalitet, og sosial marginalisering
 • Forskning innen psykisk helse og rusproblematikk
 • Ulike perspektiver, teorier og forståelsesmodeller knyttet til psykisk helse og psykiske lidelser og rusproblem
 • Sammenheng mellom, biologiske, sosiale og samfunnsmessige forhold og psykisk helse og rusproblem
 • Krevende livserfaringer i et livsløpsperspektiv
 • Folkehelseperspektivet, helse- og sykdomsbegrepet
 • Stigmatisering, makt og avmakt

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om begreper og teorier knyttet til beskrivelse, klassifisering og forståelse av psykisk helse, psykisk lidelse og psykisk helse- og rusproblematikk
 • har inngående kunnskap om internasjonal variasjon i forståelse av psykisk lidelse
 • har inngående kunnskap om faktorer som fremmer psykisk helse og reduserer risiko for psykiske/ fysiske- og rusrelaterte helseproblem
 • har inngående kunnskap om menneskets utvikling, forståelse for menneskelig mangfold og risiko for utvikling av psykiske/ fysiske- og rusrelaterte helseproblem
 • har avansert kunnskap om sammenhenger mellom krevende livserfaringer og psykisk fysisk og rusrelaterte helseproblem
 • har inngående kunnskap om sammenhenger mellom vold i nære relasjoner og helseproblem
 • har inngående kunnskap om sosiale forhold som arbeidsledighet og fattigdom og relasjonen til psykisk helse og rusproblem

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan analysere eksisterende teorier metoder og fortolkninger innenfor fagområdet
 • kan analysere sammenhenger mellom krevende livserfaringer og psykiske/ fysiske og rusrelaterte helseproblem kan analysere hvordan biologiske, psykologiske og sosiale og samfunnsmessige forhold kommer til uttrykk teoretisk og med hensyn til behandlingsperspektiver og ulike perspektiv på psykiske/ fysiske og rusrelaterte helseproblem

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan analysere og kritisk vurdere hvordan forståelse av menneskets risiko for utvikling av psykiske lidelser og rusproblem er relatert til kultur, livsløp, krevende livshendelser og materielle forhold

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesning
 • Seminar
 • Gruppearbeid
 • Studiegrupper med integrering av teori og praksis
 • Litteratursøk
 • Selvstudie

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen;

 • Tilstedeværelse minimum 80% i studentaktive- og erfaringsbasert undervisning.

Godkjente arbeidskrav er gyldig i to påfølgende semester etter godkjenning.

Vurderingsform

Eksamen
Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ny eksamen blir gjennomført med samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler