Hopp til innhald

PHA503 Innføring i vitenskap og metode

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler sentrale vitenskapsteoretiske tradisjoner og perspektiver, og fokuserer på hvordan de kommer til uttrykk i valg av metode, analyse av data og formidling. Fokus er rettet mot vitenskapelig virksomhet generelt og forskning innen Psykisk helse- og rusarbeid spesielt. Evne og vilje til å stille kritiske vitenskapsteoretiske, metodologiske og etiske spørsmål ved hvordan forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og formidles i vitenskapelige publikasjoner, er sentralt på emnet.

 • Innføring i vitenskapsteori
 • Akademisk skriving og formidling
 • Karakteristika ved kvantitativ og kvalitativ metode

Emnet kan søkes som enkeltemne, men kun for utvalgt søkergruppe.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har bred kunnskap om vitenskapsteoretiske tradisjoner og perspektiver
 • har kjennskap til karakteristika ved kvantitative og kvalitative forskningsmetoder
 • har bred kjennskap til etiske og metodiske utfordringer av spesielt stor relevans for Psykisk helse- og rusarbeid

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan kritisk evaluere metodologiske aspekter ved kvalitative og kvantitative forskningsprosjekt
 • kan kritisk vurdere kildebruk i vitenskapelige publikasjoner
 • kan anvende sine kunnskaper til å stille kritiske vitenskapsteoretiske, metodologiske og etiske spørsmål ved hvordan forskningsprosjekter planlegges, gjennomføres og formidles i vitenskapelige publikasjoner

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan reflektere rundt karakteristika ved vitenskapelig virksomhet generelt, og innen psykisk helse- og rusarbeid spesielt

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Forelesninger
 • Selvstudier
 • Gruppearbeid
 • Seminar

Gruppearbeid med fokus på kritisk gjennomlesning av vitenskapelige artikler med spesiell relevans for fagfeltet. Lærer veileder gruppene og gruppene har muntlig framlegg med påfølgende plenumsdiskusjon.

Obligatorisk læringsaktivitet

Tilstedeværelse i 80% i studentaktiv- og erfaringsbasert undervisning.

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Seminardeltakelse
 • Gruppearbeid

Vurderingsform

Eksamen
Individuell skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Vurderingsuttrykk
Gradert karakterskala A - F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen
Ny eksamen blir gjennomført med samme form som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler