Hopp til innhald

PHA504 Organisering av tjenester for mennesker med psykiske lidelser og rusproblem

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler hvordan samfunnet tidligere har møtt behov for hjelp hos mennesker med psykiske lidelser og rusproblem og hvordan hjelpeapparatet er organisert i dag. Aktuelt lovverk vil bli vektlagt.

Brukernes rettigheter og de profesjonelles plikter og aktuelt lovverk vil bli vektlagt. Arbeid med skisse til prosjektplan er en sentralt del av emnet.

 • Psykiatri, psykisk helsevern og rusfeltets historie
 • Lovgrunnlag og aktuelle politiske føringer
 • Brukerperspektiv og brukerrettigheter
 • Profesjonelle plikter og rettigheter
 • Tverrprofesjonelt samarbeid
 • Organisering av kommunale, spesialiserte, frivillige og brukerstyrte tiltak
 • Pasientsikkerhet
 • Forskningsetikk (NSD og REK)

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • har inngående kunnskap om hvordan samfunnet har møtt og møter behov for omsorg og hjelp hos mennesker med psykiske lidelser og rusproblem
 • har inngående kunnskap om overordnede politiske føringer for psykisk helse- og rusarbeid
 • har avansert kunnskap om brukernes rettigheter og helse- og sosialarbeideres plikter
 • har kunnskap om etiske prinsipper for forskning og formidling av forskning

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende kunnskap om aktuelle organisasjonsmodeller og behandlingstilbud for psykiske lidelser og rusproblem
 • kan analysere faktorer som fremmer og hemmer tverrprofesjonelt samarbeid
 • kan utvikle en skisse til prosjektplan for gjennomføring av et forskningsprosjekt innen emnet
 • kan identifisere og vurdere etiske aspekter ved forskningsprosjekt

Generell kompetanse:
Studenten...

 • kan analysere og formidle hvordan organisering av tjenestene har betydning for det tjenestetilbudet som gis innenfor psykisk helse- og rusarbeid
 • kan analysere hvordan aktuelle politiske føringer påvirker praksis i psykisk helse- og rusarbeid

Krav til forkunnskaper

ingen

Undervisnings- og læringsformer

 • Seminar
 • Forelesninger
 • Gruppearbeid
 • Selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktivitet må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Tilstedeværelse i 80% i studentaktive- og erfaringsbaserte undervisning.

Vurderingsform

Skriftlig gruppeoppgave i form av en prosjektplan på 3000 ord + /- 10%. Hver gruppe får 3 timer veiledning, 2 av disse veiledningstimene er obligatoriske.

Det forutsettes at alle gruppemedlemmer tar ansvar og bidrar i gruppearbeidet og at dette kravet nedfelles i en skriftlig gruppekontrakt. Ved brudd på gruppekontrakten vil gruppemedlemmer som ikke deltar/ bidrar i gruppearbeidet kunne ekskluderes fra gruppen, og ikke få framstille seg til eksamen sammen med gruppen.

Vurderingsuttrykk
Bestått / Ikke bestått

Ny eksamen
Ved ikke bestått eksamen må studentene levere ny oppgave til Ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler