Hopp til innhald

VPD220 Inkludering, deltaking og vernepleiarens samfunnsansvar

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette emnet har fokus på samfunnets oppbygging, fungering, og hvordan enkeltmenneskers levekår og situasjon påvirkes av det samfunnet de er en del av og hvordan enkeltmennesket kan påvirke disse strukturene tilbake. Emnet belyser grunnleggende forståelser av maktforhold, overgrep, inkludering, likestilling, diskriminering, hatkriminalitet og menneskerettigheter. Emnet setter også søkelys på hvordan man kan reagere og varsle hvis personer ikke får sine grunnleggende rettigheter oppfylt eller blir utsatt for kriminelle handlinger.

Emnet skal belyse mulighetene for deltaking i samfunnet på alle samfunnsarenaer. I emnet skal studenten både kunne analysere og handle i forhold til barrierer og maktforhold i tjenestene, og i samfunnet for øvrig slik at grunnleggende rettigheter og selvbestemmelse ivaretas.

Sentrale tema i emnet er: Menneskerettigheter(CPRD), deltakelse og inkludering, sosiologiske perspektiv, stat - og kommunalkunnskap.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har bred kunnskap om inkludering, likestilling og ikke-diskriminering, slik at kandidaten bidrar til å sikre deltaking og likeverdige tjenester for alle grupper i samfunnet
 • har bred kunnskap om maktforhold og individers og gruppers muligheter til å motvirke disse
 • har bred kunnskap om konvensjoner, lover, regler for å sikre funksjonshemmedes rettigheter
 • har bred kunnskap om områder der personer med utviklingshemming risikerer diskriminering
 • har bred kunnskap om forholdet mellom funksjonsnedsettelse, funksjonshemning og funksjonshemming, og hvordan funksjonshemmende barrierer kan bygges ned
 • har kunnskap om samenes status som urfolk og om samenes rettigheter
 • har kunnskap om hvordan samfunnet er bygd opp, fungerer og endres og hvordan enkeltmenneskers atferd og situasjon påvirkes av det samfunnet de er en del av og hvordan enkeltmenneske også kan påvirke samfunnet
 • har kunnskap om helse og velferdssystemet, og hvordan helse og sosialpolitiske føringer påvirker tjenesteutøvelsen og tjenestemottakers livssituasjon

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende faglig kunnskap for kritisk diskutere egen arbeidsprosess i vernepleiefaglig arbeid
 • kan anvende faglig kunnskap som reduserer diskriminering, og fremmer likestilling og deltagelse i alle deler av samfunnslivet og i et livsløpsperspektiv
 • kan anvende lovverket til å varsle brudd på grunnleggende rettigheter
 • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg

Generell kompetanse: Studenten…

 • har innsikt i faglige, etiske og juridiske utfordringer og dilemmaer.
 • har innsikt i hvordan man kan ivareta personers grunnleggende rettigheter i situasjoner med makt, overgrep og kriminalitet
 • kan formidle faglige synspunkt og erfaringsbasert kunnskap knyttet til funksjonshemmedes rettigheter, som reduserer diskriminering og bidrar til selvbestemmelse og likeverdig samfunnsdeltagelse.

Krav til forkunnskaper

Bestått VPD100, VPD110, VPD120, VPD130 og VPDP 100

Anbefalte forkunnskaper

VPD200 Vernepleierens helsefaglige kompetanse

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive undervisnings- og arbeidsformer som bruk av digitale læringsverktøy, gruppearbeid, workshop og framlegg. Andre undervisningsformer er forelesning, seminarer, veiledning og selvstudier.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Obligatorisk deltakelse på workshop
 2. Gruppeoppgave om diskriminering og inkludering. Framlegg i grupper (inntil 20 min)
 3. Minimum 80 % tilstedeværelse på hver av samlingene

Arbeidskravene er gyldig i tre semestre.

Vurderingsform

Muntlig eksamen 30 minutt.

Vurderingsuttrykk Karakterskala A til F, der F svarer til ikke bestått.

Ny eksamen blir gjennomført på samme måte som ordinær eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler