Hopp til innhald

VPD300 Vernepleiefaglig arbeid mellom individ og system

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet tar for seg samspillet mellom individ og system med særlig fokus på risikoutsatte grupper, forebygging og håndtering av uønskede hendelser, og hvordan vernepleiere kan bidra til kvalitetsforbedringsprosesser i tjenesteytende organisasjoner. Organisasjonsteori og beslutningsprosesser i organisasjoner står sentralt, sammen med evnen til å finne og anvende oppdatert forskningskunnskap. Emnet tar for seg psykisk helse, forebygging og håndtering av omsorgssvikt, vold og overgrep, risikovurderinger, faglig skjønn, og samvalg.

Sentrale tema i emnet er: Sårbare grupper, risikovurdering på organisasjons- og individnivå, kvalitetsforbedring og organisasjonsteori.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap:
Studenten...

 • kjenner til de vanligste modellene for organisering av velferdstjenester og rollen vernepleieren har som helse- og sosialpolitisk aktør
 • kjenner til fagområdet kommunikasjon, samhandling og samarbeid og ha kunnskap om hvordan språk og kultur påvirker dette
 • kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor vernepleie, organisasjon og ledelse, samt metoder for systematisk innhenting av brukers erfaring og kunnskap.
 • har kunnskap om sosiale problemer som omsorgssvikt, vold, overgrep og mobbing
 • har kunnskap om symptomer og behandling av de vanligste psykiske sykdommene innen fagområdet
 • har kunnskap om hvordan mistanke eller kjennskap til seksuelle og andre overgrep skal håndteres

Ferdigheter:
Studenten...

 • kan anvende faglig kunnskap for å vurdere situasjoner som kan utvikle seg truende for pasienter og ansatte, og iverksette tiltak for å forebygge slike hendelser
 • kan anvende fagkunnskap og funn fra forskning som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og nå begrunnede valg sammen med tjenestebrukere
 • kan anvende kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og nasjonale veiledere for å sikre likeverdige og faglige forsvarlige tjenestetilbud
 • kan reflektere over systematiske og kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, og andre tjenesteytere og aktører

Generell kompetanse:
Studenten...

 • har innsikt i kvalitetsarbeid, kan vurdere risiko for uønskede hendelser og kjenner til metoder for å følge opp dette systematisk gjennom kvalitets-, varslings-, og avvikshåndteringssystemer.
 • Har innsikt i faglige og etiske dilemmaer i vernepleiefaglig yrkesutøvelse og kan gjøre skjønnsmessige vurderinger av hvordan de kan håndteres.

Krav til forkunnskaper

Alle emner i første studieår (VPD100, VPD110, VPD120, VPD130) og VPDP100 og VPD210 må være bestått, i tillegg til eksamensrett i VPD200.

Anbefalte forkunnskaper

VPD220 Inkludering, deltaking og vernepleiarens samfunnsansvar

Undervisnings- og læringsformer

I dette emnet vektlegges studentaktive læringsformer som seminar, dialogkafe, gruppearbeid og framlegg.

Andre undervisningsformer er forelesninger og selvstudium

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsktiviteter må være godkjent for at studenten kan framstille seg til eksamen:

 1. Gjennomføre 1 times undervisning i gruppe knyttet til gitt case, og være til stede på andre gruppers undervisning.
 2. Obligatorisk kurs om skjønnsmessige vurderinger og simulering av samvalg.
 3. Minimum 80 % tilstedeværelse på hver av samlingene

Arbeidskravene er gyldig i 3 semestre.

Vurderingsform

Oppgave: Individuell skriftlig oppgave basert på egen problemstilling innenfor gitt case. Omfang inntil 3500 ord

Veiledning: Det gis tilbud om en gruppeveiledning på problemstilling, samt en times individuell veiledning på oppgave.

Vurderingsuttrykk: Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen: Ved ikke bestått (karakter F) leverer studenten bearbeidet skriftlig besvarelse til ny eksamen.

Tredje gangs forsøk: Emnet i sin helhet må gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • VPD5-307 - Kvalitet og forbetringsarbeid - Reduksjon: 10 studiepoeng