Hopp til innhald

VPLP300 Vernepleie i praksis

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

I dette emnet har studentene mulighet til å bli kjent med en større bredde av aktuelle yrkesfelt innenfor vernepleieprofesjonen. Praksisen er brukerrettet, og studentene vil kunne være både i direkte og indirekte kontakt med brukere.

Sentrale tema i denne praksisen er tjenesteutøving i spennet mellom individ og system. Studentene tilegner seg praktisk kunnskap og ferdigheter om praksisplassen sine rammer, samfunnsoppdrag, samt organisatoriske plassering i helse- og velferdssystemet. Studentene lærer å identifisere forbedringsområder, hvordan vernepleieren kan påvirke og drive fram endrings- og kvalitetsarbeid, samt få erfaring med utviklingsarbeid gjennom å utøve faglig lederskap. Studenten får erfaring med endrings - og kvalitetsarbeid ved sin praksisplass.

Studentene får også kunnskap om og erfaring i hvordan den vernepleiefaglige yrkesutøvelse blir påvirket av interne og eksterne rammefaktorer. Videre får studentene kunnskap om vernepleierens rolle og funksjon, samt en bred kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonelt og tverrsektorielt samarbeid mellom og på tvers av virksomheter og nivåer.

I denne praksisperioden skal studentene vise selvstendighet som nærmer seg profesjonell yrkesutøvelse. De skal i praksis vise at de innehar en helse- og sosialfaglig kompetanse.

Emnet innebærer 300 timer brukerrettet praksis i ulike helse- og velferdstjenester.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten…

 • har bred kunnskap om problemløsning på individnivå gjennom utforskning av verdier, ønsker og livsbetingelser sammen med tjenestemottakere studenten møter i sin praksis
 • har bred kunnskap om kommunikasjon, samhandling, samarbeid, og kunnskap om hvordan språk og kultur påvirker dette i egen praksis
 • har bred kunnskap om praksisplassens samfunnsoppdrag, og vernepleierens rolle og funksjon i samarbeid med andre profesjoner.
 • har bred kunnskap om praksisplassen sin organisering og hvordan kvalitets- og avviksrutiner håndteres
 • har bred kunnskap om tverrfaglig, tverrprofesjonelt  og tverrsektorielt samarbeid mellom og på tvers av virksomheter og nivåer

Ferdigheter: Studenten…

 • kan anvende oppdatert kunnskap om helse- og velferdssystemet, lover, regelverk og veiledere i sin tjenesteutøvelse, for å sikre likeverdige og faglige forsvarlige tilbud til tjenestemottakere
 • kan anvende faglig kunnskap for kritisk å diskutere egen arbeidsprosess og ulike modeller i vernepleiefaglig arbeid
 • kan anvende faglig kunnskap for å initiere og bidra til tverrfaglig, tverrprofesjonell og tverrsektoriell samhandling
 • kan anvende faglig kunnskap for å iverksette nødvendige tiltak og/eller behandling ved sosiale problemer eller henvise videre ved behov
 • kan anvende faglig kunnskap, relevante resultater fra forskings- og utviklingsarbeider og vitenskapelige metoder som grunnlag for å belyse praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • kan anvende faglig kunnskap for å planlegge, gjennomføre og evaluere veiledning av enkeltpersoner og grupper som er i lærings-, mestrings- og endringsprosesser
 • kan reflektere og kritisk vurdere egen yrkesøvelse og justere denne under veiledning
 • kan finne fagstoff, utveksle synspunkter og erfaringer med andre, og gjennom samhandling bidra til utvikling av god praksis innenfor fagområdet.

Generell kompetanse: Studenten…

 • har innsikt i relevante fag- og etiske problemstillinger i vernepleiefaglig yrkesutøvelse og kan identifisere, reflektere over og håndtere disse i tjenesteutøvelsen gjennom faglig skjønn
 • har innsikt i teorier, prosesser og metoder som kreves for å tilby koordinert, sammenhengende og kunnskapsbasert miljøterapeutisk arbeid, habilitering og rehabilitering ved bruk av relasjons-, kommunikasjons-, kultur- og ledelseskompetanse
 • kan planlegge og gjennomføre systematiske kvalitetsforbedrende arbeidsprosesser i samarbeid med brukere, pårørende, andre tjenesteytere og aktører på praksisplassen
 • kan planlegge og gjennomføre målrettede samarbeidsprosesser med brukere, pårørende og andre tjenesteutøvere.
 • kan planlegge, gjennomføre, dokumentere, og evaluere tiltak i tråd med faglige føringer, etiske krav og retningslinjer

Krav til forkunnskaper

Studenten har bestått andre studieår (VPL200, VPL210, VPL220, VPLP200).

Anbefalte forkunnskaper

Bestått VPD300 Vernepleiefaglig arbeid mellom individ og system

Undervisnings- og læringsformer

I praksisstudiene skal studenten lære gjennom å delta i ulike yrkessituasjoner og gjennom å reflektere over egne og andres handlinger i yrkesfeltet.

Praksisforberedelser og undervisning inngår som en del av praksisemne.

Studentene utarbeider en praksisplan som følges opp i praksis. For nærmere informasjon om innhold i en praksisplan se informasjonshefte om praksis

Obligatorisk læringsaktivitet

 1. Deltakelse på før og midtveisseminar
 2. Praksisplan
 3. Deltakelse i praksis med 90% oppmøte
 4. Skriftlig oppgave inntil 2000 ord

Obligatoriske læringsaktiviteter er gyldige i 3 semester.

Vurderingsform

Høgskulen vurderer emnet til bestått/ikke bestått. Dersom obligatorisk læringsaktivitet pkt. 3 er vurdert til ikke godkjent, må hele emnet tas på nytt.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • BVPP33 - Vernepleie i praksis - Reduksjon: 15 studiepoeng