Hopp til innhald

VVPB801 Innføring i veiledning og vurdering for praksislærere i barnehage

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette studiet tilbys praksislærere i barnehager og imøtekommer kravet i Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning om praksislæreres veiledningskompetanse som redskap for profesjonsutvikling.Studiet er på masternivå. Emnet har som formål å bidra til at studenten utvikler inngående kunnskaper om - og ferdigheter i ulike former for pedagogisk veiledning og vurdering. Studenten skal utvikle avansert kompetanse i kritisk, analytisk og etisk refleksjon over egen og andres veiledning og vurdering. Studiet vektlegger kunnskaper og ferdigheter i å støtte studenters profesjonsdanning og egen selvvurdering. Studiet legger stor vekt på refleksjon over egen danning som praksislærer og hva det vil si å være en praksisbarnehage

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten dokumentere følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap

Studentene har

 • inngående kunnskap om pedagogisk veiledning og vurdering som begreper i teori og praksis
 • avansert kunnskap om kommunikasjon og etiske overveielser knyttet til det relasjonelle møtet med studenter og medarbeidere.
 • inngående kunnskap om profesjonsetikk og praksisopplæring i norsk barnehage og samfunnskontekst.
 • avansert kunnskap om hvordan analysere og utvikle egen rolle som praksislærer og lærerutdanner, både teoretisk, erfaringsbasert og etisk

Ferdigheter

Studentene kan 

 • planlegge, gjennomføre og evaluere veilednings- og vurderingsprosesser både på individ- og gruppenivå.
 • kritisk analysere ulike teorier om veiledning og vurdering
 • analysere og reflektere etisk, pedagogisk og didaktisk over egen og andres veiledning og vurdering både på individ- og gruppenivå.
 • anvende og kritisk reflektere over bruk av digitale verktøy og ulike former for kommunikasjon i praksisopplæringen

Generell kompetanse

Studenten kan

 • kritisk analysere barnehagelærerutdanningens grunnlagsdokumenter og det pedagogiske oppdraget i relasjon til utvikling av praksisopplæringen
 • observere, veilede og vurdere studenter i praksis ut fra en helhetlig forståelse av barnehagelærerutdanningen som profesjonsutdanning
 • videreutvikle seg selv som praksislærer og lærerutdanner
 • lede profesjonsetisk refleksjon og diskutere etiske dilemmaer i praksisopplæringen og i profesjonsutøvelsen

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Fortrolig med bruk av digitale verktøy.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet innebærer aktiv bruk av høgskolens ulike digitale lærings- og kommunikasjonsplattformer. Det er tre samlinger over to dager i høstsemesteret. I tillegg til obligatorisk fremmøte på samlingene, er studiet organisert i deltemaer med forelesninger, praktiske øvelser, presentasjoner og diskusjoner. Dette skjer både fysisk og digitalt, i grupper og individuelt.

Studiet bygger på et sosiokulturelt læringssyn og krever personlig og faglig dialog og evne til samarbeid. Det kreves muntlig og skriftlig refleksjon over faglige problemstillinger. Det forutsettes ulike former for arbeid med studiet mellom samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk fremmøte, samt deltagelse i alle obligatoriske læringsaktiviteter og arbeidsformer i studiet.

 • Videoopptak av en individuell veiledning, levere en analyse og kritisk refleksjon over egen veiledning.
 • Gjennomføre en kollegaveiledning i grupper og innlevering av en felles metatekst på 1500 ord (+/- 10 %) i etterkant.
 • En skriftlig individuell tekst på 1000 ord (+/- 10 %) om rollen som vurderer.

Nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene vil foreligge i god tid før gjennomføring og innlevering.

De obligatoriske læringsaktivitetene blir vurdert til godkjent/ikke godkjent og alle må være godkjent før oppmelding til eksamen.

Læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsette frister. Ved ikke godkjent på en av læringsaktivitetene, kan den aktuelle læringsaktiviteten tas på nytt neste gang emnet blir gjennomført.

Vurderingsform

Oppgave.

Individuell skriftlig semesteroppgave over 21 dager, på 3000 ord, +/- 10 %.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Studenter som stryker eller har gyldig fravær fra eksamen har rett på ny eksamen i semesteret etter. Ny eksamen skal gjennomføres med samme pensum som ved siste ordinære eksamen. (Forskrifta)

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler