Hopp til innhald

VVPB802 Barnehagelæreren som lærerutdanner, veileder og vurderer

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet ligger i studieprogrammets 2. semester. Studiet er på masternivå.

Dette studiet tilbys praksislærere i barnehager og imøtekommer kravet i Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning om praksislæreres veiledningskompetanse som redskap for profesjonsutvikling.

Emnet har som mål at studenten skal tilegne seg inngående kunnskaper om praksislærers ulike roller og oppgaver. Studenten skal utvikle avansert kompetanse til kritisk og analytisk refleksjon og nytenkning om praksislærer som lærerutdanner, veileder og vurderer.

Studiet vektlegger inngående kunnskap om praksisbarnehagen som lærende organisasjon. Studenten skal utvikle avanserte ferdigheter i å lede studenters og medarbeideres lærings- og profesjonsutvikling.

Studiet legger særlig vekt på at studenten tilegner seg omfattende kompetanse til å samarbeide med utdanningsinstitusjonen og til å styrke praksisbarnehagen som en likeverdig læringsarena for studentenes profesjonsutdanning

Læringsutbytte

Etter fullført emne kan studenten dokumentere følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskaper

Studenten har

 • avanserte kunnskaper om utfordringer og etiske dilemmaer når studentene både skal veiledes og vurderes
 • avanserte kunnskaper om hvordan støtte studenter og medarbeidere til å se sammenheng mellom teoretisk kunnskap og praktisk erfaring
 • inngående kunnskaper om praksisbarnehagen som lærende organisasjon og som læringsmiljø for studenters og medarbeideres profesjonsutvikling
 • inngående kunnskap om begrunnelser for kollektiv profesjonstilhørighet og etisk profesjonsutøvelse

Ferdigheter

Studenten kan

 • utøve og utvikle profesjonell etisk dømmekraft i veiledning og vurdering, samt i arbeidet med å styrke studenters og medarbeideres lærings- og danningsprosesser 
 • kritisk anvende fagspråk, gjennomføre etiske analyser og utøve faglig pedagogisk resonnering.
 • selvstendig kommunisere og formidle faglige problemstillinger og lede arbeide med praktisk og teoretisk problemløsning.
 • kritisk og refleksivt anvende relevante metoder for forsknings- og utviklingsarbeid som bidrar til utvikling av praksisbarnehagen som lærende organisasjon.

Generell kompetanse

Studenten kan

 • selvstendig og kritisk anvende sine kunnskaper og ferdigheter til nytenkning om praksislærers ulike roller og oppgaver.
 • utforske og prøve ut nye pedagogiske, didaktiske og digitale tilnærminger til veiledning, vurdering og utvikling av praksisbarnehagen som lærende organisasjon.
 • utøve og begrunne etisk dømmekraft i møte med faglige utfordringer og etiske dilemmaer når studenter og medarbeidere skal innføres i barnehageprofesjonens egenart og samtidig utfordres til å være nytenkende 
 • planlegge, gjennomføre og rapportere et selvstendig, avgrenset forsknings- og utviklingsarbeid under veiledning og i tråd med gjeldende forskningsetiske normer

Krav til forkunnskaper

VVPB801

Anbefalte forkunnskaper

Fortrolig med bruk av digitale verktøy.

Undervisnings- og læringsformer

Studiet innebærer aktiv bruk av høgskolens ulike digitale lærings- og kommunikasjonsplattformer. Det er tre samlinger over to dager i høstsemesteret. I tillegg til obligatorisk fremmøte på samlingene, er studiet organisert i deltemaer med forelesninger, praktiske øvelser, presentasjoner og diskusjoner. Dette skjer både fysisk og digitalt, i grupper og individuelt. Studiet bygger på et sosiokulturelt læringssyn og krever personlig og faglig dialog og evne til samarbeid. Det kreves muntlig og skriftlig refleksjon over faglige problemstillinger. Det forutsettes ulike former for arbeid med studiet mellom samlingene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatorisk fremmøte, samt deltagelse i alle obligatoriske læringsaktiviteter og arbeidsformer i studiet.

 • Studenten skal på egen arbeidsplass gjennomføre en muntlig presentasjon av læreprofesjonens etiske plattform, som grunnlag for utvikling av en profesjonsetisk praksisbarnehage. Etter presentasjonen leveres et refleksjonsnotat om erfaringer fra framlegget og forslag til profesjonsetisk tema for utviklingsarbeid i egen barnehage.

 

 • Studenten skal utarbeide en skisse med forslag til problemstilling og arbeidsprosess for utviklingsarbeid i egen praksisbarnehage.

Nærmere retningslinjer for de obligatoriske læringsaktivitetene vil foreligge i god tid før gjennomføring og innlevering. Det vil bli gitt veiledning i tilknytning til presentasjonen i barnehagen og utviklingsarbeidet. 

 Læringsaktivitetene blir vurdert til godkjent/ikke godkjent. Alle læringsaktivitetene må være godkjent før oppmelding til eksamen.

Læringsaktivitetene må være gjennomført til fastsette frister. Ved ikke godkjent på en av læringsaktivitetene, kan den aktuelle læringsaktiviteten tas på nytt neste gang emnet blir gjennomført.

Vurderingsform

 • Del 1: Oppgave. Skriftlig rapport om gjennomført utviklingsarbeid i egen barnehage, 3000 ord, 10%+/- (individuell oppgave) eller 5000 ord 10% +/- (gruppeoppgave).  40 % av endelig karakter.
 • Del 2: Muntlig individuell eksamen med grunnlag i pensum for VVPB802. Fire ulike problemstillinger blir utlevert tre uker før eksamensdato. Eksaminasjon inntil 30 minutter, 60 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått tas som ny/utsatt eksamen.

Studenter som stryker eller har gyldig fravær fra eksamen har rett på ny eksamen i semesteret etter. Ny eksamen skal gjennomføres med samme pensum som ved siste ordinære eksamen. (Forskrifta)

Dersom oppgaven ikke er bestått, er det mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med same problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Del 1, oppgave, skriftlig rapport:  Alle hjelpemidler er tillatt.

Del 2, muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler