Hopp til innhald

FHA412 Samfunnsplanlegging og samfunnsvitenskapelig metode

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Dette er emne 4 i Bachelorutdanning i folkehelsearbeid med vekt på kosthold og fysisk aktivitet. Emnet gjennomføres i vårsemesteret første studieår. Emnet går parallelt med emne 3, Basics in Nutrition and Health. Emnet skal gi innføring i:

 • Samfunnsplanlegging
 • Arealplanlegging i folkehelseperspektiv
 • Samfunnsvitenskapelig metode

Tema a) Teori om samfunnsplanlegging

 • Folkehelse i planlegging
 • Medvirkning, tverrfaglig og tverrsektorielt samarbeid
 • Stedsforståelse, frivillighet og lokalsamfunn
 • Folkehelsearbeid på ulike samfunns- og sektornivå
 • Ulike beslutningsmodeller og planlegging som handlingstype

Tema b) Grunnleggende areal- og samfunnsplanlegging

 • Plan- og bygningsloven og Friluftsloven
 • Plantyper/planprosesser
 • Bærekraftig utvikling
 • Grøntområder/friluftsområder
 • Universell utforming
 • Barn og unges oppvekstsvilkår
 • By- og tettstedsutvikling

Tema c) Samfunnsvitenskapelig metode

 • Introduksjon til vitenskapsteori
 • Metode, praktiske, personetiske avveininger
 • Faser i en empirisk undersøkelse
 • Kvalitative og kvantitative undersøkelser
 • Tolking av resultater

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • forstår sammenhenger mellom folkehelse, planlegging, utbygging og bærekraftig utvikling
 • har kunnskap om utfordringer i samfunnsplanlegging
 • har kunnskap om samfunnsplanlegging på ulike forvaltningsnivå
 • har kunnskap om ulike plantyper og relevant lovverk i arealplanlegging
 • har kunnskap om de grunnleggende prinsippene i samfunnsvitenskapelig metodebruk

Ferdigheter.

Studenten

 • kan redegjøre for sammenhenger mellom folkehelse og samfunnsplanlegging
 • kan jobbe i team og gjennomføre prosjektarbeid
 • kan anvende og vurdere både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • kan analysere og drøfte eget datamateriale
 • kan bruke og forholde seg praktisk til plankart og tilhørende dokumenter, og redegjøre for konsekvenser for folkehelse ved arealbruk i ulike sammenhenger

Generell kompetanse

Studenten

 • kan innhente og anvende relevant informasjon
 • har innsikt i prosjekt som arbeidsform
 • kan se samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid og ekskursjoner/feltarbeid. Studentene må regne med at deler av undervisningen er obligatorisk. Dette vil gjelde studentaktiv undervisning som gruppediskusjoner, framlegg eller ekskursjoner. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. 

Ekskursjon til Geilo eller lignende destinasjon med to overnattinger - tema vinterfriluftsliv. Utgifter til reise/opphold ca. kr. 2900.

I forbindelse med feltarbeid eller ekskursjoner må studenter ved HVL være forberedt på å betale egenandel.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har fem obligatoriske læringsaktiviteter for å sikre læringsutbyttet beskrevet ovenfor. De fire første læringsaktivitetene er direkte knyttet til følgende ferdigheter:

 • kan redegjøre for sammenhenger mellom folkehelse og samfunnsplanlegging
 • kan jobbe i team og gjennomføre prosjektarbeid
 • kan anvende og vurdere både kvalitative og kvantitative samfunnsvitenskapelige forskningsmetoder
 • kan analysere og drøfte eget datamateriale

 • Befaringsrapport fra et område i Bergen. Skriftlig gruppeoppgave for tre-fem studenter. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 • Skriftlig gruppearbeid for tre-fem studenter om tema c) kvalitativ metode: Gruppen viser bruk av kvalitativ metode for å undersøke hvordan et folkehelseperspektiv blir ivaretatt innenfor temaet planlegging. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 • Skriftlig gruppearbeid for tre-fem studenter om tema c) kvantitativ metode: Gruppen viser et eksempel på gjennomføring av univariat og bivariat analyse av eget innsamlet datamateriale. Nærmere krav fastsettes av faglærer.
 • Deltakelse i studentaktiv undervisning knyttet til arbeidskrav 1-3 ovenfor.
 • Samfunnsmessig prioritering og tilrettelegging av skiarenaer i et folkehelseperspektiv for ulike brukergrupper. Skriftlig gruppeoppgave. Nærmere krav fastsettes i samarbeid med faglærere på FHA212. Det blir lagt til rette for kompensatorisk arbeidskrav. Oppgaven knyttes til følgende læringsutbytter:

har innsikt i sammenhengen mellom folkehelse og planlegging

 • kan se samfunnsplanlegging i et folkehelseperspektiv

Alle obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. Studenter som ikke får godkjent en læringsaktivitet vil få ett forsøk til.

Vurderingsform

 • Del 1: Hjemmeeksamen, 3 dager. Individuell oppgave om temaene a) teori om samfunnsplanlegging og b) grunnleggende areal- og samfunnsplanlegging. Vekting 50 % av endelig karakter.
 • Del 2: Prosjektoppgave i gruppe på maksimalt 4 studenter. Retningslinjer for prosjektarbeidet, som også inneholder omtale av vurderingskriterier, vil bli utdelt ved prosjektarbeidets begynnelse. Gruppen vil få én karakter. Vekting 50 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, kan den delen som ikke er bestått bli tatt som ny/utsatt eksamen. 

Ved ikke bestått kan det leveres en redigert versjon av oppgaven (del 1)/individuelt bearbeidet versjon av prosjektarbeidet (del 2) med tydelig markering av forandringer påfølgende semester.

Ny/utsatt eksamen på et senere tidspunkt gjennomføres som en 4 timers individuell skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. 

Mer om hjelpemidler