Hopp til innhald

ME6-1002 Samfunnsvitenskaplig metode

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet starter med en innføring i vitenskapsteori og forskningsetikk. Før en går igjennom alle fasene i et forskningsprosjekt. Fra utvikling av problemstilling og valg av undersøkelsesdesign, til innsamling og analyse av data, og drøfting og presentasjon av funn. Det undervises både i kvalitativ og kvantitativ forskingsmetode. Studentene lærer også om digitale forskingsmetoder og da spesielt bruk av internett og sosiale medier som sekundærdata.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten skal kunne gjøre rede for:

 • sentrale samfunnsvitenskapelige begrep og tenkemåter
 • grunnleggende trekk ved gjennomføring av samfunnsvitenskapelige undersøkelse
 • hvordan man planlegger samfunnsvitenskapelige undersøkelse
 • hvordan teori blir brukt for å gi retning til kvalitative og kvantitative undersøkelser
 • kvalitative og kvantitative datainnsamlingsmetoder og analyser og hvordan disse metodene kan kombineres
 • digitale forskningsmetoder og de særlige fortrinna og utfordringene knyttet til disse metodene

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • formulere problemstillinger og hypoteser for ulike undersøkelser
 • velge mellom ulike undersøkelsesdesign og datainnsamlingsteknikker
 • gjennomføre kvalitative og kvantitative dataanalyser, inkludert enkelte digitale metoder
 • kvalitetssikre datainnsamling, dataanalyse og tolking av funn
 • gjennomføre selvstendige kvalitetsvurderinger av forsking
 • være i stand til å planlegge og gjennomføre undersøkelser under rettleiing og rapportere funna

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • vise evne til kritisk tenkning og forskningsetisk refleksjon
 • vise evne til kildekritiske vurderinger og refleksjon over egen metodefaglig praksis
 • kunne arbeide i grupper med sikte på planlegging og senere gjennomføring av bacheloroppgåven

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

ME6-1001 Statistikk, BØA1155 Statistikk for økonomar, eller tilsvarande kunnskap.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesinger, seminar, oppgaver, gruppearbeid og selvstudium.

Det er forventa at studentene møter på forelesingene. Vi ber også om at studentene møter forberedt til timene.

Obligatorisk læringsaktivitet

Inntil tre arbeidskrav.

En eller to praktiske øvelser og en skriftlig oppgave som løses i grupper på 2-3 studenter.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen i grupper på 2-3 personer i to dager.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ME6-200 - Samfunnsvitskapleg metode og statistikk - Reduksjon: 3,5 studiepoeng
 • ØKB2124 - Samfunnsvitskapleg metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng
 • ØMO111 - Samfunnsvitskapleg metode - Reduksjon: 7,5 studiepoeng