Hopp til innhald

SRLE202 Samfunn, religion, livssyn og etikk

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet SRLE- samfunn, religion, livssyn og etikk - bygger på Nasjonale retningslinjer for barnehagelærerutdanning.

Emnet gir studentene kunnskap om samfunnsfag, historie, religion, livssyn, filosofi og etikk. Tema i emnet retter oppmerksomheten mot barnehagens samfunnsmandat, verdigrunnlag og funksjon, innsikt i det sammensatte samfunn som barnehagen er en del av, syn på barndom og lek, oppvekstsvilkår og barns rettigheter i et historisk og samtidig perspektiv, etikk, ulike religiøse og ikke- religiøse livssyn, samt ulike kulturers fortellinger og tradisjoner og kunnskap om samisk historie, kultur og hverdagsliv. Innholdet i SRLE skal bidra til kritisk, etisk refleksjon med særlig henblikk på egen og personalets væremåte i møte med barn, foresatte og ansatte - samt skape bevissthet om maktperspektiv.

Undervisningen anvender relevant forskning og tydeliggjør en barnehagepedagogisk og fagdidaktisk tilnærming. Praksisstudiet er innlemmet i kunnskapsområdet og har fokus på ledelse av barn og medarbeidere, samt samarbeid med foresatte.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om:

 • barnehagens grunnlagsetikk og verdigrunnlag
 • familie og samfunn i historisk, samtidig og politisk perspektiv
 • kulturelt mangfold, herunder samiske perspektiver
 • barndom og lek
 • sosial utjevning i et bærekraftperspektiv
 • barnehagelærerens ansvar for barn i vanskelige livssituasjoner, herunder kunnskap om vold og seksuelle overgrep
 • barns rettigheter samt relevante lover, forskrifter og internasjonale konvensjoner 
 • kristen tro og kulturarv, andre religioner og livssyn samt filosofi og etisk teori og praksis
 • barnehagelærers ansvar for å lede barn, personale og foresatte
 • ledelse av barnehagens samfunnsmandat

Ferdigheter

Etter fullført emne kan studenten:

 • begrunne, formidle og praktisere innholdet i barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag gjennom pedagogisk ledelse
 • lede, veilede og samarbeide med barn, medarbeidere og foresatte med ulik bakgrunn og forutsetninger
 • identifisere barns ulike behov og utfordringer, herunder tegn på vold eller seksuelle overgrep
 • etablere tverrfaglig og tverretatlig samarbeid ut fra faglige vurderinger
 • formidle fortellinger fra ulike kulturer og religioner
 • tilrettelegge for markering av høytider og merkedager i barnehagen
 • involvere barn i tema og samtale knyttet til etikk, religion og filosofi
 • utøve demokrati i praksis og legge til rette for barns medvirkning 
 • legge til rette for at barn blir kjent med nærmiljøet og ta i bruk barnehagens omgivelser som del av det pedagogiske arbeidet

Generell kompetanse

Etter fullført emne har studenten:

 • kompetanse i å identifisere og møte profesjonsetiske utfordringer, reflektere kritisk over disse og bruke pedagogisk skjønn  
 • et faglig og profesjonelt grunnlag til å kunne samhandle og samarbeide for å ivareta barn og foresette med ulik bakgrunn og forutsetninger  
 • kompetanse i å observere, dokumentere og analysere ulike sammenhenger i barnehagen  

Krav til forkunnskaper

Fullført praksis 1. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen i emnet kan bestå av forelesninger, seminar, gruppediskusjoner og andre obligatoriske og studentaktive læringsformer, både individuelt og i grupper.

PRAKSIS

Praksis gjennomføres etter egne læringsutbytter som står oppført i studieplanen. Informasjonen om praksis (BBLPR201) ligger i utdanningsplanen for ditt kull og på nettsiden for praksis i barnehagelærerutdanningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart.

 • Minimum 80% aktiv deltagelse i undervisning, da kommunikasjon og samarbeid er sentralt.
 • Oppgave A, i gruppe knyttet til: et faglig og profesjonelt grunnlag til å kunne samhandle og samarbeide for å ivareta barn og foresette med ulik bakgrunn og forutsetninger. 
 • Oppgave B, i gruppe knyttet til: begrunne, formidle og praktisere innholdet i barnehagens samfunnsmandat og verdigrunnlag gjennom pedagogisk ledelse 
 • Oppgave C, individuell knyttet til: kompetanse i å identifisere og møte profesjonsetiske utfordringer, reflektere kritisk over disse og bruke pedagogisk skjønn 
 • Oppgave D, individuell knyttet til: kompetanse i å observere, dokumentere og analysere ulike sammenhenger i barnehagen 

Vurderingsform

Individuell muntlig eksamen holdt gruppevis, 1 time.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

En forberedt PP presentasjon på 10 minutter med utgangspunkt i en avgrenset oppgavetekst.

Mer om hjelpemidler