Hopp til innhald

TOS301 Fjerntolking

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Emnet Fjerntolking er en innføring i tolking via skjerm. Emnet vektlegger en praktisk-teoretisk innføring i tolking hvor én eller begge samtaleparter er geografisk atskilt fra tolken. En del av det du vil lære i dette emnet vil være overførbart til telefontolkning.

Læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte definert som kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap 

Studenten

 • har kunnskap om praktiske og teoretiske problemstillinger knyttet til skjermtolking
 • har kjennskap til tolketekniske muligheter og begrensninger ved gjennomføring av skjermtolking
 • kjenner til ulike tekniske løsninger som benyttes til skjermtolking
 • har kunnskap om tolking konsekutivt og simultant via skjerm

Ferdigheter

Studenten

 • kan anvende skjermtolking mellom norsk og tolkespråket og behersker tolketekniske aspekter som blant annet turtakingsstrategier 
 • kan vurdere behov for tilrettelegging av situasjonen ved skjermtolking mellom norsk og tolkespråket
 • kan vurdere språkspesifikke utfordringer og risikoer knyttet til skjermtolking
 • kan samarbeide med andre fagpersoner om tilrettelegging for faglig forsvarlig utførelse av tolking ved skjermtolking

Generell kompetanse

Studenten

 • kan gjøre rede for muligheter og begrensninger ved skjermtolking i teori og praksis
 • har kjennskap til hvordan mening dannes i en videomediert interaksjon

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Emnet er organisert som deltidsstudium over ett semester og er samlings- og nettbasert. Første samling er med fysisk oppmøte på campus Bergen, mens resten er nettbasert. Undervisningen er organisert med forelesninger og gruppearbeid. Emnets arbeidsformer inkluderer også praktiske øvelser i skjermtolking, og deltakelse i chat og forumsdiskusjoner. Opptak av egen tolking i øvelser danner grunnlag for refleksjon over praktiske og teoretiske perspektiv ved skjermtolking.

For å delta på nettundervisning må studentene ha tilgang til datamaskin og internett med god lyd- og bildeoverføring. Emnet anvender en erfarings- og dialogbasert tilnærming til læring. Det er et krav om aktiv deltakelse i undervisningen.

Obligatorisk læringsaktivitet

For å kunne gå opp til eksamen i emnet kreves det at følgende tre obligatoriske aktiviteter er godkjent: 

 • Undervisningen har obligatoriske læringsaktiviteter som er forankret i emnet sine læringsutbyttebeskrivelser. Krav om å være til stede har sitt utgangspunkt i læringsutbyttet for emnet der læring blir utviklet gjennom samarbeid, utprøving og praktisk arbeid med medstudenter, og lærere. 
 • Studenten skal skrive en refleksjonstekst basert på opptak av egen tolking i undervisningen. Opptaket skal analyseres, der tolketekniske aspekt og interaksjonelle perspektiver ved skjermtolkingen skal belyses. Teksten skal være på 450-500 ord. Opptaket skal legges ved (minimum 10 minutter, maksimum 15 minutter).
 • Studenten skal beskrive en konkret situasjon fra egen praksis som skjermtolk, eller en observasjon, som var etisk og tolkefaglig utfordrende. Notatet skal være på 350-400 ord.

Obligatoriske læringsaktiviteter vurderes til godkjent/ikke godkjent. Ved ikke godkjent innlevering får studenten et nytt forsøk med innlevering av samme oppgave, når det er mulig, innenfor studieåret. Obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent senest tre uker før eksamen. Nærmere retningslinjer for læringsaktivitetene vil bli gitt ved oppstart av emnet.

Vurderingsform

Oppgave, 2000-2500 ord.

Med utgangspunkt i den tidligere innleverte beskrivelsen av en tolkesituasjon, skal studenten gjøre rede for mulighetene og begrensningene ved situasjonen (knyttet til skjermtolking), inklusive språklige aspekt, og drøfte hva som kan gjøres for å samarbeide med den andre fagpersonen om tilrettelegging for faglig forsvarlig utførelse av tolking via skjerm.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.  

Det er mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler