Hopp til innhald

UVN802 Norsk som andrespråk i voksenopplæringen 2

Emneplan for studieåret 2023/2024

Innhold og oppbygning

Voksne minoritetsspråklige som kommer til Norge er en sammensatt gruppe. Mange har langvarig skolegang og utstrakte lese- og skriveerfaringer fra hjemlandet. Den første norskopplæringen av denne innvandrergruppa kan ta utgangspunkt i gode skoleforutsetninger. Mange i gruppa ønsker å ta høyere utdanning eller arbeidskvalifisering i Norge på andrespråket norsk. For mange kan det også være aktuelt å kombinere formell opplæring med arbeidslivspraksis. Dette studiet tar sikte på styrke lærernes faglige, fagdidaktiske og pedagogiske kompetanse overfor denne målgruppen. I studiet vil voksenpedagogikk, videreutvikling av lese- og skriveferdigheter og kunnskapstilegnelse på andrespråket være sentralt.

Emnet retter seg mot lærere som underviser minoritetsspråklige deltakere i norskopplæring i Norge. Emnet skal gi lærere økt innsikt i voksenpedagogiske problemstillinger, økt kompetanse i å utvikle norskferdigheter hos elevene, styrket evne til å legge til rette for god lese- og skriveutvikling på norsk for voksne med sterk litterasitetsbakgrunn.

Sentralt innhold i studiet er:

 • Voksnes læreprosesser, spesifikt den viderekomne innlæreren
 • Andrespråkslæring hos voksne
 • Norsk som målspråk i komparativt perspektiv
 • Globale, lokale og individuelle aspekter ved skriftkyndighet (litterasitet)
 • Videre utvikling av lese- og skriveferdigheter og tekstkompetanse hos voksne
 • Faglæring og fagspråk
 • Litterære tekster i andrespråksundervisning
 • Praksisfeltet som læringsarena

Læringsutbytte

Kunnskaper

Etter endt studium skal studentene ha kunnskaper om:

 • videre utvikling av muntlig og skriftlig norsk når norsk er andrespråket
 • norsktilegnelse i praksissituasjoner
 • litterasitet (literacy) i et globalt, lokalt og individuelt perspektiv
 • voksne i en læringssituasjon
 • andrespråksutvikling og andrespråkstilegnelse
 • tekstkunnskap og lese- og skriveteorier-morsmålets betydning for tanke- og kunnskapsutvikling og bruk av flere språk i klasserommet
 • egnete læringsressurser for voksne minoritetsspråklige, boklige og digitale
 • norsk språkstruktur
 • grammatikkens plass i språkundervisninga
 • litteraturundervisning når norsk er andrespråket

Ferdigheter

Etter endt studium skal studentene kunne:

 • orientere seg om deltakernes lese- og skriveerfaringer og behovene de har nå
 • planlegge og gjennomføre en tilpasset undervisning som bidrar til å videreutvikle elevenes muntlige og skriftlige ferdigheter på andrespråket - - kunne bruke litterære tekster som ressurser for språk- og kulturlæring
 • legge til rette for morsmålsaktiviserende (morsmålsstøttet) læring også i den videre opplæringa
 • bruke adekvate læringsressurser, både digitale og analoge, med et kritisk blikk
 • vurdere andrespråksferdigheter og gi deltakere konstruktive tilbakemeldinger
 • tilrettelegge for gode læringssituasjoner på skole og i arbeidsliv

Generell kompetanse

Etter endt studium skal studentene kunne:

 • arbeide selvstendig og reflektert for å stimulere voksne minoritetsspråklige til å videreutvikle sine kunnskaper og ferdigheter
 • begrunne egne didaktiske valg ut fra erfaringer og kunnskaper
 • møte voksne deltakere med respekt, interesse og kunnskaper om deres bakgrunn og behov
 • gjennomføre undervisning og vurdering som styrker deltakernes mestringsfølelse, selvtillit og identitet
 • ha forståelse for likheter og forskjeller i kulturelle uttrykk og handlinger, inkludert forskjeller i tekstkulturer og lærdomskulturer
 • ha forståelse for ulike måter å tilegne seg kunnskaper og ferdigheter på

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er samlings- og nettbasert og går over ett semester (vår). Samlingene er obligatoriske og en del av pensum på studiet. Det forventes at studentene skal arbeide både på nettet og på egen hånd mellom samlingene. På samlingene vil det i hovedsak være informasjon, forelesninger og ulike former for erfaringsutveksling.

Studentene skal fordype seg i to sentrale temaområder i semesteret i form av to skriftlige arbeider (arbeidskrav). Det blir gitt veiledning i tilknytning til oppgavene. Den vil i hovedsak foregå på nett.

Studiet vil benytte Høgskulen på Vestlandet sitt studiestøttesystem. Dette vil fungere som informasjonsbase mellom faglærere og studenter. På det nettbaserte studiestøttesystemet vil det også bli lagt ut nettforelesninger, og det vil bli opprettet diskusjonsforum hvor både studenter og faglærere kan delta. I tillegg vil vi bruke et «digitalt klasserom»  for å gjennomføre forelesninger, gruppearbeid, presentasjoner og veiledning. Det vil bli holdt regelmessige møter på nettet med obligatorisk deltakelse. For øvrig vil kommunikasjon mellom studentene og mellom studenter og fagpersonale foregå på læringsplattformen.

Det vil bli utarbeidet en detaljert studie/undervisningsplan som inneholder tidspunkter for samlingene, emner for samlingene, forslag til leseplan, datoer for innlevering av tekster og emner for nettdiskusjoner og nettforelesninger. Studiestedet vil søke å gi studentene en oversiktlig og hensiktsmessig studiestruktur å forholde seg til. Studie/undervisningsplanen vil bli utlevert på første samling.

Det er ikke knyttet eksplisitt praksis til studiet, men studentene får praksisrelaterte oppgaver underveis i studiet. Dersom studentene ikke har minoritetsspråklige voksne som egne elever, er det ønskelig at de kontakter en skole som har minoritetsspråklige voksne med liten skolebakgrunn, for å innhente data til oppgavene sine. Studiestedet kan i visse tilfeller være behjelpelig med å opprette denne kontakten.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene skal skrive to korte fagtekster som skal leveres i vårsemesteret. Tekstene er å regne som obligatoriske læringsaktiviteter. Krav til utforming av tekstene blir gitt før arbeidet starter. Emne/problemstilling vil bli oppgitt. Drøfting og refleksjon over eget undervisningsarbeid vil være en del av oppgaven. Den ene teksten skal skrives på bokmål, den andre på nynorsk. Tekstene skal vurderes av faglærere og må være godkjent før studenten meldes opp til eksamen.

Godkjente arbeidskrav er gyldige ett studieår etter godkjenninga.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 10 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt. Vanlige regler for kildebruk gjelder.

Mer om hjelpemidler