Hopp til innhald

ELE123 Elektriske anlegg

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet omhandler grunnleggende temaer innen fagfeltet energiproduksjon og energidistribusjon.

Innhold

 • Energiproduksjon og energidistribusjon
 • Trefasesystemer
 • Oppbygging av nettsystemer
 • Nettkonstanter
 • Ledningsberegning
 • Spenningsfall og effektberegninger
 • Belastningsfordeling i radial- og maskenett.
 • Effekt- og energitap.
 • Berøringsspenninger.
 • Jordfeil i trefasesystemer
 • Kortslutningsberegninger og mekaniske påkjenninger.

Læringsutbytte

Kunnskaper

 • Studenten har kunnskap innen fagfeltet energiproduksjon og energidistribusjon.
 • Studenten har kunnskap om gjeldene forskrifter og normer.

Ferdigheter

 • Studenten kan arbeide både selvstendig og sammen med andre i ingeniørfaglige prosjekter.
 • Studenten kan beherske og anvende grunnleggende beregningsmetoder i faget.
 • Studenten kan beherske relevante målemetoder og bruk av relevante instrumenter og programvare for å kunne arbeide strukturert og målrettet.

Generell kompetanse

 • Studenten kan formidle elektrofaglig informasjon knyttet til teorier, problemstillinger og løsninger skriftlig på norsk.

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

1. studieår

Undervisnings- og læringsformer

Studentene i Bergen vil få forelesninger og regneøvelser.

Studentene i Førde vil få et digitalt-nettbasert undervisningsopplegg fra Bergen, samt en til tre heldagssamlinger med faglærer.

Alle studenter må gjennomføre laboratorieøvelser.

Obligatorisk læringsaktivitet

5 øvingsoppgaver, 3 laboratorieoppgaver. Obligatorisk fysisk deltagelse på laboratorieøvingene på campus.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 4 timer.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Enhver kalkulator, formelsamling.

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOE152 - Elektriske anlegg - Reduksjon: 10 studiepoeng