Hopp til innhald

GLSM802 Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for alle

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for alle utgjør emne 2 (15 studiepoeng) av faget GLSM (60 studiepoeng) som er et tilbud innenfor Utdanningsdirektoratet (Udir) sin satsing Kompetanse for kvalitet - videreutdanning for lærere. Du søker vikar- eller stipendordning gjennom Udir

Emnet inneholder matematikkfaglige og norskfaglige temaer som samlet gir grundig innføring i arbeidet med grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæringen. Emnet skal gi kunnskap om å tilpasse, planlegge og gjennomføre opplæring til elevene sine forutsetninger og det å kunne grunngi faglige valg.

I matematikkfaget vektlegges matematiske lærings- og utviklingsprosesser knyttet til hele tall, regnestrategier og tidlig algebra. Spesielt vil overgangen mellom aritmetikk og algebra bli belyst. Matematikkvansker vil også bli tematisert. I norskfaget vektlegges flerspråklighet, norsk som andrespråk og lese- og skrivevansker. Det vil også være fokus på bruk av barnelitteratur i det flerkulturelle klasserommet og lettlestbøker.

Et sentralt tema vil være det å planlegge og vurdere undervisning for elever med ulike forutsetninger, språk og kulturer. I tillegg vil ulike læringsressurser, analoge og digitale, bli gjenstand for analyse og refleksjon. Undervisningen vil ta utgangspunkt i Fagfornyelsen.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om forebygging, observasjon og kartlegging av lese-, skrive- og matematikkvansker
 • har kunnskap om lesing og lesestrategier
 • har kunnskap om ulike typer læringsressurser og digitale verktøy i norsk og matematikk, og bruken av dem i begynneropplæringen
 • har kunnskap om begrepet algoritmisk tenkning sin plass i læreplanen og matematikkundervisninga på barnetrinnet.
 • har kunnskap om språklig identitet, flerspråklighet, og om det å lære norsk som et andrespråk
 • har kunnskap om språket som system og språket i bruk, og barns språkutvikling i barnehage- og skolealder
 • har kunnskap om hele tall, regnestrategier og tidlig algebra.

Ferdigheter

Studenten

 • kan organisere og drive opplæring også for elever med lese-, skrive og matematikkvansker
 • kan bruke og vurdere ulike norsk- og matematikkfaglige læringsressurser, også digitale, ut i fra faglige kriterium og læringsutbyttet til elevene
 • kan tilpasse undervisningen for elever med ulik bakgrunn og varierende ferdigheter i norsk
 • kan legge til rette for at elever får utvikle fleksible regnestrategier og arbeide med tidlig algebra
 • kan arbeide med språk og tekst i flerkulturelle klassemiljø og utvikle språk- og kulturforståelse.

Generell kompetanse

Studenten

 • har blikk for mangfoldet i elevgruppen og kan gjøre greie for tilpassede fagdidaktiske valg
 • kan bruke faglige kunnskaper til kritisk og konstruktiv refleksjon, og bruke denne kunnskapen til å tilpasse opplæringen til elevene
 • er oppdatert på skolefaglige diskusjoner i samtiden knyttet til norsk- og matematikkfaget, innenfor emner som digitale verktøy og tilpasset opplæring
 • kan vurdere egen og andres praksis ut fra gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktikk
 • kan mestre begge målformer skriftlig og kan undervise elever i disse.

Krav til forkunnskaper

GLSM801: Hva er grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring?

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er delvis nettbasert med tre samlinger i semesteret, der hver samling går over to eller tre dager. Samlingene er på HVL, campus Stord. I tillegg vil det være på nett en fast undervisningsdag i uken på 3 timer.

I samlingene og i nettundervisningen vil det foregå undervisning, diskusjoner, utprøving av læringsaktiviteter, erfaringsdeling og presentasjon av arbeidskrav. Mellom samlingene arbeider du med faglige og didaktiske oppgaver knyttet til fagstoffet. Kommunikasjon og aktivitet mellom samlingene foregår digitalt. En sentral del av arbeidet vil være knyttet til egen undervisningspraksis og egne praksiserfaringer.

5 dager praksis (undervisning) i norsk- og matematikkfaget. Praksis skal være på egen skole

Studiet stiller krav til den enkelte student om selvstendig arbeid og aktiv tilnærming til problemstillinger, samt at en aktivt søker kunnskapsutvikling og samarbeider med andre studenter. Studentene vil bli delt inn i og arbeider i grupper gjennom hele studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene må påregne at store deler av undervisningen er obligatorisk på grunn av obligatoriske læringsaktiviteter. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent.

Studentene skal levere tre læringsaktiviteter i løpet av semesteret, både individuelle og gruppearbeid.

 • Obligatoroisk læringsaktivitet 1: Skriftlig
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Skriftlig/muntlig
 • Obligatorisk læringsaktivitet 3: Praksisutprøving.

Læringsaktiviteter vurderes til godkjent/ikke godkjent. Læringsaktiviteter som ikke blir godkjent har anledning til en ny innlevering etter frist fra faglærer. Alle læringsaktiviteter må være godkjente før eksamen kan avlegges.

Læringsaktiviteter har fokus på utvikling av egen praksis og kunnskapsdeling på egen arbeidsplass. Det vil også være obligatoriske læringsaktiviteter knyttet til praksis. Praksisen skal være på egen skole.

Nynorsk og bokmål er sidestilte målformer i studiet.

Vurderingsform

Hjemmeeksamen, 3 dager.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler