Hopp til innhald

GLSM803 Fordypning i norsk

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette emnet bygger på de tverrfaglige emnene GLSM801 og GLSM802 og tilbyr en norskfaglig fordypning i sentrale norskfaglige tema som er relevante for undervisning på 1.-4. trinn.

Norsk er et kunnskaps- og danningsfag, et estetisk fag, et språkfag og et praktisk profesjonsfag. I emnet Fordypning i norsk får du kunnskap om norsk språk og norsk tekstkultur og om didaktiske teorier knyttet til norskopplæring.

Undervisning i videreutvikling av lese- og skriveferdigheter og muntlig bruk av språket står sentralt. Studentene skal få forskingsbasert innsikt i disse emnene. De skal lære om arbeidsmåter som passer fra 1. til 4. trinn, få kjennskap til hvordan praktisk-estetiske arbeidsmåter kan brukes i faget og utvikle en god forståelse av sammenhengen mellom fag, fagdidaktikk og praksis.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten

 • har kunnskap om hva som kjennetegner ulike teksttyper og sjangre, både muntlige, skriftlige og multimodale
 • har kunnskap om språket som system og språket i bruk
 • har kunnskap om god skriveopplæring og vurdering av elevtekster
 • har kunnskap barnelitteratur og om betydningen av estetiske møter med barnelitteraturen
 • har gode kunnskaper om muntlig kommunikasjon, og samtalen som didaktisk redskap
 • har kunnskap om den gjeldende planen for norskfaget i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan vurdere og bruke ulike undervisningsmetoder i lese- og skriveopplæringen og skriftforming fra 1. til 4. trinn, både for elever med norsk som førstespråk og andrespråk, og i arbeidet med skriving på begge målformer
 • kan legge til rette for at elevene kan skrive i ulike sjangrer og medium
 • kan bruke språk- og tekstkunnskap i arbeid med analyse av, respons på og vurdering av munnlege og skriftlige elevtekster for å fremme læring
 • kan legge til rette for og stimulere elever til variert muntlig bruk av språket
 • kan reflektere over teksters kvalitet og bruksområde og legge til rette for, gjennomføre og vurdere samtaler om litteratur
 • kan ta i bruk ulike digitale verktøy i norskopplæringen og skape og vurdere multimodale tekster

Generell kompetanse

Studenten

 • kan vurdere egen praksis ut fra gjeldende læreplaner, fagkunnskap og fagdidaktisk innsikt
 • har blikk for mangfoldet i elevgruppa og kan gjøre rede for tilpassa fagdidaktiske val
 • er en sikker muntlig språkbruker og mestrer begge målformer skriftlig og kan undervise elever i disse.
 • være oppdatert på skolefaglige diskusjoner i samtiden knyttet til norskfaget

Krav til forkunnskaper

 • GLSM801 - Hva er grunnleggende lese, skrive- og matematikkopplæring?
 • GLSM802 - Grunnleggende lese-, skrive- og matematikkopplæring for alle

Undervisnings- og læringsformer

Studiet er delvis nettbasert med tre samlinger i semesteret, der hver samling går over to eller tre dager. I tillegg vil det være på nett en fast undervisningsdag i uken på 3 timer.

I samlingene og i nettundervisningen vil det foregå undervisning, diskusjoner, utprøving av læringsaktiviteter, erfaringsdeling og presentasjon av arbeidskrav. Mellom samlingene arbeider du med faglige og didaktiske oppgaver knytt til fagstoffet. Kommunikasjon og aktivitet mellom samlingene foregår digitalt. En sentral del av arbeidet vil være knytt til egen undervisningspraksis og egne praksiserfaringer.

Studiet stiller krav til den enkelte student om selvstendig arbeid og aktiv tilnærming til problemstillinger, samt at en aktivt søker kunnskapsutvikling og samarbeider med andre studenter. Deltakerne vil bli delt inn i og arbeider i grupper gjennom hele studiet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Studentene må påregne at store deler av undervisningen er obligatorisk på grunn av obligatoriske læringsaktiviteter. Oversikt over de obligatoriske læringsaktivitetene blir gitt ved semesterstart. Frammøte til disse læringsaktivitetene er å regne som godkjent, og fravær blir å regne som ikke godkjent.

Studentene må levere og få godkjent fire obligatoriske læringsaktiviteter for å få gå opp til eksamen. Tema for innleveringene blir kunngjort ved starten av semesteret. To av innleveringene vil bli brukt til mappevurdering.

 • Obligatorisk læringsaktivitet 1: Skriving og elevtekstanalyse
 • Obligatorisk læringsaktivitet 2: Muntlighet i klasserommet
 • Obligatorisk læringsaktivitet 3: Estetiske virkemidler i litteraturformidling
 • Obligatorisk læringsaktivtet 4: Praksis i skolen.

En av de obligatoriske læringsaktivitetene er 5 dager praksis (undervisning) i faget. Praksisen skal være på egen skole.

Vurderingsform

Mappevurdering: To skriftlige oppgaver i bearbeidet form.

Målform: Nynorsk og bokmål.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Ved ikke bestått kan det leveres forbedret versjon av mappen til ny eksamen.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler