Hopp til innhald

INN519 Finansiering og markedsføring av innovasjoner

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi tverrfaglig og helhetlig kunnskap om finansiering og markedsføring av innovasjoner. Emnet består av to deler: 1) samfunnsøkonomi og finans, 2) markedsføring.

I del 1) lærer studentene grunnleggende samfunnsøkonomiske begreper, metoder og tankesett, med spesielt fokus på forretningsstrategi og konkurranse. De får i tillegg innsikt i grunnleggende problemstillinger og metoder knyttet til finansielle spørsmål av særlig interesse for nystartede bedrifter.

I del 2) får studentene grunnleggende kunnskap om forbrukere (Business-to-Consumer, B2C) og industrielle kunder (Business-to-Business, B2B), med fokus på kjøpsatferd og beslutningsprosesser med konsekvenser for markedsføringsstrategier i både B2C og B2B. I tillegg vil det bli fokus på utvikling av markedsføringsstrategier som synliggjør bærekraft som konkurransefortrinn.

Det blir lagt stor vekt på oppdatert kunnskap og praktisk anvendelse og det inviteres inn gjesteforelesere for å fortelle om erfaringer med og strategier for kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner.

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten...

 • har bred kunnskap om markedsføring av innovasjoner i forbrukermarkedet og Business-to-Business (B2B) markedet
 • har kunnskap om fundamentale økonomiske og finansielle konsepter, metoder og terminologi
 • har kunnskap om hvordan nystartede bedrifter kan finansieres

Ferdigheter

Studenten…

 • kan identifisere relevante markedsføringsstrategier rettet mot forbrukermarkedet og Business-to-Business (B2B) markedet
 • kan gjennomføre grunnleggende finansielle analyser, basert på regnskapsinformasjon og andre data

Generell kompetanse

Studenten...

 • kan analysere og gjøre selvstendige vurderinger for strategiske valg knyttet til kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjoner
 • har kunnskap om ulike brukere/kunder og kjøpsatferd og kan utarbeide relevante markedsføringsstrategier
 • har tverrfaglig forståelse for markedsføring og finansiering av teknologi og innovasjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

INN500

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen omfatter en kombinasjon av forelesninger, gjesteforelesninger, gruppearbeid, studentaktive seminarer, praktiske øvelser og studentpresentasjoner. Studentene er forventet å være aktive i undervisningen og spesielt på seminarene, gjennom å stille spørsmål, presentere deler av pensum, delta i gruppe- og plenumsdiskusjoner og vise evne til kritisk refleksjon over fagstoffet.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske arbeidskrav må være godkjent for at kandidaten kan framstille seg til eksamen:

Arbeidskrav:

- Muntlig presentasjon (i gruppe) av caseoppgaven knyttet til del 2 (markedsføring)

Godkjente arbeidskrav er gyldige i eksamenssemesteret og 3 påfølgende semester.

Vurderingsform

 • Skriftlig gruppeoppgave i markedsføring med teori og diskusjonsdel (teller 40%)
 • Individuell skriftlig skoleeksamen i bedriftsøkonomi og finans, 3 timer (teller 60%)

Karakterskala er A-F der F er ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Gruppeoppgave: Alle hjelpemidler tillat

Skoleeksamen: Enkel kalkulator

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • INN518 - Kommersialisering og finansiering av teknologi og innovasjonar - Reduksjon: 5 studiepoeng