Hopp til innhald

SIK203 Varmelære

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studenten tilegner seg basiskunnskaper som er nødvendige for å følge undervisningen innen energitekniske emner.

Energiformer, egenskaper av rene stoffer, ideell gass ligning og andre tilstandsligninger. Termodynamikkens 1. hovedsetning anvendt på lukket og åpent system (enhetsoperasjoner). Termodynamikkens 2. hovedsetning. Reversible og irreversible prosesser. Varmekraftmaskiner, kuldemaskiner og varmepumper. Entropi, isentropiske prosesser og isentropiske relasjoner.

Læringsutbytte

Ved fullført emne SIK203 har studenten følgende kvalifikasjoner:

Kunnskaper

 • Forklare grunnleggende begreper innenfor termodynamikk
 • Erkjenne og beskrive tilstandsendringer av termodynamiske systemer
 • Gjengi termodynamikkens 1. og 2. hovedsetning

Ferdigheter

 • Finne termodynamiske egenskaper av rene stoffer ved hjelp av diagrammer, tabeller og tilstandsligninger
 • Skissere ulike termodynamiske prosesser i ulike tilstandsdiagrammer
 • Bruke termodynamikkens 1. og 2. hovedsetning til løsning av energirelaterte problemstillinger
 • Vurdere virkningsgraden av ulike prosesser og innretninger basert på termodynamikkens 1. og 2. hovedsetning

Generell kompetanse

 • Abstrahere tekniske problemstillinger
 • Redusere virkelige tekniske prosesser på de vesentlige elementene og sammenligne de med ideelle løsninger

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Matematikk 1, Fysikk, Kjemi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, selvstudium, regneøvingstimer med veiledning, innlevering av obligatoriske regneøvinger (se arbeidskrav).

Obligatorisk læringsaktivitet

Obligatoriske arbeidskrav i form av individuelle innleveringer (regneøvinger).

De obligatoriske øvingene må være gjennomført til fastsatte frister. 5 av 7 innleveringer må være godkjente for å kunne gå opp til eksamen. Det er ikke mulig å samle godkjente innleveringer over flere semestre.

Godkjente øvinger er gyldig i 4 semestre.

Vurderingsform

Skriftlig skoleeksamen, 3 timer, teller 100 % på endelig karakter.

Gradert karakter A - E / F (stryk)

Hjelpemidler ved eksamen

Tegne- og skrivesaker, pensumlitteratur, enkel kalkulator (følgende modeller er godkjent: Casio fx-82 (alle typer: ES, ES Plus, EX, Solar m.m.). Les mer på hvl.no hjelpemiddel ved eksamen).

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • MAS117 - Termodynamikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2044 - Varme- og strøymingslære - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2026 - Termodynamikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2006 - Anvendt termodynamikk - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • ING2014 - Varme- og strøymingslære - Reduksjon: 5 studiepoeng