Hopp til innhald

VSFO801 Mat og bevegelsesglede i SFO

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Dette emnet gir kompetanse innenfor mat og måltidsglede, og fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO.

Gjennom nettbaserte forelesninger blir det lagt vekt på hvordan SFO som arena kan legge til rette for at barna opplever mestring og utvikling gjennom erfaringer med mat og bevegelse.

Med utgangspunkt i SFO sitt verdigrunnlag, er emnet bygget opp rundt tematikker som mangfold, inkludering, voksenrollen, skaperglede, utforskertrang, barns medvirkning og bærekraft.

Gjennom deling av erfaringer og refleksjoner fra egen praksis, vil deltakerne få tilgang på ideer, inspirasjon og ressurser. Ulike oppdrag mellom forelesningene legger opp til utprøving og videre refleksjon rundt tilrettelegging for mat og bevegelsesglede i SFO.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for måltidsglede og smakfull og helsefremmende mat i SFO
 • har kunnskap om hvordan man kan tilrettelegge for og stimulere til fysisk aktivitet og bevegelsesglede i SFO
 • har kunnskap om helsefremmende arbeid med barn relatert til fysisk aktivitet og mat

Ferdigheter

Studenten

 • kan legge til rette for allsidig og inkluderende fysisk aktivitet og bevegelsesglede i skole og nærmiljø
 • kan legge til rette for at måltider og mataktiviteter bidrar til måltidsglede, deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna
 • kan oppsøke og bruke ressurser knyttet til fysisk aktivitet og bevegelsesglede og mat og måltidsglede

Generell kompetanse

Studenten

 • er medvirkende, utforskende og inspirerende sammen med barna
 • kan reflektere over egen rolle knyttet til fysisk aktivitet og bevegelsesglede, og mat og måltidsglede
 • kan planlegge og evaluere innhold og arbeidsmåter knyttet til fysisk aktivitet og bevegelsesglede, og mat og måltidsglede i SFO

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

All undervisning er nettbasert.

Obligatorisk læringsaktivitet

En obligatorisk læringsaktivitet i egen SFO. Det vil være valgfritt å gjennomføre i gruppe eller individuelt, eller en kombinasjon av dette. Læringsaktiviteten er knyttet til følgende læringsutbytter:

 • Studenten kan legge til rette for allsidig og inkluderende fysisk aktivitet og bevegelsesglede i skole og nærmiljø
 • Studenten kan legge til rette for at måltider og mataktiviteter bidrar til måltidsglede, deltagelse, samtaler og fellesskapsfølelse hos barna
 • Studenten kan planlegge og evaluere innhold og arbeidsmåter knyttet til fysisk aktivitet og bevegelsesglede, og mat og måltidsglede i SFO

Den obligatoriske læringsaktiviteten vurderes som godkjent / ikke godkjent.

Den må være levert/gjennomført til fastsatt innleveringsfrist for at den skal bli vurdert.

Dersom læringsaktiviteten ikke blir godkjent, får studenten en (1) ny mulighet til innlevering/gjennomføring innenfor ordinært studieforløp i emnet. Nytt forsøk må være avviklet senest 3 uker før eksamen starter.

Vurderingsform

Praktisk eksamen som dokumenteres visuelt og med valgfritt enten skriftlig dokument på 700 ord eller en lydfil på femten minutter.

Eksamen vil bedømmes med bestått/ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler