Hopp til innhald

DAT151 Drift av Unix og databaser

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Emnet skal gi studentene grunnleggende kunnskaper om installasjon, administrasjon og drift av Unix, samt drift og vedlikehold av relasjonsdatabaser.

Innhold

 • Installasjon og konfigurasjon av Linux.
 • Unix/Linux systemadministrasjon, inkludert sikkerhetskopiering, skriverhåndtering etc.
 • Håndtering av operativsystemet og systemkomponenter
 • Installasjon og konfigurasjon av programvare og databasetjener
 • Deling av filsystemer (NFS)
 • Oppsett og bruk av sentrale kontoføringssystemer som LDAP (Lightweight Directory Access Protocol)
 • Sikkerhet i Unix og databaser: brukere, rettigheter, roller, autorisasjon, oppsett av brannmur
 • Ressursdeling Windows/Linux (Samba)
 • Fysisk organisering av databaser; datalagring, filer, indekser
 • Import og eksport av data til/fra databaser
 • Data-administrasjon: Tilgjengelighet, datakvalitet
 • Fysisk skjemadesign: normalisering, spørrings-optimalisering, ytelse
 • Samtidige brukere: Låsing av tabeller
 • Transaksjoner: Forskjellig typer av transaksjoner og deres bruksområde
 • Sikkerhetskopiering og gjenoppretting

Læringsutbytte

Etter å ha fullført dette emnet skal studenten kunne:

Kunnskaper

 • Beskrive prinsipper for trygg drift av Unix-systemer og databaser
 • Forklare fremgangsmåte for installasjon, konfigurering og vedlikehold av enkeltkomponenter i slike systemer
 • Greie ut om risikofaktorer knyttet til drift av slike systemer

Ferdigheter

 • Gjennomføre installasjon og konfigurasjon av Unix-systemer og databaser
 • Feilsøke og korrigere eksisterende installasjoner
 • Planlegge og utføre forebyggende vedlikehold av Unix-systemer
 • Planlegge og utføre vedlikehold og ytelsesoptimalisering av databaser

Generell kompetanse

 • Finne og benytte informasjon om enkeltsystemer fra leverandørdokumentasjon og andre relevante kilder
 • Utforme brukerdokumentasjon og instruksjoner

Krav til forkunnskaper

Ingen.

Anbefalte forkunnskaper

DAT101 Modellering og databaser og DAT103 Datamaskiner og operativsystemer, eller tilsvarende emner.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger. Praktiske øvinger i grupper på lab.

Undervisningsmateriale på engelsk, forelesninger på engelsk eller norsk. Alle øvinger må besvares på engelsk.

Obligatorisk læringsaktivitet

8 obligatoriske øvinger må være gjennomført til fastsatte frister og være godkjent før eksamen kan avlegges. Fristene vil bli informert om ved semesterstart.

Øvingene har form av innleveringsoppgaver som skal leveres på Canvas.

Hvis en øving ikke blir godkjent kan studenten levere den på nytt to ganger samme semester.

Det er en forutsetning for å ta eksamen at fristene overholdes.

Godkjente øvinger gir også adgang til eventuell utsatt eksamen påfølgende semester.

Ved utsatt og ny eksamen neste gang faget undervises, må nye øvinger leveres. Dette begrunnes med at teknologiene som faget benytter er i stadig utvikling. Læringsutbyttet fra øvingene må være oppdatert til standardene og teknologiene som benyttes i faget.

Vurderingsform

Muntlig eksamen, med eksamineringstid på 40 minutter.

Tid og sted vil bli opplyst på emnets sider på Canvas.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Ingen

Mer om hjelpemidler

Faglig overlapping

 • TOD121 - Unix drift - Reduksjon: 5 studiepoeng
 • TOD122 - Database drift - Reduksjon: 5 studiepoeng