Hopp til innhald

MAS203 Prosjektledelse

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Studentene skal tilegne seg god prosjektforståelse gjennom teori og prosjektarbeid. Studentene skal ha fokus på hva som definerer prosjekter, hvilke typer prosjekter man møter som ingeniør, karakteristiske trekk ved et prosjekt, fallgruver i prosjektarbeidet, det daglige prosjektarbeidet, og hva som bidrar til at prosjektet lykkes.

Aktørperspektivet vil stå sentralt, hvor lederrollen vil bli introdusert. I denne delen av undervisningen vil roller i prosjektarbeidet, ansvarsforhold, prosjektorganisasjonens virkemåte, forskjellige måter å organisere prosjekter på stå sentralt. Teamteori og teamarbeid vil stå sentralt.

Organisering, styring og ledelse som utfordring i prosjekter forankres i mer generelt fagstoff om organisering, endring og læring, prosjektstyringsverktøy og teori om lederstiler og lederroller. Grupper, team og teamutviklingsprosesser.

Læringsutbytte

Kunnskaper:

  • Studentene skal ha kunnskap om prosjektarbeidets egenart og plass i organisasjonen/bedriften
  • Studenten skal forstå betydningen av organisering og ledelse i prosjekter

Ferdigheter:

  • Studenten skal kunne redegjøre for sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor prosjektarbeid
  • Studenten skal kunne redegjøre for prosessen fra oppstart til ferdig resultat i prosjektarbeider.
  • Studenten skal kunne bruke relevante planleggingsverktøy i forhold til ressurser, økonomi og fremdrift.

Generell kompetanse:

  • Studenten skal ha bred kunnskap rundt betydningen av teamarbeid i prosjekter.
  • Studenten skal forstå prosjektlederrollen.

Krav til forkunnskaper

Studiets opptakskrav.

Undervisnings- og læringsformer

Det vil være en variasjon mellom forelesninger og gruppearbeid

Obligatorisk læringsaktivitet

- Innlevering av prosjektplan (gruppevis)

- Innlevering av fremdriftsplan (gruppevis)

- Innlevering av underveisrapport (gruppevis)

- Gjennomføring av SPGR analyse (individuelt og gruppevis)

Vurderingsform

Deleksamen med to deler:

Gruppebasert prosjektrapport (teller 50% av karakteren).

Muntlig individuell eksamen (teller 50% av karakteren).

Begge deler må være bestått for at faget skal være bestått.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Hjelpemidler ved eksamen

Prosjekt:

Alle hjelpemiddel er tillatt

Muntlig eksamen:

Ingen hjelpemiddel

Mer om hjelpemidler