Hopp til innhald

MGBPP201 Profesjonsrettet pedagogikk 1, emne 2 - Utforskende undervisning

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Faget er satt sammen av to delemner (emne 1 og 2) på 15 studiepoeng hver, med avsluttende eksamen i hvert emne. Emnene legger grunnlaget for praksisorienterte og skolerelevante masteroppgaver i profesjonsrettet pedagogikk.

Emnet vektlegger forskningsbasert kunnskap om god undervisning. Utforskende undervisning tar for seg hvordan undervisning både kan praktiseres og utvikles, og analyseres og vurderes. Utforskende undervisning kan knyttes til ulike temaområder som mangfold, bærekraft, medborgerskap, kreativitet og profesjonsutvikling. Du vil lære å forske på undervisning, metodisk og analytisk, med mål om innovativ utvikling av undervisning for elevenes beste. Undervisningen legger opp til flere relevante ekskursjoner og utprøvinger, individuelt og i grupper. Studenter har her stor grad av medvirkning.

Emne 2 tar opp følgende tema: 

 • Systematisk utforsking og utvikling av undervisning, individuelt og i profesjonsfellesskap.
 • Den praktiske utøvingen av læreryrkets ulike kunnskapsformer.
 • Praksisnære, didaktiske prinsipp som middel til å definere din egen profesjonelle identitet. 

I emnet vil du sammen med andre studenter utforske sentrale pedagogiske spørsmål i læreryrket og nye metoder/innfallsvinkler i undervisning. Gjennom utprøving og utfordring vil du utvikle kompetanse for å kunne håndtere ulike valg som lærere møter i yrket. Kompetansen er viktig for å kunne igangsette innovative utviklingsprosesser i skolen og for å ta en aktiv rolle i utviklingsarbeid som lærer og leder. 

Læringsutbytte

Ved fullført studium skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper 

Studenten skal ha kunnskap om

 • sentrale didaktiske prinsipp og modeller som redskap for utvikling av god undervisning 
 • relevant forskning om utvikling av god undervisning og profesjonalitet
 • hvordan internasjonal utdanningspolitikk påvirker profesjon, innhold og undervisning i skolen 

Ferdigheter 

Studenten skal kunne

 • anvende didaktiske prinsipp i planlegging av god undervisning 
 • iverksette endringsprosesser med basis i undervisningsmodeller
 • utforske undervisningspraksiser og evaluere undervisning
 • metoder for å innhente og analysere informasjon om elevenes opplevelse av undervisning
 • forklare hvordan egen praksis blir påvirket av utdanningspolitikk 

Generell kompetanse

Studenten skal evne

 • å planlegge, gjennomføre og evaluere egen undervisningspraksis 
 • å formulere og reflektere over grunnleggende pedagogiske dilemma 
 • å skille mellom pedagogisk-politiske hverdagsideer og empirisk forskning om god undervisning
 • å utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor fagområdet og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis  

Krav til forkunnskaper

Ingen

Undervisnings- og læringsformer

Dette emnet er organisert som en Vestlandsklasse og gjennomføres som en kombinasjon av nettbasert undervisning og fysisk undervisning på campus. Undervisningsformer vil være en kombinasjon av forelesninger, ekskursjoner og studentaktive læringsformer, både i klasse og i mindre grupper. Du vil få erfaringer med ulike arbeidsmåter, også digitale. Fordelingen av digital og fysisk undervisning justeres etter fordeling av studenter og i samråd med studentgruppen.

Obligatorisk læringsaktivitet

Emnet har en skriftlig og en muntlig obligatorisk læringsaktivitet. Læringsaktivitetene er knyttet til utforskende undervisning og analyse av undervisning.

Vurdering: Godkjent/ikke godkjent. 

De obligatoriske læringsaktivitetene må være godkjent av faglærer før studenten kan framstille seg til eksamen. Dersom en obligatorisk læringsaktivitet blir vurdert som ikke godkjent, skal det bli gitt skriftlig tilbakemelding om dette. Studenter som ikke får godkjent en eller flere læringsaktiviteter, får tilbud om å rette opp feil og mangler (én gang) eller gjennomføre alternativ arbeidsaktivitet gitt av faglærer. Datoen for nytt forsøk må være i gjeldende semester og innen gitte frister, men senest tre uker før eksamensperioden begynner.

Obligatorisk oppmøte i seminar, ulike øvinger, arbeid i gruppe og læringsaktiviteter blir nærmere spesifisert i semesterplan. Det er krav om 80% oppmøte.

Vurderingsform

Semesteroppgave, som bygger på læringsaktiviteter i emnet, ca. 4000 ord. +/- 10% .

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått. 

Det er mulig å levere forbedret versjon i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny semesteroppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle lovlige hjelpemidler er tillatt.

Mer om hjelpemidler