Hopp til innhald

MGBPR301 Skolen som organisasjon, praksis 3. år - 25 dager

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Hovedfokus i tredje studieår er rettet mot skolen som organisasjon. Studentene skal ha fokus på det profesjonelle læringsfellesskapet og på hvordan samarbeid med foresatte og andre samarbeidspartnere foregår. Studentene skal fortsette å utvikle fokusområder fra første og andre studieår slik som egen læreridentitet, utvikling av gode læringsmiljø, relasjonskompetanse og ledelse av undervisning. Studenten skal også arbeide med tilrettelegging for læring i fag for trinn 1-7. Studentene skal alene og sammen med praksisgruppen, praksislærer og faglærer fra HVL planlegge, gjennomføre og vurdere undervisning.

Fagovergripende tema fra progresjonstrappen kan brukes som utgangspunkt for samtaler og veiledning i praksis. I tredje studieår er dette blant annet estetiske læreprosesser, bærekraftig utvikling og flerkultur. I tillegg er begynneropplæring, tilpasset opplæring, vurdering og grunnleggende ferdigheter tema alle studieår.

Lærerutdannerne (praksislærer i skolene og faglærer på HVL) og studenten har et felles ansvar for å knytte praksisopplæring og fag sammen. Praksis skal være veiledet, vurdert og variert. Veiledning og vurdering av studenter er et felles ansvar mellom lærerutdannerne.

Studenten tildeles en praksisgruppe sammen med medstudenter og er under veiledning hos lærerutdannerne. Studentene er i hovedsak på samme praksisgruppe og praksisskole i begge semestrene.

Praksisemnet består av totalt 25 dager; 10 dager i høstsemesteret og 15 dager i vårsemesteret. I tillegg skal studenten delta på praksisforberedende dag før praksis i høstsemesteret og et evaluerings- og planleggingsmøte før praksis i vårsemesteret.

Studenten skal gjøre seg kjent med retningslinjene for praksisstudiet (nettsidene for praksis) i grunnskolelærerutdanningen.

Læringsutbytte

Ved fullført praksisemne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har bred kunnskap om gjeldende lov- og planverk for opplæringsløpet
 • har kunnskap om skolen som organisasjon og dens mandat, verdigrunnlag og plass i samfunnet
 • har kunnskap om metoder knyttet til forsknings- og utviklingsarbeid i skolen (for eksempel observasjon, kartlegging og analyse av elevdata)
 • har kunnskap om utvikling av undervisning, og pedagogisk og didaktisk tilrettelegging i en mangfoldig elevgruppe
 • har kunnskap om analyse og evaluering av undervisning med utgangspunkt i elevenes behov.
 • har kunnskap om tilpasset opplæring og utvikling av gode læringsmiljø
 • har kunnskap om hvordan jobbe tverrfaglig med ulike tema i skolen

Ferdigheter

Studenten

 • kan drøfte undervisning og læring på bakgrunn av profesjonsetiske perspektiv
 • kan lede undervisningsprosesser for elevene på småtrinnet og mellomtrinnet og evaluere undervisningen og elevenes utbytte.
 • kan samhandle med elever, kolleger og andre interne samarbeidspartnere, og der det er mulig; foresatte og eksterne samarbeidspartnere
 • kan identifisere og drøfte tiltak for å forebygge og håndtere mobbing, trakassering og ekskludering ut i fra eksempelvis caser og bidra til positiv utvikling av skolens læringsmiljø.

Generell kompetanse

Studenten

 • har endrings- og utviklingskompetanse som bidrar til engasjement for elevene, og samarbeid om faglig og pedagogisk nytenkning i skolen
 • har utviklet og videreutvikler kommunikasjons- og relasjonskompetanse og bevissthet om egen læreridentitet.
 • kan rette seg etter gjeldende normer, regler og lover i arbeidslivet.

Krav til forkunnskaper

MGBPR101 Praksis 1.år, MGBPR201 Praksis 2.år

Undervisnings- og læringsformer

Studenten skal utarbeide et refleksjonsnotat med egne læringsmål før praksisperioden basert på læringsutbytteformuleringene i emneplanen. Notatet skal inneholde refleksjon over læringsmålene og forventninger til egen læring, medstudenter, praksislærer og praksisskolen. Praksislærer skal motta dokumentet i forbindelse med praksisforberedende dag i høstsemesteret.

Når studenten har ansvaret for en undervisningsøkt, skal studenten lage et planleggingsdokument alene eller i samarbeid med medstudenter. Praksislærer skal motta dokumentet i god tid før undervisningen slik at studenten kan få veiledning før undervisningsøkten. Veiledning etter gjennomført undervisning skal inneholde refleksjon og evaluering av undervisningsøkten.

Studenten følger arbeidsdagen og arbeidsoppgaver til praksislærer eller andre ansatte på praksisskolen så langt det er mulig, inkludert teamarbeid, inspeksjon i friminutt, møter og skole-hjem-samarbeid. I tillegg skal studenten observere når praksislærer og medstudenter underviser og bli trukket inn som medlærer når andre har undervisningsansvaret, for eksempel ved gruppedeling eller i elevveiledning. Det oppfordres til at studenten skriver daglig logg over observasjoner og refleksjoner, som kan danne grunnlag for veiledning.

Studenten skal utarbeide selvevaluering som leveres til praksislærer til underveissamtalen i høstsemesteret og sluttsamtalen i vårsemesteret.

Studenten skal evaluere praksisperioden etter endt praksis i vårsemesteret.

Obligatorisk læringsaktivitet

Ingen

Vurderingsform

25 dager veiledet og vurdert praksis med krav om 100 % tilstedeværelse.

Karakterskala: Bestått/Ikke bestått.

Etter avsluttet praksis skriver praksislærer en individuell skriftlig sluttvurdering til studenten.

Studenten kan ikke klage på vurderingsresultat i praksis. Dersom praksis ikke er bestått, kan studenten gjennomføre andre forsøk neste gang emnet får ordinær. Dette kan påvirke studenten sin studieprogresjon.

Hjelpemidler ved eksamen

-

Mer om hjelpemidler