Hopp til innhald

MGUKR503 KRLE 3, emne 3 - Spesialisert fagdidaktikk i KRLE

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

I syklus 2 skal studentene ta tre emner med fordypning i KRLE-fagets vitenskapelige, samfunnsmessige, og didaktiske forankring og særpreg. Gjennom disse styrkes den helhetlige fagforståelsen og kompetansen innen fagområdet. «Spesialisert fagdidaktikk i KRLE» er det tredje av disse tre emnene. Emnet gir spesialisert innsikt i didaktisk teori for KRLE-faget, med vekt på religionsdidaktikk, filosofididaktikk og etikkdidaktikk. Fokus vil være på undervisning i religion, livssyn og etikk slik disse kommer til uttrykk i ulike kontekster. Studenten skal få avansert kunnskap om forskningsbaserte strategier for å møte utfordringer som er spesifikke for undervisningen i de ulike emnene på ulike alderstrinn innen KRLE-faget. Studenten skal få avansert kunnskap om barn og unges individuelle, sosiale og kulturelle forutsetninger for å lære om religioner, livssyn og etikk. Emnet gir også innføring i arbeidet med prosjektbeskrivelse som forbereder masteravhandlingen i neste studieår, og ferdig prosjektbeskrivelse inngår som del av sluttvurderingen i emnet.

Læringsutbytte

Ved fullført emne skal studenten ha følgende totale læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har

 • grundig kjennskap til utviklingen av forskningsbasert didaktisk teori tilknyttet KRLE-faget i nasjonal og internasjonal sammenheng
 • inngående kunnskap om religionsdidaktikkens egenart med henblikk på de formelle føringene for KRLE-faget og den praktiske undervisningen
 • inngående kunnskap om filosofididaktikkens egenart med henblikk på de formelle føringene for KRLE-faget og den praktiske undervisningen
 • inngående kunnskap om etikkdidaktikkens egenart med henblikk på de formelle føringene for KRLE-faget og den praktiske undervisningen
 • inngående kunnskap om barns og unges utvikling med henblikk på forståelse og læring i undervisning om religion, livssyn og etikk
 • spesialisert kunnskap om forskningsbaserte strategier tilknyttet undervisning i religion, livssyn og etikk på de ulike alderstrinn
 • grundig kjennskap til nyere nasjonal og internasjonal didaktisk forskning

Ferdigheter

Studenten kan

 • skille mellom og anvende ulike religionsdidaktiske tilnærminger i KRLE-faget tilpasset de ulike alderstrinn
 • skille mellom og anvende ulike filosofididaktiske tilnærminger i KRLE-faget tilpasset de ulike alderstrinn
 • skille mellom og anvende ulike etikkdidaktiske tilnærminger i KRLE-faget tilpasset de ulike alderstrinn
 • analysere og forholde seg kritisk til forskningsbasert strategier tilknyttet undervisningene i KRLE-faget
 • kritisk vurdere didaktisk forskning nasjonalt og internasjonalt med henblikk på undervisning på de ulike alderstrinn

Generell kompetanse

Studenten kan

 • planlegge, evaluere og revidere forskningsbasert undervisning i KRLE-faget med henblikk på de ulike alderstrinn
 • videreutvikle egen didaktisk kompetanse og slik kunne bidra til å fornye kompetansen innenfor didaktikk tilknyttet KRLE-faget

Krav til forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

KRLE 1 og 2 (60 sp) i syklus 1, eller tilsvarende.

Undervisnings- og læringsformer

Det legges opp til variert undervisning, som inkluderer studentaktive læringsformer. Akademisk lesing og skriving inngår i læringsarbeidet i emnet.

Obligatorisk læringsaktivitet

 • Studenten skal utvikle forskningsdesign for masteroppgaven: Studenten skal lage forskningsspørsmål, velge teori, metode og datamateriale for masteroppgaven med utgangspunkt i tidligere didaktisk forskning på undervisning i religion, livssyn og etikk nasjonalt og internasjonalt. Kravet er begrunnet i læringsutbytteformuleringene «spesialisert kunnskap om forskningsbaserte strategier tilknyttet undervisning i religion, livssyn og etikk på de ulike alderstrinn» og «grundig kjennskap til nyere nasjonal og internasjonal didaktisk forskning». Arbeidet skal munne ut i en prosjektskisse.
 • Obligatorisk oppgaveseminar med 80% deltakelse er knyttet til de ulike læringsutbytteformuleringene i emnet og inngår som del av undervisningen. Nærmere retningslinjer vil blitt gitt ved semesterstart.

Obligatoriske læringsaktiviteter vurderes som godkjent/ikke godkjent. Obligatoriske læringsaktiviteter må være fullført og godkjent innen fastsatte frister før en kan gå opp til eksamen.

Vurderingsform

 • Del 1: Oppgave, 3000 ord. Prosjektbeskrivelse for masteroppgaven etter fastsatte kriterium. Ved samskriving skal prosjektbeskrivelsen være 4500 ord. Vekting 60 % av endelig karakter.
 • Del 2: Muntlig eksamen, 30 minutter. Vekting 40 % av endelig karakter.

Karakterskala A-F, der F tilsvarer ikke bestått.

Begge deler må være bestått for å få karakter i emnet. Ved ikke bestått på en av delene, må den delen som ikke er bestått bli tatt som ny eksamen.

Det er mulig å levere forbedret versjon (del 1) i påfølgende semester. Det er bare mulig å levere forbedret versjon med samme problemstilling en gang. Etter dette må det skrives helt ny oppgave.

Hjelpemidler ved eksamen

Oppgave: Alle hjelpemidler er tillatt.

Muntlig eksamen: Ingen hjelpemidler.

Mer om hjelpemidler