Hopp til innhald

MKS590 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Tema for masteroppgaven knyttes til en spesialitet i klinisk sykepleie, og masteroppgaven skal bidra til å videreutvikle kunnskapsgrunnlaget i klinisk sykepleie. Arbeidet med masteroppgaven utvikler teoretisk og klinisk fagforståelse i sykepleiespesialiteten innsikt i forskningsmetodikk, kritisk analyse, og nødvendige ferdigheter til å kunne samle og håndtere data.

Emnet utvikler kritisk, analytisk tenkning, aktiv bruk av teori, anerkjente forskningsmetoder og vitenskapelig litteratur, samt evne til å gjøre relevante forskningsetiske vurderinger.

Muligheten til å samle inn data selv eller benytte tilgjengelige data fra veileders eller andres forskning må være avklart tidlig i studiet. Det legges opp til et tett samarbeid med det kliniske feltet. Deler av arbeidet med masteroppgaven kan gjøres andre steder i Norge eller i utlandet.

Masteroppgaven skrives i tråd med Rettleiar for masteroppgåvaved FHS. Studenten fyller ut en veiledningsavtale og sender denne til veileder så tidlig som mulig etter forventet oppstart på masteroppgaven. Avtalen signeres av student og veileder i etterkant av at temaet og metoden for masteroppgaven er valgt. Studenten har ansvar for å laste den signerte avtalen opp i Canvas hvor den godkjennes.

Læringsutbytte

En student med fullført emne skal ha følgende totale læringsutbytte definert i kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse:

Kunnskap: Studenten...

 • har avanserte kunnskaper og faglig innsikt innen det valgte temaområdet
 • kan gjøre avanserte analytiske vurderinger om relevante metodiske og teoretiske forhold
 • har inngående kunnskap om forskningsprosessen og forskningsetikk
 • kan analysere og tolke kunnskaper og resultater som oppgaven har brakt frem.

Ferdigheter: Studenten...

 • kan gjennomføre et selvstendig vitenskapelig arbeid
 • kan avgrense og analysere en faglig relevant problemstilling
 • kan anvende vitenskapelige metoder og analyseformer
 • kan vise analytiske evner og selvstendighet i bruk av forskningslitteratur
 • kan vise varsomhet i etiske spørsmål i eget forskningsarbeid
 • kan evaluere kunnskapsgrunnlaget for dagens kliniske sykepleiepraksis og iverksetter systematiske tiltak for kvalitetsforbedring

Generell kompetanse: Studenten...

 • kan behandle kliniske problemstillinger og vise kritisk anvendelse av forskningsprosessen
 • kan bruke selvstendig forskningsbasert litteratur og teoretiske perspektiver
 • kan dokumentere og formidle forskningsresultater både nasjonalt og internasjonalt
 • har avansert refleksjonsnivå med tanke på relevante forskningsetiske forhold og valg
 • kan bidra til nytenkning gjennom forskning og formidle et selvstendig arbeid og beherske terminologi innen valgt spesialitet
 • kan formidle forskningsresultater nasjonalt eller internasjonalt

Krav til forkunnskaper

Alle forutgående emner må være bestått.

Undervisnings- og læringsformer

Ressursforelesninger, mastergradsseminar, studentpresentasjoner, inntil 13 veiledninger, selvstudie, og individuelt arbeid med datamaterialet. Veiledningen kan skje individuelt eller i gruppe.

Obligatorisk læringsaktivitet

Følgende obligatoriske læringsaktiviteter må være godkjent for at studenten kan levere masteroppgaven:

 • Fem individuelle veiledninger er obligatoriske
 • Deltagelse på 2 oppgaveseminar der en presenterer eget arbeid og gir og får opposisjon på oppgavemanus

Godkjent læringsaktiviteter er gyldig i to påfølgende semesteret etter godkjenning

Vurderingsform

Oppgave

Antall ord følger den form som studenten har valgt for oppgaven, og framgår av veileder for masteroppgaven ved Fakultet for helse og sosialvitenskap (FHS).

Masteroppgaven bygger på tidligere forberedende arbeid med prosjektplan (eksamen MKS505). Det er forventet at studenten brukar dette forberedende arbeidet i masteroppgaven.

Vurderingsutrykk

Gradert karakterskala A til F, der A til E er beståtte karakterer og F er ikke bestått.

Ny eksamen

Ved ikke bestått (karakter F) kan studenten levere bearbeidet, skriftlig besvarelse til ny eksamen en gang. Det er ikke anledning til å levere ny eller revidert masteroppgave ved bestått resultat.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle

Mer om hjelpemidler