Hopp til innhald

MOA300 Masteroppgave

Emneplan for studieåret 2024/2025

Innhold og oppbygning

Formålet med dette emnet er at kandidatene skal lære å gjennomføre et lite forsknings- og utviklingsprosjekt innen sin fagfordypning. Kandidatene skal gå gjennom hele forskningsprosessen fra formulering av problemstilling til endelig utforming av et sluttprodukt i form av en oppgave. Det kreves stor grad av selvstendighet av studentene.

Læringsutbytte

Kunnskap

Kandidaten

  • Har tilegnet seg avansert kunnskap om å sammenfatte metoder og teorier, og kan tilpasse disse til en konkret selvvalgt problemstilling innen fagfordypningene eiendom eller arealforvaltning.

Ferdigheter

Kandidaten

  • Har utviklet ferdigheter til å fremstille sin selvvalgte problemstilling i en rapport på en kritisk og reflekterende måte.
  • Har utviklet evne til å formulere vitenskapelige forskningsspørsmål og tilpasse egnede metoder for å kunne besvare disse.

Generell kompetanse

Kandidaten

  • Har tilegnet seg kunnskap om å formidle forskningsresultater til et bredt publikum både muntlig, skriftlig og visuelt.

Krav til forkunnskaper

Det må være avlagt minimum 80 studiepoeng av studieprogrammets emner, her under emnet MOA256 Vitskapsteori og metoder, før en kan starte på emnet.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen vil foregå i form av gruppeveiledning, diskusjoner og individuell veiledning. Det vil være presentasjoner av oppgavene i plenum underveis i semesteret og tilbakemelding fra både forelesere og de andre deltakerne. Oppgaven kan skrives på norsk eller engelsk. Hver student har maksimum 30 timer veiledning. Dette inkluderer veilederens tid for forberedelser til veiledning og 10 timer for personlig veiledning. Tidbruk for veiledning forblir det samme dersom det er flere veiledere tilstede. En veileder kontrakt må fylles ut og signeres av både veileder(e) og studenten.

Obligatorisk læringsaktivitet

Muntlig presentasjoner av masteroppgaven underveis.

Det er pliktig frammøte i 80 % av plenumsveiledningen. (Gjelder ikke utvekslingsstudentene)

Vurderingsform

Masteroppgave med justerende muntlig. Innleveringsfrist blir publisert på Studentweb og digitalt eksamenssystem.

Tid og sted for muntlig eksamen oppgis på Canvas. Karakteren på masteroppgaven kan justeres opp eller ned en karakter.

Karakterskala A-F der F tilsvarer ikke bestått.

Ved kontinuasjon må det leveres ny oppgave og ny muntlig presentasjon av denne.

.

Hjelpemidler ved eksamen

Alle hjelpemiddel er tillatt.

Mer om hjelpemidler